BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowska-Jaksch Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Transgraniczny handel elektroniczny : implikacje dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Cross-Border Ε-Commerce : Implications for the Internationalization of Enterprise
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 3, s. 24-33, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Transakcje transgraniczne, Internacjonalizacja, Digitalizacja
e-commerce, Cross-border transactions, Internationalization, Digitizing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transgraniczny handel elektroniczny staje się kluczowy dla dalszego rozwoju rynku B2C. Główne czynniki sprawcze wysokiej dynamiki to: upodmiotowieniu klienta, przełomowe technologie oraz transformacja funkcjonujących modeli biznesu. Celem artykułu jest próba pokazania na przykładzie transgranicznego handlu elektronicznego nowych tendencji w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, które w dłuższym okresie mogą być implementowane na grunt także innych rodzajów aktywności gospodarczej. W opracowaniu zastosowano analizę tekstów źródłowych i metodę opisową. Z analizy wynika, że przedsiębiorstwa coraz częściej konkurują na zagranicznych rynkach modelami biznesu łączącymi wiele źródeł wartości dla klientów niż produktami. Zaobserwowano także kilka prawidłowości, które mogą być przydatne w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Są to: rosnąca rola platform, niskie bariery wejścia dla start-ów konkurujących modelami biznesu, "naśladowanie" przez korporacje transnarodowe małych cyfrowych firm w celu kreacji nowych wartości dla klienta oraz geoblokowanie.(abstrakt oryginalny)

Cross-border е-соттегсе is taking over as the key growth engine to B2C trade. Three trends will shape the future of retail: the empowered consumer, disruptive technologies and transformative business models. The aim of this article is an attempt to show, on the example of cross-border e-commerce, new tendencies in the process of internationalization, which may be implemented by other kind of economic activities. The study used the analysis of source texts and descriptive method. The main research result is that firms on the foreign markets firms compete increasingly using business models than products. A few patterns were observed which could be useful in the process of internationalization of Polish companies. These are: the growing role of platforms, low barriers to entry for start-up competing business models, "imitation" by TNC small digital firms to create new value for the customer and geo-blocking.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Accenture, 2016, Accenture Technology Vision 2016. People First: The Primacy of People in a Digital Age- https://www.accenture.com/t20160314T114937_w_/us-en/_acnmedia/Accenture/Omobono/ TechnologyVision/pdfЯechnology-Trends-Technology-\/ision-2016.PDF, dostęp z dnia 30.01.2017, s.42.
 2. Accenture, 2016, Cross-SorderEcommerce-https://www.accenture.com/t20160830T101949_w_/ cn-en/_acnmedia/PDF-29/Accenture-Cross-Border-Ecommerce.pdf, dostęp z dnia 30.04.2017, s.2.
 3. Afuah, A., Tucci, Ch. L., 2003, Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 123-126.
 4. Anderson, Ch., 2011, Za darmo. Przyszłość najbardziej radykalnej z cen, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s.29-30.
 5. Blattberg, R.C., Getz, G, Thomas, J.S., 2004, Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku z relacji z klientem i zarządzania nim, MT Biznes, Czarnów, s. 69-182, 192-200.
 6. Bradley, J. i in., 2015, Digital Vortex: How Digital Disruption is Redefining Industries, Global Center for Digital, - http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/digital-vor-tex-report.pdf, dostęp z dnia 30.01.2017, s. 6-7.
 7. Chaffey, D., 2016, Digital business і e-commerce management. Strategia-Realizacja-Praktyka, PWN, Warszawa, s. 130-131.
 8. Ciesielska-Maciągowska, D., 2016, Internacjonalizacja przedsiębiorstw typu latecomer, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 1(792), s.92-100.
 9. Dobiegała-Korona, В., 2011, Orientacja na wartość klienta, w: Dobiegała- Korona, В., Doligalski, T, (red.), Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa, s.23.
 10. Dobiegała-Korona, В., 2015, Kierunki i wyzwania rozwoju zarządzania wartością klientów, w: Dobiegała- Korona, В., (red), Budowa wartości przez klienta, Difin, Warszawa, s.35-36.
 11. GUS, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/ 1778,pojecie.html, dostęp z dnia 30.04.2017.
 12. Korpus, J., 2015, Zasoby niematerialne w optyce strategicznych pól konkurowania, w: Poniatow-ska-Jaksch, M., (red.), Strategiczne pola konkurowania, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa, s.113-119.
 13. Krzepicka, A., 2015, Wartości cenione przez klientów w zakresie marki i opakowania, w: Dobiegała- Korona, В., (red), Budowa wartości przez klienta, Difin, Warszawa, s.193-194.
 14. Olanrewaju, T., Smaje, K., Willmott, P., 2014, The seven traits of effective digital enterprises, McKiney&Comapany, May, s.5.
 15. Osterwalder, A., Pigmeur, Y., 2012, Tworzenie modeli biznesowych, Onepress, Gliwice, s.15.
 16. Pakulska, Т., 2016, Plug and play Firms in the TNCs' virtual value chain, Journal of Economics and Management Vol. 24 (2), University of Economics in Katowice, s.42-43.
 17. Pakulska, Т., 2016, Otoczenie przedsiębiorstw a rozwój sharing economy, w: Poniatowska-Jaksch, M., Sobiecki, R., (red), Sharing economy (gospodarka współdzielenia), Oficyna Wyd. SGH, Warszawa, s.31-41.
 18. Pieriegud, J., 2016, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - wymiar globalny, europejski i krajowy, w: Paprocki, W., Pieriegud, J., (red.) Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową-Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk, s.11-14.
 19. Poniatowska-Jaksch, M., Pakulska, Т., 2015, Non-Equity Modes as International Busines Strategy, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, s.101-119.
 20. 20 Sagan M., 2016, Instytucjonalne zaangażowanie korporacji międzynarodowych a trwała przewaga konkurencyjna, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11, s. 32-43.
 21. Schmitt, В., Niedoceniana sztuka budowania doświadczeń, Harvard Business Reviev Polska, ttp://www.hbф.pl/b/niedoceniana-sztuka-budowania-doswiadczen/5AЗSm8W0, dostęp z dnia 30.11.2016.
 22. Shaping the Future of Retail for Consumer Industries, 2017, A World Economic Forum project in collaboration with Accenture, January, s.8, 10, 15-16, 19-32.
 23. Talar, S., Kos-Labędowicz, J., 2014, Internacjonalizacja w warunkach gospodan\i internetowej па przykładzie finm micromultinationals. International Business and Global Economy, No. 33, s. 573-574.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu