BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrok Iwona (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Prawo podatnika do czynnego udziału w postępowaniu dowodowym
The taxpayer's right to active participation in tax proceedings
Źródło
Krytyka Prawa, 2017, T. 9, Nr 1, s. 154-173, bibliogr. 11 poz.,
Słowa kluczowe
Podatnik, Podatki, Sąd administracyjny, Postępowanie dowodowe
Taxpayer, Taxes, Administrative court, Evidence proceeding
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Podatnik jako uczestnik postępowania podatkowego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie podatkowej ma zdecydowanie słabszą pozycję od organu podatkowego. Niemiej jednak jest wyposażony w szereg uprawnień, w tym uprawnień wynikających z zasady zapewnienia podatnikowi czynnego udziału w postępowaniu. Autorka podejmuje rozważania na temat prawa podatnika do wpływania na przebieg postępowania w związku ze zgłoszoną inicjatywą dowodową czy oceną kompletności zebranego przez organ materiału dowodowego, która może się wyrażać w wypowiedzeniu się w tej materii przed wydaniem decyzji. Artykuł jest próbą na udzielenia odpowiedzi na pytanie - biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów administracyjnych zapadłych na gruncie art. 200, 187 § 1 i 188 Ordynacji - czy istniejące unormowania prawne stanowią gwarancję respektowania przez organy podatkowe zasady czynnego udziału podatnika w postępowaniu podatkowym.(abstrakt oryginalny)

A taxpayer as a participant in the tax proceeding aiming to issue a tax decision has a significantly weaker position than the tax authority. Nevertheless, the taxpayer has a number of powers, including powers arising from the principle of providing the taxpayer with active participation in proceedings. The author discusses the taxpayer's right to influence the conduct of proceedings in connection with a proposed evidence inquiry or an assessment of the completeness of evidence collected by the body which may be expressed in the opinion in this matter before the decision is issued. This article is an attempt to answer the question - taking into account the case law of the administrative courts, 200, 187 § 1 and 188 of the Ordinance - whether the existing legal regulations are a guarantee of respect by the tax rules of the active participation of the taxpayer in tax proceedings.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2006.
 2. Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1992.
 3. Chruścielewski W., Nykiel W., Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej, Warszawa 2000.
 4. Hanusz A., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Kraków 2004.
 5. Jendrośka J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wrocław 2003.
 6. Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000.
 7. Kosikowski C., Etel L., Brolik J., Dowgier R., Ordynacja podatkowa, Komentarz, wydanie 3, Warszawa 2010.
 8. Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2009.
 9. Mastalski R., Postępowanie podatkowe, [w:] N. Weralski (red.), System instytucji prawno- -finansowych PRL, t. II, Wrocław 1985.
 10. Masternak M. [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teorie. Instytucje. Funkcjonowanie, Toruń 2009.
 11. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.146
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu