BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domiter Małgorzata (Wrocław University of Economics, Poland), Marciszewska Anna (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Role of Non-Profit Organizations in Teacher Education - Case Study
Rola organizacji non-profit w kształceniu nauczycieli
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 2 (14), s. 39-55, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Nauczyciele, Kształcenie nauczycieli, Doskonalenie zawodowe, Organizacje non-profit, Dotacje
Teachers, Education of teachers, Further education, Non-profit organisations, Subsidies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Idea ustawicznego kształcenia i samodoskonalenia dotyczy również kształcenia "sprawców" edukacji, czyli nauczycieli. W Unii Europejskiej trwa dyskusja nad ich kompetencjami i kwalifikacjami. Komisja Europejska zaproponowała wspólne europejskie zasady odnoszące się do zawodu nauczyciela oraz modele kształcenia. Polski system kształcenia nauczycieli w całości wpisuje się w wymogi europejskiej polityki edukacyjnej. W opinii nauczycieli nie rozwiązuje on jednak wszystkich problemów i nie odpowiada w pełni ich potrzebom edukacyjnym. Dlatego organizacje non profit wyszły naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i wypełniły powstałą lukę w ich systemowym kształceniu. Czy im się to udało? O tym jest niniejszy artykuł. Przedstawia on organizację non profit z Dolnego Śląska, która w latach 2009-2014 zrealizowała 5 projektów o łącznej wartości 2 464 136,79 zł na rzecz 1321 nauczycieli pracujących na terenie województwa dolnośląskiego. Prezentowany artykuł uzupełnia niedostatki w piśmiennictwie naukowym, w którym brakuje kompleksowych opracowań naukowych ukierunkowanych na ocenę przydatności kształcenia nauczycieli przez organizacje non profit w świetle wymogów zarówno polskich, jak i europejskich.(abstrakt oryginalny)

The idea of life-long education and self-improvement relates also to educating the "perpetrators" of education, namely teachers. The European Union is a witnesses to a discussion about teachers' competences and qualifications. The European Commission has suggested common European principles referring to the profession of teacher and education models. The Polish teacher education system is fully compatible with the requirements of the European educational policy. However, in the opinion of teachers it does not solve all the problems and does not completely fulfill their educational needs. For this reason, nonprofit organizations have addressed teacher's expectations and fulfilled a gap created in the teacher education system. How have they managed? This paper will deal with this question. It presents a non-profit organization from Lower Silesia that, in the years 2009-2014, completed five projects with a total value of PLN 2,464,136.79, for the benefit of 1321 teachers working in the area of Lower Silesia Province. The presented article supplements the deficiencies in scientific literature which is characterized by the lack of complex scientific publications focused on the assessment of the suitability of teacher education by non-profit organizations in light of both Polish and European requirements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anheier H.K., 2005, Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy, Routledge, New York.
 2. Bogacz-Wojtanowska E., 2006, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. DiMaggio P., Anheier H.K., 1987, The Sociology of Nonprofit Organizations and Sectors, [in:] The Nonprofit Sector. A Research Handbook, (ed.) W.W. Powell, Yale University Press, New Haven - London.
 4. Federowicz M., Haman J., Herczyński J., Hernik K., Krawczyk-Radwan M., Malinowska K., Pawłowski M., Strawiński P., Walczak D., Wichrowski A., 2013, Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli. Raport tematyczny z badania. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 5. Federowicz M., Sitek M. (ed.), 2011, Report on Education 2010, IBE, Warsaw.
 6. Fric P., 1999, The Functions of the Nonprofit Sector, [in:] The paper for Voluntas Symposium: Ten Years After Civil Society and Third Sector in Central and Eastern Europe, Charles University, Prague.
 7. Gazeta Prawna of 25.05.2015, suplement "Edukacja".
 8. GUS, 2013, Education and Upbringing in the School Year 2012/2013, Central Statistical Office, Warsaw
 9. Hansmann H., 1987, Economics Theories of Nonprofit Organization, [w:] The Nonprofit Sector, ed. W.P. Powell, Yale University Press, New Haven, London.
 10. Hernik K., Malinowska K., Piwowarski R., Przewłocka J., Smak M., Wichrowski A., 2014, Polish Teachers and Directors against the International Background. Main Findings of the Survey TALIS 2013, Educational Research Institute, Warsaw.
 11. http://www.frd.org.pl/file/pdf/uwarunkowania.pdf z 30.06.2016.
 12. www.mapadotacji.gov.pl/projekty z 15.09.2016.
 13. http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/attachments/802_20120117_standardy_ksztalcenia_dla_nauczycieli.pdf z 15.09.2016.
 14. Iwankiewicz-Rak B., 2011, Marketing w organizacji pozarządowych - obszary zastosowania, UE, Wrocław.
 15. Janoś-Kresło M., 2013, Organizacje pozarządowe na rynku usług społecznych w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 16. Leś E., 2004, Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji społecznych, Elipsa, Warszawa.
 17. Morris S., 2000, Defining the Non-Profit Sector: Some Lessons from History, Civil Society Working Paper no 3, LSE Centre for Civil Society, London.
 18. The condition of the Sector of Non-Governmental Organization in Poland 2015, 2016, REPORT ON RESEARCH, Association Klon/Jawor, Warsaw.
 19. Kwaśnica R., 1995, Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju, [in:] ,,Studia Pedagogiczne" LXI, KNP PAN, Warsaw Machniewicz M., Organiściuk E., Rolczak P. et al., 2013, Strategia doskonalenia zawodowego nauczycieli, Raport współfinansowany ze środków EFS, Łódź.
 20. Organizacje pozarządowe na Dolnym Śląsku. Raport z badań, 2008, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Organizacja systemu edukacji w Polsce 2009/2010, 2010, Raport Eurydice, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Warszawa.
 22. Rachubka M., 2015, Raport O, RE pt. "Nauczyciele w roku szkolnym 2014/2015", Warszawa.
 23. Report on Education 2013, the Ministry of National Education, 2014, Warsaw www.eduentuzjasci.pl/images/stories/.../ibe-raport-o-stanie-edukacji-2013.pdf.
 24. Schmidt J., 2012, Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa.
 25. Seiler B., Stankiewicz J., 2011, Możliwości i bariery zatrudniania płatnych pracowników w organizacjach non profit jako ważny czynnik ich sukcesu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4/1, Sopot.
 26. Sęk H. (ed.), 2014, Wypalenie zawodowe - przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Sielatycki M., 2008, Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej, [w:] K. Sujak-Lesz (ed.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław.
 28. The condition of the Sector of Non-Governmental Organization in Poland 2015, 2016, REPORT ON RESEARCH, Association Klon/Jawor, Warsaw.
 29. Young D.R., 2001, Contract Failure Theory, [w:] The Nature of the Non-profit Sector, ed. J.S. Ott, Westview Press, Colorado, Oxford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.2.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu