BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołoducho-Pelc Letycja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dobre praktyki w procesie wdrażania strategii
Good Practices in the Strategy Implementation Process
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 3, s. 12-23, rys., bibliogr. 62 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Strategic management, Corporation strategies, Enterprise development, Small business, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących problematyki wdrażania strategii w polskich przedsiębiorstwach. Szczególną uwagę poświęcono badaniu wykorzystania oraz ocenie efektywności wybranych działań, metod i narzędzi, które wspomagają realizację strategii. Badaniami objęto 99 firm z listy Diamenty Forbesa. Są to małe i średnie przedsiębiorstwa, które w ciągu trzech lat najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. W celu doboru próby badawczej wykorzystano metodę warstwowo-losową. Ze względu na duży stopień złożoności narzędzia badawczego oraz wielowątkową problematykę badania ilościowego jako technikę badawczą wykorzystano bezpośredni wywiad kwestionariuszowy (Paper and Pencil Interview). Respondenci odnosili się do stwierdzeń zawartych w pytaniach, wybierając odpowiedzi na skali Likerta. Podsumowując wyniki badań należy podkreślić, że w procesie wdrażania strategii przedsiębiorstwa najczęściej realizują proste działania i wykorzystują mało skomplikowane narzędzia. Z drugiej strony wysoko oceniają efektywność tych inicjatyw, w których sięgają po specjalne metody i narzędzia wspomagające realizację strategii. Wnioski z badań powinny zachęcić do wzorowania się na sprawdzonych przez wyróżniające się firmy rozwiązaniach: korzystaniu z bardziej wyspecjalizowanych metod wdrażania strategii również w odniesieniu do firm z sektora MSP. Wskazując kierunki dalszych badań warto zaznaczyć, że istnieje ograniczona wiedza naukowa na temat praktyki wdrażania strategii. W odniesieniu do strategii brakuje narzędzi, miar oceniających wartość i skuteczność strategii dla rozwoju organizacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the results of research in the area of good practices in the strategy implementation process. In the paper, the attention was focused on an analysis of the selected tools, methods and activities that are used by outstanding Polish companies when implementing strategies. The test results may be considered controversial. Enterprises usually take simple actions and use low-tech tools in the implementation of the strategy. On the other hand, highly appreciate the effectiveness of these initiatives, which dates back to the specialized methods and tools to facilitate the implementation of the strategy. Conclusions are an inspiration to build on the best practice: the use of specialized methods for implementing the strategy even for SMEs. Pointing directions for further research worth noting the lack of tools, measures of assessing the value and effectiveness of the strategy for the development of the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaltonen P., Ikavalko Η., 2002, Implementing strategies successfully, Integrated Manufacturing Systems, Vol. 13 Iss: 6, s.415-418.
 2. Alexander L.D. ,1985, Successfully implementing strategic decisions, Long Range Planning, Vol.18, Iss. 3, s. 91-97.
 3. 3 Allio M.K., 2005, A short, practical guide to implementing strategy, Journal of Business Strategy, Vol. 26, Iss. 4,8.12-21.
 4. 4 Anchor J.R., Aldehayyat J.S. , 2016, Strategic decision implementation in an emerging market: "The nature of the beast?", Management Decision, Vol. 54 Iss. 3, s.646 - 663.
 5. Atkinson H., 2006, Strategy implementation: a role for the balanced scorecard? Management Decision, Vol. 44, Iss. 10, s. 1441-1460.
 6. Baysinger В., Hoskisson R. E., 1990, The composition of boards of directors and strategic control: Effects on corporate strategy. Academy of Management review, Vol. 15, Iss. 1, s. 72-87.
 7. Benoliel P., Somech Α., 2010, Who benefits from participative management?. Journal of Educational Administration, Vol. 48 Iss. 3, s. 285 - 308.
 8. Brauer M., Sascha L. Schmidt, 2008, Defining the strategic role of boards and measuring boards' effectiveness in strategy implementation, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. 8 Iss. 5, s.649 - 660.
 9. Bungay S., Goold, M., 1991, Creating a strategic control system, Long Range Planning, Vol. 24, Iss. 3, s. 32-39.
 10. Chandler AD. Jr., 1962, Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press, Massachusets.
 11. Cocks G. ,2010, Emerging concepts for implementing strategy, The TQM Journal, Vol. 22 Iss. 3, s. 260 - 266.
 12. Daft R. L., Macintosh Ν. Β. , 1984, The nature and use of formal control systems for management control and strategy implementation, Journal of Management, Vol. 10, Iss. 1, s. 43-66.
 13. De Feo J. Α., Janssen, Α., 2001, Implementing a strategy successfully. Measuring Business Excellence, Vol. 5, Iss. 4, s. 4-6.
 14. 14 Dobni Β , 2003, Creating a strategy implementation environment, Business Horizons, Vol. 46, Iss. 2, s 43-46.
 15. Engberg R., Hórte S.-A., Lundback M., 2015, Strategy implementation and organizational levels: resourcing for innovation as a case, Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, Vol. 2 Iss. 2, s.157 - 175.
 16. Epstein Μ., Manzoni J. R., 1998, Implementing corporate strategy: From Tableaux de Bord to balanced scorecards, European Management Journal, Vol. 16, Iss. 2, s. 190-203.
 17. Feurer R., Chaharbaghi K., Wargin, J., 1995, Analysis of strategy formulation and implementation at Hewlett-Packard, Management Decision, Vol. 33, Iss. 10, s. 4-16.
 18. Freedman Μ. , 2003, The genius is in the implementation, Journal of Business Strategy, Vol 24, Iss. 2, s. 26-31.
 19. 19 Getz G., Jones Ch., Loewe P., 2009, Migration management: an approach for improving strategy implementation, Strategy & Leadership, Vol. 37 Iss. 6, s.18 -24.
 20. Godwin-Charles Α., Ogbeide R., Harrington J., 2011, The relationship among participative management style, strategy implementation success, and financial performance in the foodservice industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 23 Iss. 6, s.719 - 738.
 21. Gupta A. K., Govindarajan V, 1984, Business unit strategy, managerial characteristics, and business unit effectiveness at strategy implementation, Academy of Management Journal, Vol. 27, Iss. 1, s. 25-41.
 22. Hambrick, D. C., Cannella A.A., 1989, Strategy implementation as substance and selling, The Academy of Management Executive, Vol 3, Iss. 4, s 278-285.
 23. Hrebiniak L., 1992, Implementing global strategies, European Management Journal, Vol. 10, Iss. 4, s. 392-403.
 24. Hussey D., 1997, Strategic management: past experiences and future directions. Part 1, Strategic Change, Vol. 6, Iss. 5, s. 261-271.
 25. Johannsdottir L., Olafsson S., Davidsdottir Β., 2015, Leadership role and employee acceptance of change: Implementing environmental sustainability strategies within Nordic insurance companies, Journal of Organizational Change Management, Vol. 28 Iss. 1, s.72-96.
 26. Kaleta A. , 2013, Realizacja strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 27. Kaplan R. S., Norton D. P, 1996, Linking the balanced scorecard to strategy. California management review, Vol. 39, Iss. 1, s. 53-79.
 28. Kazmi A. , 2008 , A proposed framework for strategy implementation in the Indian context. Management Decision, Vol. 46, Iss. 10, s. 1564-1581.
 29. Kohtamaki. M., Kraus S., Makela M., Rónkkó Μ., 2012, The role of personnel commitment to strategy implementation and organisational learning within the relationship between strategic planning and company performance, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 18 Iss. 2, S.159- 178.
 30. Linton J. D. , 2002, Implementation research: state of the art and future directions. Technovation, Vol. 22, Iss. 2, s. 65-79.
 31. Lorange P. , 1998, Strategy implementation: the new realities. Long Range Planning, Vol. 31, Iss. 1, s. 18-29.
 32. 32 Lueg R. , 2015, Strategy maps: the essential link between the balanced scorecard and action, Journal of Business Strategy, Vol. 36 Iss. 2, s. 34 - 40.
 33. Marginson D. Ε. , 1999, Beyond the budgetary control system: towards a two-tiered process of management control. Management Accounting Research, Vol. 10, Iss. 3, s. 203-230.
 34. Michlitsch J.F. , 2000, High-performing, loyal employees: the real way to implement strategy, Strategy & Leadership, Vol. 28 Iss. 6, s.28 - 33.
 35. Miller D., 2002, Successful change leaders: What makes them? What do they do that is different?, Journal of Change Management, Volume 2, No. 4, s. 359-368.
 36. Mintzberg Η. , 1994, The fall and rise of strategic planning, Harvard Business Review, Vol. 72, Iss. 1, s. 107-114.
 37. 37 Moszkowicz K. (red), 2015, Wdrażanie strategii w polskich przedsiębiorstwach: model uwarunkowania implikacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 38. Noble C. Η. , 1999, The eclectic roots of strategy implementation research.,Journal of Business Research, Vol. 45, Iss. 2, s. 119-134.
 39. Norreklit Η. , 2000, The balance on the balanced scorecard a critical analysis of some of its assumptions, Management Accounting Research, Vol. 1, Iss. 1, s. 65-88.
 40. Ogbeide G. C. Α., Harrington, R. J., 2011, The relationship among participative management style, strategy implementation success, and financial performance in the foodservice industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 23, Iss. 6, s. 719-738.
 41. Okumus F., 2003, A framework to implement strategies in organizations, Management Decision, Vol. 41, Iss. 9, s. 871-882.
 42. Olson Ε. M., Slater S. R, Hult G. Τ. Μ., 2005, The importance of structure and process to strategy implementation, Business Horizons, Vol. 48, Iss. 1, s. 47-54.
 43. Otley D. , 1999, Performance management: a framework for management control systems research. Management Accounting Research, Vol. 10, Iss. 4, s. 363-382.
 44. Pardo-del-Val M., Martinez-Fuentes C., Roig-Dobón S., 2012, Participative management and its influence on organizational change, Management Decision, Vol. 50 Iss. 10, s.1843 - 1860.
 45. Peng W., Litteljohn D., 2001, Organisational communication and strategy implementation - a primary inquiry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 13 Iss. 7, s. 360 - 363.
 46. Radomska J., 2016, Tools and Actions for Increasing the Effectiveness of the Strategy Implementation, w: Bilgin M., Danis H., Demir E., Can U. (red.) Business Challenges in the Changing Economic Landscape - Vol. 2. Eurasian Studies in Business and Economics, Vol 2/2. Springer, Cham.
 47. Ranjbar M.S., Shirazi M.A., Blooki M.L., 2014, Interaction among intra-organizational factors effective in successful strategy execution: An analytical view, Journal of Strategy and Management, Vol. 7 Iss. 2, s 127-154.
 48. Raps A. , 2005, Strategy implementation-an insurmountable obstacle? Handbook of Business Strategy, Vol. 6, Iss. 1, s 141-146.
 49. 49 Reed R., Buckley M. R., 1988, Strategy in action-Techniques for implementing strategy. Long Range Planning, Vol. 21, Iss. 3, s. 67-74.
 50. Rohajawati S., Sensuse D.I , Sucahyo Y.G., Arymurthy A.M. , 2016, Mental health knowledge management: critical success factors and strategy of implementation, Journal of Knowledge Management, Vol. 20 Iss. 5, s 980 - 1003.
 51. Roth К , Schweiger D M., Morrison A. J. (1991), Global strategy implementation at the business unit level: Operational capabilities and administrative mechanisms, Journal of International Business Studies, Vol. 22, Iss. 3, s. 369-402.
 52. Scholey С., 2005, Strategy maps: a step-by-step guide to measuring, managing and communicating the plan, Journal of Business Strategy, Vol. 26 Iss. 3, s.12 - 19.
 53. Silk S., 1998, Automating the balanced scorecard. Strategic Finance, Vol. 79, Iss. 11, s. 38.
 54. Skivington J. E., Daft R. L., 1991, A study of organizational framework and process modalities for the implementation of business-level strategic decisions, Journal of Management Studies, Vol. 28, Iss. 1, s. 45-68.
 55. Snow С. С., Hrebiniak L. G., 1980, Strategy, distinctive competence, and organizational performance. Administrative Science Quarterly, s. 317-336.
 56. Speculand R., 2014, Bhdging the strategy implementation skills gap, Strategic Direction, Vol. 30 Iss. 1, s.29-30.
 57. Sterling J., 2003, Translating strategy into effective implementation: dispelling the myths and highlighting what works, Strategy & Leadership, Vol. 31 Iss 3, s. 27 - 34.
 58. Sterling J., Rader D. , 2012, Conference report - Dynamic discourse drives effective strategy implementation: Association for Strategic Planning's annual conference recap, Strategy & Leadership, Vol. 40 Iss. 6, s. 5-10.
 59. Wotczek P., 2012, Wdrażanie strategii jednym z najsłabszych ogniw zarządzania strategicznego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, nr. 116, s. 205-216
 60. 60 Yemeshvary Α., Upadhyay Α. , Palo S., 2013, Engaging employees through balanced scorecard implementation, Strategic HR Review, Vol. 12 Iss. 6, s. 302 - 307.
 61. 2003, What makes a strategy work?: Some measures towards successful implementation, Strategic Direction, Vol. 19 Iss. 11, s. 4-6.
 62. 2016, Avoiding the strategy execution pitfalls: Confronting dilemmas when turning plans into action, Strategic Direction, Vol. 32 Iss. 5, s. 16 - 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu