BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tapek Krzysztof (Uniwersytet Jagielloński, doktorant)
Tytuł
Pro-European Interpretation of National Commercial Law and the Spillover Effect of European Union Law
Źródło
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2017, nr 2, s. 99-106
Słowa kluczowe
Prawo WE, Prawo handlowe, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
European Community law, Commercial law, Judgments of the European Court of Justice
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie zjawiska określanego jako efekt spillover (rozlania) prawa Unii Europejskiej na prawo państw członkowskich. Punktem początkowym artykułu będzie prezentacja instytucji prounijnej wykładni prawa handlowego państw członkowskich. Następnie zostaną zaprezentowane przyczyny efektu spillover. Obydwie kwestie będą rozważane z odniesieniem do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również w odniesieniu do przykładów z polskiego prawa handlowego, do których znajduje zastosowanie projunijna wykładnia i w których nastąpił efekt spillover. Ostatnią częścią artykułu będą wytyczne dotyczące pronunijnej wykładni i radzenia sobie z efektem spillover. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the presentation of the phenomena referred to as spillover effect of European Union law on Member State law. The starting point will be the presentation of the institution of Pro-European interpretation of national company law. Subsequently, there will be presented the causes of the spillover effect of European Union law. Both issues will be discussed with the reference to the European Court of Justice rulings concerning commercial law as well as to examples from Polish commercial law, to which Pro-European interpretation applies and where spillover effect occurred. The final part of the presentation will focus on guidelines concerning Pro-European interpretation and handling spillover effect. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Opalski, Europejskie prawo spółek. Zasady prawa europejskiego i ich wpływ na polskie prawo spółek, Warszawa 2010, pp. 62-77.
  2. A.Opalski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Legalis 2016.
  3. E. Skibińska, Prounijna wykładnia prawa spółek w przypadku spillover effect, Monitor Prawa Handlowego, 1/2011, pp. 75-80.
  4. K. Oplustil, O potrzebie proeuropejskiej wykładni polskiego prawa spółek, "Przegląd Prawa Handlowego" 2010, No. 9, pp. 5-7.
  5. K. Oplustil, Pełnomocnictwo do występowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej po nowelizacji kodeksu spółek handlowych ustawą z 5.12.2008 r., Przegląd Prawa Handlowego 11/2009, pp. 7.
  6. M. Korniluk, R. L. Kwaśnicki, Praktyczne aspekty prawne pełnomocnictw do udziału w zgromadzeniach spółek kapitałowych po nowelizacji 3.08.2009 r., Przegląd Prawa Handlowego 9/2009, pp. 20.
  7. M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2009, pp. 847-848.
  8. S. L. Kaleda, Właściwość Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń wstępnych w sytuacji krajowej, [in:] Studia z prawa Unii Europejskiej, Kraków 2000, p. 139-143.
  9. S. Sołtysiński, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-150 k.s.h.. Legalis 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-1838
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu