BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizerna Kamila (Opole University of Technology, Poland)
Tytuł
Mobility of Heavy Metals from Metallurgical Waste in the Context of Sustainable Waste Management
Analiza mobilności metali ciężkich z odpadów hutniczych w aspekcie zrównoważonej gospodarki odpadami
Źródło
Economic and Environmental Studies, 2016, nr 4, s. 819-830, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Gospodarka odpadami, Hutnictwo
Sustainable development, Waste management, Metallurgy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Hutnictwo jest jedną z gałęzi przemysłu wytwarzającą najbardziej zróżnicowaną gamę odpadów pod kątem ich składu, jak i stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Wraz z rozwojem gospodarki wzrasta masa wytwarzanych odpadów przemysłowych, co wiąże się z poszukiwaniem nowych sposobów ich zagospodarowania. Jednym z priorytetów w działalności przedsiębiorstw jest stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Nieustannie poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych mających na celu zwiększenie ochrony środowiska przy jednoczesnym wzroście ponownego wykorzystania odpadów. Działanie takie jest podstawą zrównoważonej gospodarki odpadami. Niestety nie jest możliwe gospodarcze wykorzystanie wszystkich odpadów. Wpływ na to ma między innymi stopień ich zanieczyszczenia oraz ryzyko skażenia środowiska poprzez nieodpowiednie unieszkodliwianie odpadów. W celu zwiększenia ochrony środowiska naturalnego przed niekontrolowanym oddziaływaniem odpadów wykonuje się testy wymywalności zanieczyszczeń. Praktyka ta jest nieodzownym działaniem każdego przedsiębiorstwa wytwarzającego odpady mogące mieć negatywny wpływ na środowisko, zwłaszcza środowisko wodne. W pracy omówiono aspekty zrównoważonego rozwoju w gospodarce odpadami hutniczymi. Przedstawiono wyniki stężeń metali ciężkich z żużli pochodzących z hutnictwa cynku i miedzi w celu oceny mobilności zanieczyszczeń do środowiska. Przeanalizowano także poziomy wymywania metali ciężkich z odpadów pochodzących z różnych gałęzi hutnictwa. (abstrakt oryginalny)

Metallurgy is one of the industry producing the most diverse range of wastes in terms of their composition and level of heavy metals contamination. With the development of economy, the amount of produced wastes increases. It involves with the searching for new methods of waste management. The one of priority in the activity of companies is the use of principles of sustainable development. Constantly a new technological solutions are searched in order to improve the environment protection and increasing the reuse of waste. This behaviour is the basis for sustainable waste management. Unfortunately, it is not possible to economic use of all waste. It is caused by the level of contamination of wastes, as well as the risk of environmental contamination by inappropriate disposal of waste. In order to increase the protection of the environment from the effects of uncontrolled impact of waste, the leaching tests of contaminants are carried out. This practice is indispensable operation of every enterprise that produces the wastes that may negative affect the environment, especially the water environment. In the paper, the results of heavy metals concentrations from metallurgical slags (zinc and copper metallurgy) were presented in order to assess the mobility of contaminants into the environment. The levels of heavy metals release from waste from variety of industrial sectors were also analysed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CEN (2002). Standard EN 12457. Characterisation of waste. Leaching. Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges, European Committee for Standardization.
 2. El-Haggar, S.M. (2007). Sustainable industrial design and waste management: cradle-to-cradle for sustainable development, Elsevier Academic Press. Available at: https://thecitywasteproject.files.wordpress.com/2013/ 03/sustainable_industrial_design_and-waste-management.pdf. Accessed 7 April 2016.
 3. Environmental Protection Agency (1992). EPA Test Method 1311 - TCLP, Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Available at: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/1311.pdf. Accessed 7 April 2016.
 4. European Commission (2008). Waste Framework Directive 2008/98/EC (O. J. EC L, 312/3, 22.11.2008).
 5. Gambal, P. (2013). Wpływ struktury żużla pomiedziowego z pieca elektrycznego na wybrane cechy matrycy cementowej, PhD Thesis. Poznań University of Technology. Available at: http://repozytorium.put.poznan.pl/Content/325325/Pawel_Gambal_Wplyw_struktury_zuzla_z_pieca_elektrycznego_na_wybrane_cechy_matrycy_cementowej.pdf. Accessed 8 April 2016.
 6. Jonczy, I. (2012). Formy występowania wybranych metali w żużlach hutniczych na tle ich właściwości geochemicznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 28(1): 63-75. Available at: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ7-0002-0004. Accessed 8 April 2016.
 7. Jonczy, I.; Huber, M; Lata, L. (2014). Zeszklone odpady hutnicze po produkcji cynku i ołowiu ze zwałowiska w Rudzie Śląskiej w aspekcie badań mineralogiczno-chemicznych. Mineral Resources Management 30(1): 161-174. Available at: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-37271f0b-da07-4039-b4ab- 05b02d374b93. Accessed 7 April 2016.
 8. Król, A. (2011). Problems of assessment of heavy metals leaching from construction materials to the environment. Architecture Civil Engineering Environment 4(3): 71-76. Available at: http://aceejournal. pl/cmd.php?cmd=download&id=dbitem:article:id=194&field=fullpdf. Accessed 8 April 2016.
 9. Król, A. (2012). Durability of stabilised galvanic sewage sludge against the impact of sea water and sulphate solution. Environmental Protection Engineering 38(4): 29-40.
 10. Kuterasińska, J.; Król, A. (2015). Mechanical properties of alkali-acivated binders based on copper slag. Architecture Civil Engineering Environment 3: 61-67.
 11. Lis, T.; Nowacki, K.; Żelichowska, M.; Kania H. (2015). Innovation in metallurgical waste management. Metalurgija 54(1): 283-285. Available at: http://hrcak.srce.hr/file/187251. Accessed 7 April 2016.
 12. Ministerstwo Gospodarki (2015). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277).
 13. Ministerstwo Środowiska (2014). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
 14. Nowińska, K.; Adamczyk, Z. (2013). Mobilność pierwiastków towarzyszących odpadom hutnictwa cynku i ołowiu w środowisku. Górnictwo i Geologia 8(1): 77-87. Available at: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Documents/kwartal/8_1_7.pdf. Accessed 7 April 2016.
 15. Pawłowski, A.; Pawłowski, L. (2004). Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle cementowym. Ochrona i inżynieria środowiska, zrównoważony rozwój. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 25: 277-286.
 16. Peng, Z.; Gregurek, D.; Wenzl, C. (2015). Sustainability in metallurgy. The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society 67(9): 1931-1932. Available at: http://link.springer.com/article/10.1007 s11837-015- 1551-0. Accessed 7 April 2016.
 17. PPTS (2006). Strategiczny program badań przygotowany w oparciu o wizję rozwoju polskiego hutnictwa żelaza do roku 2030. Wydawnictwo PPTS. Available at: www.imz.pl/common/files_download.php?fid=389. Accessed 7 April 2016.
 18. Rzechuła, J. (1994). Gospodarcze wykorzystanie odpadowego ścierniwa z żużla pomiedziowego. Fizykochemiczne Problemy Metalurgii 28: 207-218. Available at: http://www.minproc.pwr.wroc.pl/journal/pdf/1994/ 22 Rzechula.pdf. Accessed 7 April 2016.
 19. Sanak-Rydlewska, S; Gala, A.; Wajda, Ł. (2011). Environmental hazards of the metallurgical wastes dumping sitesbarium and arsenic ions elimination with ionits. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 27(2): 79-88. Available at: https://www.min-pan.krakow.pl/pliki/czasopisma/gospodarka surowcami mineralnymi/GSM 2011/2/sanak-rydlewska-gala-wajda.pdf. Accessed 8 April 2016.
 20. Sitko, J. (2014). Analiza problemu utylizacji odpadów metalurgicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie 73: 531-540.
 21. Sloot, H.A. van der; Zomeren, A. van (2012). Characteristaion leaching tests and associated geochemical speciation modeling to assess long term release behavior from extractive wastes. Mine Water and the Environment 31(2): 92-103.
 22. Wiertz, J.V. (1999). Mining and metallurgical waste management in the Chilean copper industry. In: Rubio, R.F. (ed.). Mine, Water and Environment: 403-408. Sevilla.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8319
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu