BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sancewicz Paweł
Tytuł
Granice swobody zawierania przez jednostki samorządu terytorialnego umów o których mowa w art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej
Źródło
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2017, nr 2, s. 71-85
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Gospodarka komunalna, Umowa gospodarcza, Regulacje prawne
Local government units, Public utilities, Economic agreement, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zadaniem badawczym podjętym w niniejszym artykule jest próba odpowiedzi na pytanie, czy jednostkom samorządu terytorialnego przy powierzaniu wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej przysługuje możliwość korzystania ze swobody zawierania umów. Swoboda zawierania umów to istotne i interesujące zagadnienie z punktu widzenia regulacji zawartej w art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej, ponieważ wyznacza ramy możliwej swobody kształtowania umownych stosunków prawnych w związku z realizacją zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. W tym kontekście w artykule poddano analizie przysługujący tym jednostkom zakres swobody umów wynikający z art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej oraz z innych ustaw wymienionych w tymże przepisie prawnym. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research undertaken in this paper is an attempt to answer the question, whether local authorities by entrusting tasks related to municipal management has the option of using the contract freedom. Freedom of conclude is an important and interesting matter from the point of view of the regulation of art. 3 of the municipal economy Act, because forms a framework of a possible freedom in the shaping of contractual legal relationships in connection with the execution of public tasks by local authorities. In this respect, the article analyzes the entitlement of these entities to benefit from freedom of contract resulting from art. 3 of the municipal economy Act and other acts mentioned in that legal provision. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Ohanowicz, J. Górski, Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970, s. 79-81.
 2. A. Panasiuk, Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz, Warszawa 2009, s. 78.
 3. B. Dolnicki (red.), praca zbiorowa, Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Kraków 2005, s. 62.
 4. B. Jaworska-Dębska, Umowy we współczesnej administracji [w:] praca zbiorowa J. Boć (red.), L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008, s. 13-28.
 5. B. Popowska, Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle koncepcji "ciągu działań prawnych" i jej wpływ na ocenę umowy o ppp [w:] L. Kieres (red.), Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, Wrocław 2007, s. 157.
 6. B. Popowska, Publiczne prawo gospodarcze w płaszczyźnie proceduralnej [w:] praca zbiorowa, L. Kieres (red.) Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Wrocław 2011, s. 231.
 7. C. Banasiński, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, System Informacji Prawnej LEX (Lex Omega), data dostępu: 19.07.2014.
 8. D. Fleszer. Umowne powierzenie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej jako forma prywatyzacji zadań publicznych, "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 7-8, s. 40.
 9. D. Kijowski, Umowy w administracji publicznej [w:] praca zbiorowa, Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 283.
 10. G. Mazurek, Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz, Wrocław 2009, s. 33.
 11. H. Knysiak-Molczyk, Umowa cywilnoprawna jako forma działania organów administracji publicznej [w:] praca zbiorowa, J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego: Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., Warszawa-Kraków 2007, s. 491-506.
 12. L. Kieres, Prawa podmiotowe w działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zdolność do skargi konstytucyjnej [w:] praca zbiorowa, B. Popowska (red.) Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, Poznań 2013, s. 20.
 13. L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz, wyd. 2, Lex 2010/el., data dostępu: 05.05.2014.
 14. M. Guziński, Procedura powierzania realizacji zadania komunalnego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych [w:] B. Popowska (red.) Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, Poznań 2013, s. 193-194.
 15. M. Kisała, Stosowanie formy umowy cywilnoprawnej przez jednostki samorządu terytorialnego w powierzaniu wykonywania zadań publicznych (w:) Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, Tom III (w:) D. Kijowski (red.), P. J. Suwaj (red.), Kryzys prawa administracyjnego, Warszawa 2012.
 16. M. Szydło, Umowne powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2007, nr 4, s. 5.
 17. M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej, Warszawa 2008, s. 187.
 18. M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz do art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej, el. 2008, System Informacji Prawnej LEX 17/2014, data dostępu: 22.04.2014.
 19. S. Dudzik, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Kraków 1998, s. 184.
 20. S. Prutis, Mienie samorządu terytorialnego i sposoby jego nabycia, Reforma Administracji Publicznej, Warszawa 1999, z. 20.
 21. W. Gonet, Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Nowe możliwości realizacji zadań JST, "Finanse Komunalne" 2009, nr 11, s. 57.
 22. Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2005, s. 292.
 23. Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-1838
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu