BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagodzińska Diana
Tytuł
Językowy obraz szkoły w aktach prawa oświatowego - czyli o szkole w normie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 122-135, bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe
Oświata, Komunikowanie
Education, Communication
Abstrakt
Tematyka artykułu oscyluje wokół zagadnienia językowego obrazu szkoły, wyekscerpowanego z wybranych obowiązujących aktów prawa oświatowego. Tekst jest prezentacją częściowych wyników badań, przeprowadzonych przez autorkę w ramach realizowanego projektu badawczego. Jako punkt wyjścia przyjęte zostaje powszechne znaczenie słowa szkoła, zrekonstruowane na podstawie słowników języka polskiego oraz definicji stworzonych doraźnie przez użytkowników języka w prowadzonych przez autorkę rozmowach. Zestawione zostaną one z pojęciem szkoły, funkcjonującym w terminologii prawnej i prawniczej. Ukazane będą również zewnętrzne czynniki warunkujące zauważalne między tymi ujęciami podobieństwa i różnice. Następnie Autorka prezentuje obraz szkoły, uzyskany na podstawie wyników analiz wybranych aktów prawa oświatowego. Ponadto stawia tezy odnoszące się do skutków rozumienia owego pojęcia dla funkcjonowania szkoły. W tym celu ukazuje zależności między założeniami przyświecającymi prawodawcom i cechami języka prawnego, które przyczyniają się do powstawania trudności przy odczytywaniu norm prawnych, a końcowymi efektami tych działań, dającymi się wyczytać z tekstu prawnego. Konfrontacja ewentualnych zmian obowiązujących tekstów prawnych z kompetencjami językowymi odbiorców prawa wskazuje natomiast na możliwe przeszkody, tak w zakresie świadomości prawnej obywateli, jak i w procesie stanowienia prawa, które musiałyby zostać pokonane, by prawo oświatowe było bardziej zrozumiałe.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anusiewicz J., Dąbrowska A., Fleischer M.: Językowy obraz świata i kultura. Projekt koncepcji badawczej. "Język a Kultura" 2000, nr 13
 2. Bartmiński J.: Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji. W: Konotacja. Red. J. Bartmiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988
 3. Bartmiński J.: Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. W: Językowy obraz świata. Red. J. Bartmiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999
 4. Bartmiński J.: Od autora. W: Ibidem: Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009
 5. Choduń A.: Leksyka tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny. Trio, Warszawa 2007
 6. Dilthey W.: Pisma estetyczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982
 7. Doroszewski W.: Język, myślenie, działanie. Rozważania językoznawcy. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982
 8. Doroszewski W.: Studia i szkice językoznawcze. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962
 9. Fleischer M.: Obraz świata. Ujęcie z punktu widzenia teorii systemów i konstruktywizmu. "Język a Kultura" 2000
 10. Gajewska E.: Językowe sposoby budowania wspólnoty świata w reklamach skierowanych do kobiet. "Świat i Słowo" 2011
 11. Gizbert-Studnicki T.: Język prawny a obraz świata. W: Prawo w zmieniającym się społeczeństwie. Red. G. Skąpska. Wydawnictwo Adam Marszałek, Kraków 1992
 12. Grucza S.: Ścisłość denotatywna języków prawnych a ścisłość wiedz i tekstów prawnych. W: Prawo, język, media. Red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec. Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego "Lingua luris". Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011
 13. Król A., Kuzior P., Łyszczarz M.: Prawo oświatowe. Komentarz do ustawy o systemie oświaty. Park Prawo, Warszawa-Bielsko-Biała 2009
 14. Kurzyna-Chmiel D.: Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie. ABC Wolters Kluwer, Kraków 2006
 15. Mackiewicz J.: Co to znaczy "językowy obraz świata". "Etnolingwistyka" 1999, nr 11
 16. Mackiewicz J.: Wyspa - językowy obraz wycinka rzeczywistości. W: Językowy obraz świata. Red. J. Bartmiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999
 17. Mackiewicz J.: Kategoryzacja a językowy obraz świata. W: Językowy obraz świata. Red. J. Bartmiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999
 18. Marody M.: Technologie intelektu. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987
 19. Marcinkiewicz J.: Teoria wspólnot komunikatywnych w świetle koncepcji kognitywnych w psychologii i językoznawstwie. W: Wspólnoty Komunikacyjne. Red. P. Nowakowski, K. Stroński, M. Szczyszek. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013
 20. Musiałowska K.: Czy rzeczywistość jest tym, co powiedziane? Wypowiedzi performatywne w prawie i literaturze, "Perspektywy Kulturoznawcze" 2010
 21. Pajdzińska A.: My, to znaczy... (badania językowego obrazu świata). "Teksty Drugie" 2001
 22. Petzel J.: Język prawny w świetle lingwistycznej teorii rejestru językowego. "Studia Iuri- dica" 2006
 23. Pilch M.: Ustawa o systemie oświaty. Komentarz. ABC Wolters Kluwers, Warszawa 2006
 24. Sapir E.: Język. W: Idem: Kultura, język, osobowość. Tłum. B. Stanosz, R. Zimand. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978
 25. Tabakowska E.: O językowych wyznacznikach punktu widzenia. W: Punkt widzenia w języku i kulturze. Red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004
 26. Tokarski R.: Słownictwo jako interpretacja świata. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2. Red. J. Bartmiński. Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993
 27. Wandas P.: Język jako wyznacznik tożsamości jednostki. W: Wspólnoty Komunikacyjne. Red. P. Nowakowski, K. Stroński, M. Szczyszek. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013
 28. Wierzbicka A.: Język - umysł - kultura. Wybór prac. Red. J. Bartmiński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 29. Zieliński M.: Wiedza o tekstach prawnych jako warunek ich rozumienia. W: Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu a stosowanie prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Komisję Ustawodawczą. Oprać. A. Tietiajew-Różańska. Kancelaria Senatu, Warszawa 2007
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu