BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejnik Iwona (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Intention to Continue Professional Work after Reaching Retirement Age and its Determinants
Zamiary kontynuacji pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego i ich determinanty
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 2 (56), s. 28-41, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Wiek emerytalny, Zachowania konsumenta, Regresja liniowa, Regresja logistyczna
Retirement age, Consumer behaviour, Linear regression, Logistic regression
Uwagi
Klasyfikacja JEL:
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach dyskusje dotyczące wieku emerytalnego koncentrują się przede wszystkim wokół jego wysokości oraz wprowadzanych zmian. Jedną z przyczyn wzrostu zainteresowania tym zagadnieniem są zmiany demograficzne i wynikające z nich problemy systemu zabezpieczenia emerytalnego. Systematyczne podnoszenie wieku emerytalnego jest, obok wzrostu składki emerytalnej lub obniżenia stopy zastąpienia, jednym ze sposobów zrównoważenia wpływów między składkami a zobowiązaniami z tytułu wypłat świadczeń emerytalnych. W związku z powyższym celem artykułu jest określenie czynników, które wpływają na zamiary kontynuacji pracy zawodowej w przyszłości - nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Determinanty te określone zostały przez porównanie wyników dwóch metod: regresji liniowej i logistycznej. W artykule wykorzystane zostały wyniki reprezentatywnych badań ankietowych przeprowadzonych na ogólnopolskiej próbie losowej 1163 osób w 2014 roku. Wyniki badań wskazują, że determinantami kontynuacji pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego są przede wszystkim: wiek, wykształcenie, zawód, status gospodarstwa domowego, stan zdrowia, postrzegany wiek, w którym należy rozpocząć dodatkowo oszczędzać na zabezpieczenie emerytalne, oraz ocena relacji z dziećmi.(abstrakt oryginalny)

In recent years, discussions concerning retirement age have focused mainly on its extension. The rise of interest in this issue is caused by demographic changes and the resulting problems faced by the system of retirement provision. Apart from increasing retirement pension premiums or decreasing the replacement rate, regular extending the retirement age is one of the ways of balancing the difference between the proceeds from premiums and the obligation to pay pensions. In view of the above, the aim of this article is to specify the factors influencing the intention to continue professional work after reaching retirement age (these intentions are measured by means of expectations towards the amount of money acquired for work continued in retirement). These determinants were identified by comparing the results obtained by means of two methods: linear regression and logistic regression. The article includes the results of representative survey studies carried out in 2014 in Poland on a randomised sample of 1163 households. The results of the study suggest that the determinants of the continuation of professional work after reaching retirement age include, in particular: age, education, occupation, household status, state of health, the perceived "proper age" to start saving up additionally for retirement and relations with children. The article was written within the research project by National Science Centre "Saving Practices and Financial Pension Security in Households - Determinants, Attitudes, Models" (No. UMO- 2012/05/B/HS4/04183).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams G., 1999, Career-related variables and planned retirement age: an extension of Beehr's model, Journal of Vocational Behavior, Vol. 55, no. 2, pp. 221-35.
 2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2014 r., 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa tab. 3.
 3. Barr N., 2013, Designing pensions: What can we learn from economic theory? What policy directions? Wystąpienie podczas konferencji ESPAnet 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 4. Beehr T., Glazer S., Nielson N., Farmer S., 2000, Work and non-work predictors of employees' retirement ages, Journal of Vocational Behavior, vol. 57, no. 2, pp. 206-25.
 5. Białowąs S., 2013, Zachowania oszczędnościowe polskich gospodarstw domowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 6. Bonner P.A., 2005, Retirement security: why should employers and plan sponsors care? Benefits Magazine, January, pp. 35-39.
 7. Cahill K.E., Giandrea M.D., Quinn J.F., 2011, Re-entering the labor force after retirement, Monthly Labor Review, June, pp. 34-42.
 8. Crego A., De La Hera A., Martinez-Inigo D., 2008, The transition process to post-working life and its psychosocial outcomes, Career Development International, vol. 13, no. 2, pp. 186-204.
 9. Davies E., Cartwright S., 2011, Psychological and psychosocial predictors of attitudes to working past normal retirement age, Employee Relations Vol. 33, no. 3, 2011, pp. 249-268.
 10. Góra M., 1999, Ekonomiczne podstawy funkcjonowania nowego systemu emerytalnego w Polsce, Gospodarka Narodowa, no. 3, pp. 9-24.
 11. Górniak J., 2000, My i nasze pieniądze, Aureus, Kraków.
 12. Jonsson H., Andersson L., 1999, Attitudes to work and retirement: generalization or diversity?, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, vol. 6, pp. 29-35.
 13. Mackenzie C., Keuskamp D., Ziersch A., Baum F., 2011, Life after work: older Australians' experien- ces of early exit from the workforce, Australian Journal of Social Issues, vol. 46, no. 4, pp. 347-369.
 14. Mastrogiacomo M., Alessie R., 2015, Where are the retirement savings of self-employed? An analysis of 'unconventional' retirement accounts. DNB Working Paper, no. 454 / January.
 15. Ogums R. U., 2012, Living and working in retirement, a new paradigm in the US exploring retirees attitudes and beliefs toward working, Journal of Economic and Social Studies, Vol 2, no. 1, pp. 21-50.
 16. Olejnik I., 2016, Zabezpieczenie emerytalne. Modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 17. Population projection for Poland, 2014, Central Statistical Office of Poland, Warsaw, Table 12 and 13.
 18. Program "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+", Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 115, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy RP. Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.
 19. Taylor M., Shore L., 1995, Predictors of planned retirement age: an application of Beehr's model, Psychology and Aging, vol. 10, no. 1, pp. 76-83.
 20. Taylor M.A., Shultz K.S., Spiegel P.E., Morrison R.F., Greene J., 2007, Occupational attachment and met expectations as predictors of retirement adjustment of naval officers, Journal of Applied Social Psychology, vol. 37, no. 8, pp. 1697-725.
 21. Przejście z pracy na emeryturę, 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 22. Uścińska G., 2012, Wiek emerytalny w krajach Unii Europejskiej - obowiązujące rozwiązania i proponowane kierunki zmian, [w:] Wiek emerytalny, red. M. Żukowski, A. Malaka, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Kazimierz Dolny 2012, pp. 23-24.
 23. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, 2005, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.
 24. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, 2015, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.
 25. Wiktorowicz J., 2014, Wydłużenie aktywności zawodowej czy przejście na emeryturę? Studium Mikroekonomiczne, Studia Demograficzne, 2(166), pp. 7-36.
 26. Wong J.Y., Earl J.K., 2009, Towards an integrated model of individual, psychosocial and organizational predictors of retirement adjustment, Journal of Vocational Behavior, vol. 75, no. 1, pp. 1-13.
 27. Yamada A., Higo M., 2011, Institutional barriers to work beyond retirement in an aging Japan: Evidence from a recent employee survey, Contemporary Japan 23 (), pp. 157-186.
 28. Zappala S., Depolo M., Fraccaroli F., Duglielimi D., Sarchielli G., 2008, Postponing job retirement? Psychosocial influences on the preferences for early or late retirement, Career Development International, vol. 13, no. 2, pp. 150-67.
 29. Żukowski M., 2012, Podwyższanie wieku emerytalnego w perspektywie demografii i sytuacji na rynku pracy, [w:] Wiek emerytalny, red. M. Żukowski, A. Malaka, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Kazimierz Dolny, pp. 39-50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2017.2.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu