BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maziarz Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przyczyny wybuchu afery Reinhart-Rogoffa a dydaktyka filozofii ekonomii
The Causes of the Reinhart-Rogoff Controversy and the Philosophy of Economics Education
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 2 (14), s. 88-105, tab., bibliogr. 56 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Filozofia ekonomii, Ekonomia, Dydaktyka, Szkolnictwo wyższe
Philosophy of economics, Economics, Teaching, Higher education
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A22, A23, B41, C01
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poświęconym konieczności wprowadzenia filozofii ekonomii do programu studiów ekonomicznych oraz sposobom nauczania tego przedmiotu poruszono dwa zagadnienia. Po pierwsze, sformułowano argumenty na rzecz tezy, iż brak edukacji w zakresie filozofii ekonomii, metaekonomii lub - innymi słowy - filozofii nauki poświęconej rozważaniom nad ekonomią przyczynił się do niewłaściwego kierunku rozwoju debaty nad stanem ekonomii po kryzysie. W artykule wskazuje się, że w dużej mierze nie istnieje wzajemna dyskusja pomiędzy filozofią ekonomii i praktyką badawczą ekonomistów, a w tych obszarach, gdzie takie oddziaływanie można zauważyć, opiera się ono na wzajemnym niezrozumieniu filozofów i ekonomistów. Ponadto rozważa się, jak realizm naukowy, najpopularniejszy paradygmat filozofii nauki, wpłynął na niewłaściwe zrozumienie afery Reinhart-Rogoffa. Zgodnie z powszechnym wyjaśnieniem tej kontrowersji w dotychczasowej literaturze przedmiotu uważa się, iż tylko jedna z dwóch odmiennych metod jest właściwa, co prowadzi do wniosku, że dwa sprzeczne wyniki są uzasadnione w różnym stopniu. Analiza metodologii kliometrycznej prowadzi do wniosku, iż ten punkt widzenia jest nieuzasadniony. Na odmienne wyniki największy wpływ ma wybór sposobu obliczania średniej (ważonej lub nieważonej), a nie błąd popełniony przez autorów Growth in a Time of Debt. Autor argumentuje na rzecz tezy, iż założenia filozoficzne leżące u podstaw realizmu naukowego (wiara w spójną metodologię oraz jej stopniowe postępy, realistyczne odczytanie modeli ekonometrycznych itd.) wpłynęły na niezrozumienie tej głośnej kontrowersji. Po drugie, sformułowano zarys metod dydaktycznych mających na celu zainteresowanie studentów i przyszłych ekonomistów filozoficznymi rozważaniami nad uprawianą przez nich nauką. Autor argumentuje, iż nauczanie historii filozofii (ogólnej) ma ograniczony wpływ na rozumienie przez ekonomistów współczesnej debaty epistemologicznej i ich udział w dyskusji nad metodologią ekonomii. Ponadto twierdzi, że wykład z filozofii powinien zostać zastąpiony filozofią ekonomii oraz przedstawia właściwe sposoby dydaktyki tego przedmiotu. Nauczanie filozofii ekonomii w sposób rozwijający zdolność krytycznego myślenia powinno opierać się na prowadzeniu zajęć w formie konwersatorium poświęconego wybranym tekstom filozofów ekonomii oraz analizie problemów poruszanych współcześnie w debacie filozoficznej oraz być ukierunkowane na wykształcenie wśród studentów umiejętności krytycznego myślenia oraz logicznego argumentowania.(abstrakt oryginalny)

In this article, I aim at arguing in favor of introducing the philosophy of economics as one of the courses taught during the economic studies. The line of argument is following. First, I analyze the recently widely discussed Reinhart-Rogoff controversy and show that the controversy is misunderstood in the hitherto literature because economists hold the philosophical presuppositions of scientific realism as true. In contrary to the hitherto explanations, the controversy exemplifies "emerging contrary result" phenomenon originally described by Goldfarb [1997]. However, the affair was understood as resulting from unjustified methodological commitments of Growth in a Time of Debt authors because this explanation is in line with the philosophical presuppositions of scientific realism. This case study shows that the philosophy of economics is a part of knowledge essential for conducting fruitful economic research and (therefore) it should be included in the teachingprogramme on Polish economic universities. In the second part of the article, I sketch three important aspects of the philosophy of economics didactics: (1) teaching methods, (2) aspects of the philosophy of economics which should be taught during a 30-hour course and (3) results of such a course.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell A., Johnston R., Jones K., 2014, Stylised fact or situated messiness, The diverse effects of increasing debt on national economic growth, Journal of Economic Geography, 15, 2, s. 449-472.
 2. Bhaskar R., 2016, Critical Realism: A Brief Introduction, Routledge, London.
 3. Caldwell B., 1991, The Methodology of Scientific Research Programmesin Economics: Criticisms and Conjectures, Essays in honour of Mark Blaug, Edward Elgar, Chentenham, s. 95-107.
 4. Clemens M., 2015, The Meaning of Failed Replications: A Review and Proposal, Discussion Paper no. 9000, Institute for the Study of Labour (IZA).
 5. Crotty J., 2009, Structural causes of the global financial crisis: a critical assessment of the new financial architecture, Cambridge Jounral of Economics, 33, 4, s. 563-580.
 6. Dafermos Y., 2015, Frontiers of Business Cycle Research, Princeton University Press, Princeton.
 7. Dafoe A., 2014, Science deserves better: the imperative to share complete replication files, PS: Political Science and Politics, 47, 1, s. 60-66.
 8. Dawid R., 2007, Scientific realism in the age of string theory, Physics and Philosophy, 11, s. 1-35.
 9. Duhem P., 1962, The Aim and Structure of Physical Theory, Princeton University Press, Princeton.
 10. Egert B., 2012, Public Debt, Economic Growth and Nonlinear Effects: Myth or Reality?, OECD Economics Development Working Papers, 993.
 11. Egert B., 2015, The 90% public debt threshold: the rise and fall of a stylised fact, Applied Economics, 47, 34, s. 3756-3770.
 12. Frassen B., 1980, The Scientific Image, Clarendon Press.
 13. Goldfarb R., 1997, Now you see it, now you don't: emerging contrary results in economics, Journal of Economic Methodology, 4, 2, s. 201-222.
 14. Grimson J., 2014, Measuring research impact: Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted, Bibliometrics. Use and Abuse in the Review of Research Performance, Portland: Portland Press, s. 29-41.
 15. Hardt Ł., 2013, Studia z realistycznej filozofii ekonomii, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Hausman D., 2008, The Philosophy of Economics: An Anthology, Cambridge University Press, Cambridge.
 17. Herndon Th., Ash M., Pollin R., 2014, Does high public debt consistently stifle economic growth? A critique of Reinhart and Rogoff, Cambridge Journal of Economics, 38, 2, s. 257-279.
 18. Hume D., 2012, An Enquiry Concerning Human Understanding,tredition, London.
 19. Katedra Filozofii i Komunikacji Społecznej, 2016, Sylabus przedmiotu "Filozofia", http://www.ue.wroc.pl/p/wydzialy/zi/filozofia.pdf, dostęp: 29.11.2016. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 20. Kumar M., Woo J., 2010, Public Debt and Growth, IMF Working Paper, 10/174.
 21. Kurtellos A., StengosTh, Ming-Tan Ch., 2012, The Effect of Public Debt on Growth in Multiple Regimes, The Remini Centre for Economic Analysis Working Paper, no. 12/60.
 22. Latour B., Woolgar S., 2013, Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts, Princeton University Press, New Jersey. Lawson T., 2006, Economics and Reality, Routledge, London.
 23. Lawson T., 2016, Central Fallacies of Modern Economics, Cambridge Realist Workshop, Clare College, London, 27th October 2017.
 24. Leplin J., 1984, Scientific Realism, University of California Press, Los Angeles.
 25. Mäki U., 2009a, Realistic Realism about Unrealistic Models, 2009, [w:] The Oxford Handbook of Philosophy of Economics, Kincaid H., Ross D. (red.), Oxford University Press, Oxford, s. 68-98.
 26. Mäki U., 2009b, MISSing the World. Models as isolations and credible surogate systems, Erkenntnis, 70, 1, s. 29-43.
 27. Mäki U., 2011, Scientific realism as a challenge to economics (and vice versa), Journal of Economic Methodology, 18, 01, s. 1-12.
 28. Mäki U., in press, Modelling Failure, [to appear in] Logic, Methodology and Philosophy of Science - Proceedings of the 15th International Congress, Leitgeb H., NiiniluotoI.i in. (red.), College Publications, Helsinki.
 29. Matthews M., 1994, Science Teaching: The Role of History and Philosophy of Science, Psychology Press, Sydney.
 30. Maziarz M., 2013, Spór o obiektywne istnienie obiektów teorii ekonomicznych. Argument na rzecz esencjalizmu, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 4, s. 27-38.
 31. Maziarz M., 2016a, Cięcia budżetowe. Przegląd najnowszych badań, Ekonomia XXI Wieku, 2, 10, s. 9-21.
 32. Maziarz M., 2016b, Żądanie obiektywizmu to marzenie ściętej głowy, esej nagrodzony pierwszą nagrodą w konkursie "Etyka w finansach. Nagroda Robina Cosgrove", Związek Banków Polskich, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/konkurs/2016/Mariusz_Maziarz.pdf, dostęp: 1.12.2016.
 33. Maziarz M., 2016c, Retoryka ekonomii. Alternatywa dla realizmu naukowego?,[w:] Badania młodych naukowców, Szczepańczyk P. (red.), Unitas, Siedlce, s. 148-164.
 34. Maziarz M., 2017a, Przyczynowość w ekonomii. Najnowsze problemy i nierozwiązane problemy, ANNALES. Etyka w Życiu Gospodarczym, 20, 1, 53-71.
 35. Maziarz M., 2017b, The Reinhart-Rogoff controversy as an instance of the 'emerging contrary result' phenomenon, Journal of Economic Methodology, Latest Articles, http://www.tandfonline.com/.
 36. Maziarz M., w prasie1, The unrealistic realist philosophy. The ontology of econometrics revisited, The Erasmus Journal for Philosophy and Economics.
 37. Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, 2016, praca zbiorowa, Copernicus Center Press, Kraków.
 38. Mućko P., 2011, Ujęcie rzeczywistości w badaniach naukowych w zakresie rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 41, 668, s. 231-240.
 39. Muslu K., 2015, Preventing Data Errors with Continuous Testing, Proceedings of the 2015 Interna- tional Symposium on Software Testing and Analysis, New York, s. 373-384.
 40. Okalow S., 2013, Economist fight!, Canadian Business, http://www.canadianbusiness.com/blogs-and-comment/economist-fight/, 19.04.2013.
 41. Popper K., 2002, Logika odkrycia naukowego, Aletheia, Warszawa.
 42. Reinhart C., Reinhart V., Rogoff K., 2012, Debt Overhangs: Past and Present, NBER Working Paper, 18015.
 43. Reinhart C., Rogof K., 2010, Growth in a Time of Debt, American Economic Review, 100, 2, s. 573-578.
 44. Reinhart C., Rogoff K., 2009, This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, Princeton.
 45. Reinhart C., Rogoff K., 2013, Errata: 'Growth in a Time of Debt', Harvard University, http://www.carmenreinhart.com/user_uploads/data/36_data.pdf, (11.01.2015).
 46. Reiss J., 2013, Philosophy of Economics: A Contemporary Introduction, Routledge, London.
 47. Reiss J., 2014, Struggling Over the Soul of Economics: Objectivity Versus Expertise, Ethical Economy, 50, s. 131-152.
 48. Scheuer B., 2013, Rozwój teorii ekonomii po kryzysie. Rewolucja czy ewolucja?, Studia Ekonomiczne, 129, s. 11-18.
 49. Scheuer B., 2015, Metodologia ekonomii w perspektywie konstruktywistycznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 50. Stevenson B., Wolfers J., 2013, Six Ways to Separate Lies From Statistics, BloombergView, http://www.bloombergview.com/articles/2013-05-01/six-ways-to-separate-lies-from-statistics, dostęp: 4.12.2016.
 51. Thunen J., 1966, Von Thunen's Isolated State, C. Wartenberg (trans.), Pergamon Press, Oxford.
 52. Tomlinson C. i in., 2003, Differentiating instruction in response to student readiness, interest, and learning profile in academically diverse classrooms: A review of literature, Journal for the Education of the Gifted, 27, 2, s. 119-145.
 53. Uebel Th., 2016, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2016 Edition), Zalta E. (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/vienna-circle/, dostęp: 18.11.2016.
 54. Wray R., 2013, Why Reinhart and Rogoff Results are Crap, EconoMonitor, http://www.economonitor.com/lrwray/2013/04/20/why-reinhart-and-rogoff-results-are-crap/, 20.03.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.2.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu