BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworska Kazimiera (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Tytuł
Państwowe Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych Przy Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Legnicy
State Secondary School and High School for Adult Learners at Legnica Internal Security Corps
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 23, s. 9-20, bibliogr. 27 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Szkolnictwo ponadpodstawowe, Szkolnictwo średnie, Nauka, Edukacja, Bezpieczeństwo wewnętrzne
Secondary education, Secondary education, Science, Education, Internal security
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Legnica
Abstrakt
Niniejszy tekst prezentuje okoliczności powstania i funkcjonowanie Państwowego Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych przy Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Legnicy. Szkoła ta istniała w Legnicy w latach 1946 -1963 i była ściśle powiązana z działalnością Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Legnicy. Niestety, ze względu na bardzo niewielką obecnie ilość dostępnych materiałów źródłowych możliwe było przybliżenie tylko pewnych epizodów z jej dziejów. Nie ulega wątpliwości, iż odegrała ona znaczącą rolę w kształceniu kadr oficerskich angażujących się w okresie powojennym w działania, których celem było wcielanie w życie społeczno-politycznych koncepcji reżimu komunistycznego. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the circumstances of the foundation and functioning of State Secondary School and High School for Adult Learners at Legnica Internal Security Corps. The aforementioned educational institution operated in Legnica between 1946 and 1963 and it had close links with Legnica Internal Security Corps. Unfortunately, nowadays, it is only possible to describe selected events in its history with regard to the lack of sufficient resource materials to rely on. Beyond doubt, the institution played a major role in the formation of officer corps, engaging into activities aimed at implementing the social and political concepts of the communist regime in Poland in the post-war era. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. APW, sygn. 81, Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego, [Pismo Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoła Oficerska, nr 355/6/47, 1 wrzesień 1947 r.].
 2. APW, sygn. 81, Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego, Plan organizacyjny Szkoły średniej zorganizowanej z dniem 1 września 1947 r. przy Szkole Oficerskiej KBW, k. 5.
 3. APW, sygn. 81, Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego, [Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego, Wrocław, dnia 19 września 1947 r., Nr V-OD-31113/47].
 4. APW, sygn. 81, Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego, Rozkład czynności grona wykładowców ogólnokształ. [13.XI.1947 r.].
 5. APW, sygn. 81, Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego, [Pismo Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoła Oficerska, nr 396, 20 listopada 1947 r.].
 6. APW, sygn. 81, Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego, Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 9 czerwca 1948 r.
 7. APW, sygn. 81, Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego, Sprawozdanie z wizytacji Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych KBW w Legnicy.
 8. APW, sygn. 81, Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego, Wniosek w sprawie udzielenia praw państwowych Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Legnicy.
 9. APW, sygn. 81, Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego, Stan organizacyjny Szkoły z dnia 1 kwietnia 1950 r.
 10. APW, sygn. 81, Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego, Rozdział czynności Grona Nauczycielskiego.
 11. Bojakowski A., Oświata i kultura w latach 1945 -1989 [w:], Legnica. Zarys monografii miasta, red. S. Dąbrowski, wyd. DTSK Silesia, Legnica 1998, s. 509 - 539.
 12. Gulczyńska J., Przemiany w szkolnictwie średnim ogólnokształcącym w Polsce w latach 1944 -1989, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2013.
 13. Jaworska K., Polska administracja państwowa w Legnicy w pierwszych latach powojennych. Początki trudnej koegzystencji polsko-radzieckiej [w:], Wojska radzieckie w Polsce 1939 -1945, red. S. Dąbrowski, K. Jaworska, W.W. Szetelnicki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2013, s. 295 - 308.
 14. Kowalski L., Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Żołnierze Wyklęci: walka z podziemiem antykomunistycznym w latach 1944 -1956, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2016.
 15. Kozerawski D.S., Wyższe szkolnictwo wojskowe w Polsce w latach 1947-1967, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2005.
 16. Koźmian D., Polityka oświatowa wobec szkolnictwa ogólnokształcącego w Polsce w latach 1945 -1956 [w:] Oblicze ideologiczne szkoły polskiej w latach 1944 -1955, red. E. Walawender, Lublin 2002, s. 81-104.
 17. Legnica. Zarys monografii miasta, red. Dąbrowski S., Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Silesia, Legnica 1998.
 18. Mauersberg S., Walczak M., Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944 -1956), Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Zarząd Główny, Warszawa 2005.
 19. Morawiec W., Szkoła oficerska KBW w Legnicy: 1945 -1966 [w:] 60 lat polskiego garnizonu w Legnicy 1945 -2005, oprac. B. Morawiec, Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa, Legnica 2005.
 20. Tomaszewski R., Polska szkoła wojskowa w latach 1948 -1988 (między indoktrynacją a profesjonalizmem) [w:] Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945 -2009), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, s. 243 - 260.
 21. Żerko J., Wieczorowe i korespondencyjne licea ogólnokształcące dla dorosłych w województwie gdańskim w latach 1945 -1975 [w:] Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945 -2009), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski, Kraków 2010, s. 261- 275.
 22. Jaworska K., Organizacja życia polskiego w Legnicy po zakończeniu II wojny światowej, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" 2016, nr 19(2), s. 51-71.
 23. Jaworska K., Realizacja założeń polityki oświatowej w Polsce w latach 1945-1956. Główne zagadnienia, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2014, nr 1, s. 183 -194.
 24. Kałużny R., Kozerawski D., Kształtowanie się wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce (1945 -1967), "Zeszyty Naukowe WSOWL" 2007, nr 1 (143), s. 76 - 87.
 25. Kojkoł J., Drogi i bezdroża szkolnictwa wojskowego w Polsce, "Kultura - Społeczeństwo - Edukacja" 2013, nr 1 (3), Poznań 2013, s. 9 - 20.
 26. Morawiec W., Wojsko polskie w Legnicy w latach 1945 -2008, "Szkice Legnickie", t. 36, Legnica 2016, s. 219 - 255.
 27. Roliński J., Szkoła Oficerska KBW w Legnicy (1945 -1966), "Szkice Legnickie", t. 5, Legnica 1969, s. 153 -163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu