BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaplicka-Kotas Agnieszka (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kulczycka Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kućmierz Paweł (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Krajowe i międzynarodowe sieci naukowe inicjatorem innowacji w praktyce gospodarczej
National and International Scientific Networks Initiator of Innovation
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 3, s. 52-61, rys., bibliogr. 41 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Klastry, Ekonomiczna teoria innowacji, Przedsiębiorstwo wirtualne
Business cluster, Economic innovation theory, Virtual enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój innowacji wymaga nie tylko, wdrażania efektywnych mechanizmów zarządzania wiedzą, tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych, ale i nowych form organizacyjnych. Kluczowa dla implementacji nowoczesnych rozwiązań jest efektywna współpraca jednostek naukowych z przedsiębiorstwami. Jedną z przykładowych metod wspomagających dialog nauki i biznesu jest tworzenie sieci współpracy, których zadanie polega na transferze wiedzy naukowej i innowacyjnych rozwiązań do gospodarki. W artykule dokonano oceny funkcjonowania wybranych sieci krajowych i międzynarodowych uwzględniając wpływ stosowanych narzędzi i zasad działania oraz form organizacyjnych na efektywność współpracy i skuteczność wdrażania innowacji. Ponadto przeanalizowano dostępne w Polsce pomocy wsparcia dla rozwoju tego typu inicjatyw, wykazując iż brakuje narzędzi i programów wspierających efektywne sieciowanie.(abstrakt oryginalny)

Innovation requires enormous creativity and implementation of effective mechanisms for knowledge management. The key for the development of innovative solutions is the cooperation of individuals from scientific and business environment institutions. One exemplary method of supporting dialogue in science and business is networking. The aim is to use networking to increase the number of interdisciplinary projects, and consequently - economic development. The purpose of the paper is to conduct analysis national and international scientific networks. On this basis, it has been shown that the lack of tools and programs to support effective networking.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. 1 AalstH.F, 2003, Networking in Society, Organisations and Education, w: Organisation for Economic Co-operation and Development, Networks of Innovation, OECD Publishing House, Paris, s. 34.
 2. Dzierżanowski M., 2012, Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, PARP, Warszawa, s 23-24.
 3. Enterprise Europe Network, http://een.ec.europa.eu/success-stories7field countries _target_ id=539&field_sector_groupJarget_id=AII&field_business_servicesJarget_id=, dostęp z dnia 14 04.2017.
 4. 4 Enterprise Europe Network, http://www.een.org.pl/index.php/o-nas.html, (dostęp 12.01.2017).
 5. 5 Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI), https://www.mr.gov.pl/strony /zadania/plan-in-westycyjny-dla-europy/europejski-portal-projektow-inwestycyjnych-еррі/, dostęp z dnia 15.04.2017.
 6. Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), https://www.mr.gov.pl/strony/ zadania/plan-in-westycyjny-dla-europy/europejskie-centrum-doradztwa-inwestycyjnego- ecdi/, dostęp z dnia 15.04.2017.
 7. Eurostat, European Innovation Scoreboard, http://ec.europa.eu/growth/industry/innova tion/ facts-figures/scoreboards_pl , dostęp z dnia 12.01.2017.
 8. Guni Network, http://www.guninetwork.org/report/higher-education-world-6, (dostępzdnia 14.04.2017
 9. Hauke-Lopes A., 2010, Rola transferu wiedzy w procesie wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny- podejście sieciowe, http://www.wbc.poznan.pl/Content/161683 /А.Hauke-Lopes, rozprawa doktorska.pdf., s.81.
 10. 10 http://iati.pl/index.php?aam_media=1649, http://lifescience.pl/gnjpy-tematyczne/,dostępzdnia 15.04.2017.
 11. Ikubator Innowacyjności +, http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/inkubator-inn owa cyjnosci-plus.html, dostęp z dnia 15.04.2017.
 12. Jarillo Vgl., Carlos J., Joan E., 1986, Sustaining Networks, http://www iese.edu/research/pdfs/ Dl-0115-E.pdf, dostęp z dnia 12.01.2017.
 13. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, http://www.klasterodpadowy.com/page/akdemia -recyklingu, dostęp z dnia 14.04.2017.
 14. Klemens В., 2014 , Polityka wspierania struktur klastrowych na poziomie Unii Europejskiej i Polski, Barometr Regionalny 12, nr. 2, s. 41.
 15. Kowalski A.M., 2010 , Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów, Gospodarka Narodowa, nr 225-226, s.3.
 16. Kowalski M.A., 2011, Wpływ kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i konkurencji, Master of Business Administration , nr. 2/2011 (112), s. 34-35.
 17. Krajowe Klastry Kluczowe, https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsie biorczości/ innowacyjnosc/krajowe-klastry-kluczowe/wydarzenia/,dostęp z dnia 12.01.2017.
 18. Krajowy Punt Kontaktowy, http://www.kpk.gov.pl/?pagejd=12772, dostęp z dnia 12.01.2017.
 19. Książek E., Pruvot J. M., 2011, Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i technologii, PARP, Poznań/Lille, s. 16-17.
 20. Kućmierz P., Smol M., 2016, Wpływ sieci naukowych na rozwój innowacji na przykładzie Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (w druku).
 21. Łącka I , 2012, Wspieranie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy jako determinanta wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, E-wydawnictwo, s. 270, http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/24 56.
 22. Małys Ł., Berckhan R., 2016, Znaczenie współpracy z podmiotami sieci biznesowej dystrybutora motoryzacyjnego, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 255, s. 290,292.
 23. Marcinkowska E., 2015, Klastry i ich wpływ na innowacyjność Małopolski, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 225, s.142-144.
 24. NCBIR, Założenia programu GOSPOSTRATEG, http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir /userfiles/_ public/programystrategiczne/gospostrateg/gospostrategzalozenia do_programu_do_ konsultacji.pdf, dostęp z dnia 14.04.2017.
 25. Network of Innovating Regions in Europe (IRE), http://www.innova-europe.eu/key-assignment-s?q=node/16, dostęp z dnia 12.01.2017.
 26. Plan inwestycyjny dla Europy, http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/investment-plan/ investment-advisory-hub/, dostęp z dnia 15 04 2017.
 27. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, New York. Free Press.
 28. Rada Gmin i Regionów Europy, http://www.ccre.org/docs/rada_gmini_regionow _europy.pdf, dostępzdnia 12.01.2017.
 29. Ratajczak-Mrożek M., 2010, Wybory strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w sieciach biznesowych,, w: E. Urbanowska-Sojkin (red), Wybory strategiczne w teorii i praktyce, Poznań, s. 131-132.
 30. Ratajczak-Mrozek M. , 2010, Sieci biznesowe w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, s.35, http://wwwwbc.poznan.pl/ Content/125233/Ratajczak-Mrozek_Milena-rozprawa_ doktorska.pdf, dostęp z dnia 14.04.2017
 31. Ratajczak-Mrozek M., 2009 , Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, iw 7-8. s. 79-8A
 32. Richert Każmierska A., 2007, Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego, a konkurencyjność regionalna, w: T.Bernat (red), Przedsiębiorstwo i państwo- wybrane problemy konkurencyjności, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin, s. 200.
 33. Rosińska M. , 2005, Sieci biznesowe jako fomia integracji w celu optymalizacji warunków działania na rynku globalnym - ujęcie teoretyczne, w. Najlepszy E. (red), Biznes międzynarodowy, a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 243
 34. Stanienda J., 2014, Znaczenie klastrów w innowacyjności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24, s 198-199.
 35. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020". Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2013 , Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020".
 36. Szczegółowy opis osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury I Rozwoju http://www.poir.gov.pl/media/8402/SZOP_POIR_wszystkie osie_28082015.pdf, dostęp z dnia 12.01.2017.
 37. The Helmholtz Association, https://www.helmholtz.de/en/about_us/, dostęp z dnia 12.01.2017.
 38. The Virtual Institute for Responsible Innovation (VIRI), https://cns.asu.edu/viri, (dostępzdnia 12.01.2017.
 39. Umowa Konsorcjum IATI, §1, pkt. 1.
 40. University-Industry Conference, https://www.university-industry.com/, (dostęp 14.04.2017)
 41. Wrzecioniarz P. A., 2014, Współpraca multidyscyplinarna drogą do sukcesu, http://www.spinqbator.pI/artykuly/8/news/17/entry/81, dostęp z dnia 10.01.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu