BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierpowska Iwona (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Tytuł
Sytuacja socjalnoprawna rodziny a problem ubóstwa
Socio-Legal Status of the Family and the Problem of Poverty
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 23, s. 33-49, bibliogr. 44 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Rodzina, Ubóstwo, Świadczenia socjalne, Pomoc społeczna
Family, Poverty, Social benefits, Social assistance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ubóstwo jest problemem globalnym, który zawsze towarzyszył ludzkości. Współcześ- nie zjawisko to najczęściej dotyka rodzin wielodzietnych, a jego skutki najbardziej uderzają w dzieci. Brak środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju, jest przyczyną zaniedbań wychowawczych i powodem społecznego wyobcowania. Dzieciństwo w biedzie prowadzi często do przejmowania złych wzorców i powielania stylu życia poprzednich pokoleń. Moralnym obowiązkiem społeczeństwa oraz zadaniem władz publicznych jest udzielenie wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc tę państwo zapewnia poprzez redystrybucję wytworzonych dóbr. Socjalnoprawna ochrona rodziny zabezpieczona jest przez system świadczeń wyrównujących nie tylko dochody, ale i deficyty społeczne. (abstrakt oryginalny)

Poverty is a global problem which has always affected mankind. Nowadays it troubles predominantly numerous families. Its negative effects can be observed mostly with children. Lack of financial means to satisfy basic living needs poses a threat to their health and proper growth, induces parental negligence and causes social isolation. Childhood in the environment of poverty frequently leads to copying wrong patterns of behaviour as well as adopting the lifestyle of previous generations. It is the moral obligation of society and the responsibility of public authorities to support individuals and families who face a difficult financial situation. Help is offered by means of the redistribution of manufactured goods. Social and legal protection of families is secured through the benefit system, which settles not only proceeds level but also social deficits. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2002.
 2. Boć J., Stosunki administracyjnoprawne i sytuacje administracyjnoprawne [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2003.
 3. Duniewska Z., Stosunek administracyjnoprawny, sytuacja administracyjnoprawna [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady, w teorii i orzecznictwie, Difin, Warszawa 2000.
 4. Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2004.
 5. Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Difin, Warszawa 2013.
 6. Jastrzębski B., Ustrojowe zasady demokratycznego państwa prawa. Dylematy i mity, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 7. Kałdon B., Ubóstwo rodzin czynnikiem powstawanie trudności w funkcjonowaniu szkolnym dzieci, "Forum Pedagogiczne UKSW" 2011, nr 1.
 8. Karp J., Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Kraków 2004.
 9. Kołaczkowski B., Ratajczak M., Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 10. Kwaśniewski J., Wpływ norm prawnych na procesy wykluczenia społecznego [w:] Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, red. A. Turska, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 11. Listing J., Ubóstwo i jego pomiar [w:] Polityka społeczna. Teksty źródłowe, red. L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
 12. Maciaszkowa J., Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.
 13. Malinowski L., Polska bieda - prawdy - fikcje - niedomówienia. Kto jest biedny?, "Praca Socjalna" 2013, nr 1.
 14. Neubourg Ch., Castonguay J., Roelen K., Social Safety Nets and Targeted Social Assistance: Lessons from the European Experience, 2007, https://siteresources.worldbank. org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Safety-Nets-DP/0718.pdf.
 15. Nitecki S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gaskor, Wrocław 2013.
 16. Nowicka-Skóra A., Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci [w:] Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, red. I. Sierpowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 17. Pokrzywa M., Zagrożenie wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w województwie podkarpackim, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Socjologia" 2014, nr 49.
 18. Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach europejskich, IRSS, Warszawa 2009.
 19. Spurek S., Wsparcie w ramach Kart Dużej Rodziny [w:] Meritum. Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne, red. I. Sierpowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 20. Subocz E., Jaka przyszłość czeka dzieci dorastające w ubóstwie, "Polityka Społeczna" 2014, nr 5.
 21. Tarkowska E., Ubóstwo dzieci w Polsce, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu "EAPN Polska - razem na rzecz Europy Socjalnej", http://www.eapn.org.pl/expert/ files/Ubostwo%20dzieci.pdf.
 22. Tarkowska E., Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy [w:], Współczesne społeczeństwo polskie - dynamika zmian, red. J. Wasilewski, Scholar, Warszawa 2006.
 23. Ubóstwo w Polsce w latach 2013-2014, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa 2015.
 24. Zamorska K., Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 25. Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r., GUS 2015, http://stat.gov.pl/obszary -tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznegow-polsce-w-2015-r-,14,3.html.
 26. Zawadzka B., Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1996.
 27. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn zm.).
 28. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 29. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.).
 30. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 114, z późn. zm.).
 31. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z póz. zm.).
 32. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).
 33. Ustawa z dnia 7 września 2007 r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 169, z późn. zm.).
 34. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst. jedn. Dz. U. z 2016, poz. 575).
 35. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. Karta Dużej Rodziny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 785).
 36. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1217).
 37. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255, z późn. zm).
 38. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r., o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195).
 39. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).
 40. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1762).
 41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 871).
 42. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1045).
 43. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024).
 44. Uchwała Nr 165 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji" (M.P. z 2014 r., poz. 787).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu