BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broszkiewicz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Portfolio Investment in the Twenty First Century - a Literature Review and Analysis of Flow Directions
Inwestycje portfelowe w XXI wieku - przegląd literatury i analiza kierunków przepływu
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 2 (14), s. 24-38, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Inwestycje, Przepływy kapitałowe, Kryzys finansowy
Investment, Capital flows, Financial crisis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F21, G15
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienie inwestycji portfelowych staje się istotnym przedmiotem analizy w dobie współczesnych fluktuacji na międzynarodowych rynkach finansowych. Z tego powodu konieczne jest podtrzymywanie rozważań na temat ich przyczyn i wywoływanych przez nie efektów. W tym zakresie zasadne wydaje się podjęcie rozważań dotyczących kierunków przepływu inwestycji portfelowych w XX i XXI wieku.W niniejszym artykule przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące specyfiki i skutków przepływu inwestycji portfelowych w gospodarce światowej oraz analizę kierunków przepływu w latach 1960-2015. Rozważania zostały oparte na danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, zestawiających wpływy netto z tytułu inwestycji portfelowych do poszczególnych krajów we wskazanym okresie. Rozważania ukazują powiązania pomiędzy rynkami finansowymi poszczególnych państw wraz z ogólnymi tendencjami ruchów kapitałów w okresach kryzysów i stabilizacji na rynkach finansowych.(abstrakt oryginalny)

The subject of portfolio investment seems particularly significant given that the current fluctuations on international financial markets make it necessary to perform an analysis of their causes and effects. It seems reasonable to make considerations regarding the direction of the flow of portfolio investment in the twentieth and twenty-first century. This article presents theoretical considerations concerning the characteristics and effects of the flow of portfolio investment in the global economy and an analysis of flow directions in the years 1960-2015. These considerations are based on data of the International Monetary Fund and the World Bank, which collate net inflows of the portfolio investment to particular countries in the indicated period. Our considerations show the links between the financial markets of countries and regions, together with the general tendencies of movements of capital at the time of crisis and the stabilization periods of global financial markets. The article shows the link between the financial markets of individual countries, together with the general trend of movement of capital in the period of crisis and the stabilization of financial markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen L., 2004, Global Financial System 1750-2000, Reaktion Books, London.
 2. Balance of Payments Statistics Yearbook, 2016, International Monetary Fund, https://www.imf.org/external/np/sta/bop/bop.htm, December.
 3. Bożyk P., Misala J., Puławski M., 2002, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 4. Brushko I., Hashimoto Y., The Role of Country Concentration in the International Portfolio Investment Positions for the European Union Members, International Monetary Fund Working Papers no. 14/74.
 5. Budnikowski A., 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 6. Claessens S., 1993, Equity Portfolio Investment in Developing Countries: A Literature Survey, World Bank Publications. Coordinated Portfolio Investment Survey Guide (second edition), 2002, International Monetary Fund.
 7. Demirguc-Kunt A., Huizinga H., 1992, Barriers to Portfolio Investments in Emerging Stock Markets, World Bank Publications.
 8. Foreman-Peck J., 1995, A History of the World Economy: International Economic Relations Since 1850, Harvester Wheatsheaf, London.
 9. Goldstein I., Razin A., 2005, Foreign direct investment vs. foreign portfolio investment, National Bureau of Economic Research.
 10. Goldstein M., 1991, Determinants and Systemic Consequences of International Capital Flows, International Monetary Fund.
 11. Gruszczyński M., 2002, Kryzysy walutowe a liberalizacja obrotów kapitałowych, PWN, Warszawa.
 12. Knill A.M., 2005, Can Foreign Portfolio Investment Bridge the Small Firm Financing Gap Around the World?, World Bank Publications.
 13. OECD, 1996, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, OECD, Third Edition, http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-benchmark-definition-of-foreign-direct-investment_9789264064805-en (12.2016).
 14. Razin A., 2003, An Information-based Trade Off Between Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment: Volatility, Transparency, and Welfare, Centre for Economic Policy Research.
 15. Reilly F.K., Brown K.C., 2011, Investment Analysis and Portfolio Management, vol. 1, PWE, Cengage Learning.
 16. Schenk C.R., 2011, International Economic Relations since 1945, Routledge, New York.
 17. Sornarajah M., 2010, The International Law of Foreign Investment, Oxford University Press.
 18. Tarczyński W., Zwolankowski M., 1999, Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 19. Tietje Ch., 2011, International Investment, Protection and Arbitration: Theoretical and Practical Perspectives, BWV Verlag, Berlin.
 20. Uzan M., 2003, The Financial System Under Stress: An Architecture for the New World Economy, Routledge, New York.
 21. Van Duzer J.A., Simons P., Mayeda G., 2013, Integrating Sustainable Development into International Investment Agreements: A Guide for Developing Country Negotiators, Commonwealth Secretariat, London.
 22. Weresa M.A. (red.), 2007, Polska. Raport o konkurencyjności 2007. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Instytut Gospodarki Światowej, Wyd. SGH, Warszawa.
 23. World Bank website, http://data.worldbank.org/indicator/BX.PEF.TOTL.CD.WD?end=2015&start=1960&view=chart&year=2015, 28th November 2016.
 24. Żabińska J. (red.), 2002, Międzynarodowe rynki finansowe. Kryzysy finansowe, część II, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.2.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu