BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobowski Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Gola Jan (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Pomiar efektywności rynku zamówień publicznych - przyczynek teoretyczny do badań ekonomicznych
Measuring Effectiveness of Public Procurement Market - Theoretical Contribution to Economic Research
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 2 (14), s. 9-23, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Efektywność, Analiza wskaźnikowa
Public procurement, Effectiveness, Ratio analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C14, H11, H57
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przegląd wskaźników służących pomiarowi efektywności rynku zamówień publicznych w trzech obszarach: przywództwo strategiczne, cele oraz procedury/ procesy, wypracowanych przez zespół ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Autor stawia tezę, iż rynek zamówień publicznych sprzyjać może tworzeniu nowych miejsc pracy, stymulować wzrost gospodarczy i przedsiębiorczość, w tym małą i średnią (MŚP), toteż pomiar jego efektywności stanowić może istotny wkład w badania nad konkurencyjnością gospodarki w skali makro. Wskaźnikowa analiza porównawcza przetargów publicznych w odniesieniu do wybranych sektorów, regionu czy systemu krajowego jako całości daje szansę na zwiększenie inkluzywności, przejrzystości i konkurencyjności rynku zamówień publicznych, szczególnie w kontekście dostępności kontraktów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz efektywności wydatkowania środków publicznych. Zamówienia publiczne mogą oddziaływać pośrednio na zdolność kraju do długookresowego wzrostu i rozwoju gospodarczego, jego konkurencyjność zatem w takich obszarach, jak: instytucje, infrastruktura, rynek dóbr i jego rozmiar czy innowacyjność (komponenty globalnego indeksu konkurencyjności GCI).(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is an overview of indicators to measure the effectiveness of the public procurement market in three areas: strategic leadership, objectives and procedures/ processes, developed by a team of experts of the Organization for Economic Cooperation and GolaDevelopment (OECD). The author argues that the public procurement market may encourage the creation of new jobs, stimulate economic growth and entrepreneurship, including small and medium-sized enterprises (SMEs), thus, measuring its effectiveness may constitute an important contribution to the study on the competitiveness of the economy at the macro level. Comparative indicatory analysis of public tenders in relation to specific sectors, regional or national system as a whole gives an opportunity to increase inclusiveness, transparency and competitiveness of public procurement market, in particular in the context of the availability of contracts for small and medium-sized enterprises and the efficiency of public spending. Public procurement can influence indirectly the country's ability to long-term economic growth and development therefore, its competitiveness in such areas as: institutions, infrastructure, goods market and its size and innovation (components of the global competitiveness index GCI).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V., 2005, Public sector efficiency: an international comparison, Public Choice, 123(3-4).
  2. Ayyagari M., Beck T., Demirgüç-Kunt A., 2005, Small and Medium Enterprises across the Globe, http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1114437274304/SME_globe.pdf.
  3. Bobowski S., Gola J., Szydło W., 2017, Access to Public Procurement Contracts in EU - Perspective of SMEs, Eurasian Studies in Business and Economics, Springer, materiał powielony złożony do druku.
  4. Edinburgh Group, 2015, Growing the Global Economy through SMEs; online: http://www.edinburgh-group.org/media/2776/edinburgh_group_research_-_growing_the_global_economy_through_smes.pdf.
  5. Eurostat, 2014, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_%28FTE%29.
  6. Jain M.K., Gandhi S.K., 2016, Defining Indian SMEs: a critical analysis, International Journal of Arts, Humanities and Management Studies, vol. 2, no. 6, http://ijahms.com/upcomingissue/02.06.2016.pdf.
  7. Mandl U., Dierx A., Ilzkovitz F., 2008, The effectiveness and efficiency of public spending, Economic Papers, 301, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication11902_en.pdf.
  8. OECD, 2012, Discussion Paper on Public Procurement Performance Measures. OECD Meeting of Leading Practitioners on Public Procurement, Public Governance and Territorial Development Directorate Public, Governance Committee, OECD Conference Centre, Paryż.
  9. SIGMA, 2011, Public Procurement. Performance Measurement, Brief 21, http://www.sigmaweb.org/publications/Performance_Public_Procurement_2011.pdf.
  10. World Economic Forum (WEF), 2016, The Global Competitiveness Report 2016-2017, Genewa, http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.2.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu