BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żebrowska-Suchodolska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Pomiar efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2004-2014 przy użyciu miar obsunięcia kapitału
The Measurement of Effectiveness of Investment Equity Funds in the Period 2004-2014 Using Drawdown Measures
Źródło
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 2 (56), s. 104-115, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Kapitał, Inwestycje, Ocena efektywności inwestycji, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Capital, Investment, Evaluation of investment efficiency, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G11, G14
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zastosowano wskaźniki związane z obsunięciem kapitału tj. wskaźniki Martina i Paina. Badania dotyczyły funduszy akcyjnych w latach 2004-2014, które podzielono na podokresy o długości dwóch, trzech, czterech i pięciu lat. Wskaźniki Martina i Paina zostały wyznaczone dla miesięcznych jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Otrzymane wyniki dla funduszy porównano z wartościami wskaźników otrzymanych dla benchmarku, za jaki przyjęto indeks WIG. Zbadano również stabilność rankingów funduszy, wyznaczając współczynnik korelacji rang Spearmana między poszczególnymi podokresami, oraz zweryfikowano jego istotność. Fundusze akcyjne w latach 2004-2014 w większości osiągnęły wyniki gorsze od benchmarku (jakim był indeks WIG). W miarę wydłużania się horyzontu czasowego pogarsza się stabilność funduszy.(abstrakt oryginalny)

In the paper measures related to the drawdown ie. Martin and Pain indicators are applied. The research concerned equity funds in the period 2004-2014, which was divided into sub-periods of the length of two, three, four and five years. Martin and Pain ratios were assigned for monthly units of equity funds. The results for the funds were compared with the values obtained for the benchmark, which was the WIG index. The stability of the rankings funds using the Spearman rank correlation coefficient between each subperiods was examined and its significance was verified. Equity funds in the years 2004-2014 in the majority achieved werse results than the benchmark (which was WIG index). Lengthening the time horizon deteriorates stability funds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bacon C.R., 2008, Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, s. 89-90.
  2. Caporin M., Jannin G.M., Lisi F., Maillet B.B., 2013, A survey on the four families of performance measures, The Journal of Economic Surveys, 2028(5), s. 917-942.
  3. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., 2014, Strata jako podstawa oceny efektywności inwestycyjnej FIO akcji i zrównoważonych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, tom XV Nr 3, s. 99-109.
  4. Luszniewicz A., Słaby T., 2003, Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.
  5. Martin P., McCann B., 1989, The Investor's Guide to Fidelity Funds: Winning Strategies for Mutual Fund Investors , Wiley, London.
  6. Schuhmacher F., Eling M., 2011, Sufficient conditions for expected utility to imply draw-down-based performance measures, Journal of Banking and Finance, 35(9), s. 2311-2318.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2017.2.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu