BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sępowicz-Buczko Katarzyna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Skwarek Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Tytuł
Wychowanie dzieci i młodzieży do bezpieczeństwa w ujęciu aksjologicznym
Safe Upbringing of Children and Youth from an Axiological Point of View
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 23, s. 57-72, bibliogr. 51 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Wychowanie, Bezpieczeństwo, Aksjologia, Wartości i normy etyczne, Odpowiedzialność, Sprawiedliwość, Wolność
Education, Security, Axiology, Value and ethical norms, Responsibility, Justice, Freedom
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęte opracowanie stanowi próbę zwrócenia uwagi na wychowanie dzieci i młodzieży do bezpieczeństwa w ujęciu aksjologicznym, mając na uwadze, iż wychowanie we współczesnym świecie lokuje się niemalże we wszystkich zjawiskach jako konieczna wartość. Poruszono kwestie dotyczące takich wartości ogólnoludzkich jak dobro, prawda, odpowiedzialność, wolność, sprawiedliwość oraz tolerancja. Zatem te wartości, które w realnej rzeczywistości społecznej są coraz mniej doceniane, a stanowią najbardziej znaczącą siłę w przeciwdziałaniu zagrożeniom. Nie sposób bowiem mówić o bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży, a w konsekwencji w społeczeństwie, bez uprzedniego zabiegania o wartości w procesie wychowania i utwierdzania ich w przekonaniu o słuszności postępowania według ich przesłania. (abstrakt oryginalny)

The focus of this paper is on safe upbringing of children and youth from an axiological point of view. It should be stressed that proper upbringing isindispensable in contemporary world. The author discusses such human values as good, truth, responsibility, freedom, justice and tolerance. They are becoming less and less important in contemporary societies even though they play a crucial role in risk prevention. It would be impossible to discuss the issue of security among children and youth, and consequently among the entire society, without preserving the aforementioned values in the process of children's upbringing and strengthening their belief in their validity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beauchamp T.L., Childress J.F., Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyński, Książka i Wiedza, Warszawa 1996.
 2. Bortkiewicz P., Sprawiedliwość rozdzielcza, Słowniczek pojęć etycznych - Kryzys pojęć, "Przewodnik Katolicki" 2009, nr 9, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2005/ Przewodnik-Katolicki-9-2005/Spoleczenstwo/Slowniczek-pojec-etycznych-Kryzys-pojec, dostęp: 3.10.2016 r.
 3. Bortkiewicz P., Zachowanie wartości moralnych w sytuacjach granicznych, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1994.
 4. Demel M., O wychowaniu zdrowotnym, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968.
 5. Denek K., W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Wydawnictwo "Eruditus", Poznań 2000.
 6. Drabik K., Rola edukacji w kształtowaniu bezpieczeństwa personalnego [w:] Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny, red. A. Pieczywok, K. Loranty, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015, s. 45 - 62.
 7. Gałkowski J., Wolność i wartość. Z podstawowych zagadnień etyki Jana Dunsa Szkota, TN KUL, Lublin 1993.
 8. Górnikiewicz J., Bezpieczeństwo a zagrożenie? Wartości ważne dla młodzieży początku XXI wieku [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa: w rodzinie, szkole i pracy, red. A. Zduniak, M. Kryłowicz, Wyd. Dom Wydawniczy, Warszawa - Poznań 2004, s. 97 - 108.
 9. Hołyst B., Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 10. Julia D., Słownik filozofii, tłum. K. Jarosz, Wydawnictwo "Książnica", Katowice 1992.
 11. Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 12. Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1984.
 13. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993.
 14. Lacey A.R., Słownik filozoficzny, przekł. R. Matuszewski, Zysk i S-ka, Poznań 1999.
 15. Lewowicki T., Przemiany oświaty: szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo "Żak", Rzeszów 1994.
 16. Łobocki M., ABC wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Mari Curie Skłodowskiej, Lublin 1999.
 17. Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 18. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 19. Łomny Z., Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1995.
 20. Malec M., Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary paradygmaty, MON. Dep. Polityki Obronnej, Warszawa 2006.
 21. Mastalski J., Etyczne wymiary edukacji dla bezpieczeństwa [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności, red. Z. Kwiasowski, K. Cenda-Miedzińska, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012, s. 94 -108.
 22. Marciniak E.M., Psychologiczne aspekty poczucia bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2009, s. 60 - 61.
 23. Marcinkowski A., Bezpieczeństwo prawem obywatelskim człowieka [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności, red. Z. Kwiasowski, K. Cenda-Miedzińska, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków 2012, s. 161-169.
 24. Maryniarczyk A., O właściwą miarę sprawiedliwego działania [w:] Sprawiedliwość - idee a rzeczywistość, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześ- cijańskiej", Lublin 2009, s. 15 - 25.
 25. Matulka Z., Wychowanie do wolności jako podstawowy problem pedagogiczny [w:] Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, red. T. Kukułowicz, M. Nowak, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, s. 243 - 250.
 26. Nowak M., Pedagogika personalistyczna [w:] Pedagogika, t. I, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 232 - 246.
 27. Nowak M., Znaczenie wartości w procesie wychowania [w:] Człowiek, wartość, sens, red. K. Popielski, Wydawnictwo KUL, Lublin 1996, s. 241- 262.
 28. Okoń W., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 29. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2001.
 30. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie "ŻAK", Warszawa 2004.
 31. Ożóg T., Kulturowe zagrożenia wychowania [w:] Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Wydawnictwo KUL, Lublin 2000, s. 167-188.
 32. Pedagogika. Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
 33. Pieczywok A., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, Wydawnictwo AON, Warszawa 2012.
 34. Pieńkos J., Słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996.
 35. Skvrnda F. (slo.), Vybrané sociologicke otazky charakteristiky bezpecnosti v sucasnom svete [w:] Cukan K. a kol., Mladez a armada, MO SR, Bratislava 2005, s. 28 - 67.
 36. Słownik etyczny, red. S. Jedynak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1990.
 37. Słownik języka polskiego, red E. Sobol, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 38. Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, "Pax", "Palabra", Warszawa 1993.
 39. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, A. Sikorska-Michalak, O. Wojniłko, Reader's Digest Przegląd, tom 1, Warszawa 2001.
 40. Sośnicki K., Istota i cele wychowania, Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", Warszawa 1967.
 41. Strzelecki J., Niegodność i godność człowieka w wieku XX [w:] Zagadnienia godności człowieka, red. J. Czerkawski, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994, s. 141-148.
 42. Sztumski J., Społeczeństwo i wartości, Wydawnictwo Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.
 43. Śliwerski B., Edukacja [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom I, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2003, s. 905 - 906.
 44. Śliwerski B., Wychowanie. Pojęcie, znaczenia, dylematy [w:] Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, tom I, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2007, s. 25 - 76.
 45. Tchorzewski A., Wychowanie - jego właściwości [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, tom VII, Warszawa 2008.
 46. Tischner J., Myślenie według wartości, Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", Kraków 2011.
 47. Walczak P., Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007.
 48. Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1994.
 49. Wrońska A., Wiadomości i umiejętności dzieci sześcio- i siedmioletnich w obszarze "Spotkanie z osobą nieznajomą" [w:] Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, red. S. Guz, J. Andrzejewska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 29 - 44.
 50. Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012.
 51. Żuk-Łapińska L., Problemy tolerancji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu