BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Adam Piotr
Tytuł
Innowacyjne rozwiązania dla przystanków autobusowych jako sposób na poprawę dostępności transportu publicznego dla pasażerów o ograniczonej mobilności
Innovative Solutions for Bus Stop as a Way For Improving Accessibility of Public Transport for Passengers with Reduced Mobility
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 155-166, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Komunikacja miejska, Transport miejski, Osoby niepełnosprawne
Municipal transport, City transport, Disabled people
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Nowoczesna infrastruktura przystanków komunikacyjnych wraz z przystosowanym do nich taborem może ułatwić pasażerom o ograniczonej mobilności korzystanie z transportu publicznego. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja testowych rozwiązań na 4 przystankach autobusowych w Warszawie oraz omówienie wyników testów przeprowadzonych z użytkownikami o ograniczonej możliwości poruszania się.(abstrakt oryginalny)

Modern bus stop infrastructure together with adjusted buses can ease commuting with public transport for passengers with reduced mobility. The aim of this paper is to present experimental solutions implemented on 4 bus stops in Warsaw, followed by description of carried out test with users with reduced mobility.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Autobusy niskopodłogowe to standard w Warszawie, informacja prasowa Zarządu Transportu Miejskiego z 27.11.2013, http://www.ztm.waw.pl/informacje.php?c=98&l=1&i=826
 2. Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela 2011
 3. Błaszak M., Przybylski £., Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010
 4. http://zdm.waw.pl
 5. ISO 21542:2011 - Accessibility and usability of the built environment International Orga-nization for Standarization, http://transport.um.warszawa.pl/transport-publiczny/au- tobus
 6. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169)
 7. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124)
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004
 9. TSI PRM 2008: Decyzja Komisji (2008/164/WE) z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości
 10. TSI PRM 2014: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się
 11. Standardy dostępności dla miasta Gdyni, Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Gdańsk 2012, http://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf
 12. Standardy dla przystanków komunikacji miejskiej w Olsztynie, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, Olsztyn 2012, https://www.olsztyn.eu/fileadmin/dokumenty- strategiczne/Standardy-dla-przystankow-zbiorowej-komunikacji-miejskiej.pdf
 13. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu