BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińska Alfreda (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Współpraca przedsiębiorstw z pomiotami zewnętrznymi w realizacji procesów innowacyjnych
Cooperation of Companies with External Subjects in Realization of Innovative Processes
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 3, s. 70-85, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Współpraca przedsiębiorstw, Wyniki badań, Otoczenie biznesu, Instytucje wspierające innowacje, Instytuty naukowo-badawcze
Innovative character, Enterprises cooperation, Research results, Business environment, Innovation support institutions, Scientific-research institute
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie zakresu oraz ocena współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi w realizacji procesów innowacyjnych. W oparciu o wyniki badań własnych przeprowadzonych metodą wywiadów telefonicznych CATI (Computer Assisted Telephone Interview) wśród przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego stwierdzono, iż współpraca przedsiębiorstw przy wdrażaniu innowacji z instytucjami wsparcia biznesu ma bardzo ograniczony zakres, a ocena współpracy przez przedsiębiorstwa jest w większości przypadków mało satysfakcjonująca. Wobec korzystnych skutków współpracy w postaci zwiększenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie zakresu oraz poprawa współpracy przedsiębiorstw stanowią w najbliższym czasie ważne wyzwanie zarówno, dla samych przedsiębiorstw, jak i podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji naukowo-badawczych, ośrodków innowacji oraz władz krajowych i samorządowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to determine the range and assessment of cooperation of companies with external subjects in realisation innovative processes. Based on one's own research conducted with CATI method in companies of Kuyavian-Pomeranian and Silesian Voivodeship, it was stated that cooperation of companies in implementing innovations with institution of business support has a very limited range, and assessment of cooperation by the companies is in most of the cases hardly satisfactory. In the face of advantageous effects of cooperation in the form of increasing the level of innovativeness of companies, broadening the range and improving the cooperation of companies will be in the nearest time an important challenge, both for the companies themselves and for external subjects, including research institutions, innovation centres, and national and self-government authorities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąkowski, A., Mażewska, M., (red), 2014, Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości), Raport z badania 2014, PARP, Warszawa.
 2. Bell, G.G., 2005, Clusters, Networks, and Firm Innovativeness, Strategic Management Journal, No. 26, s. 287-295.
 3. Chesbrough, H.,2003, Opeл Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
 4. Czakon, W., 2007, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s 106.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013-2015, 2016, GUS, US w Szczecinie, Warszawa, s. 99, 103, 104.
 6. Encyklopedia ekonomiczna, 1989, PWE, Warszawa, s. 195.
 7. Kamińska, A., 2013, Problemy współpracy przedsiębiorstw z jednostkami sfery badawczo-rozwojowej, [w:] Doświadczenia w zakresie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 50, nr 5, s. 95 - 106.
 8. Kamińska, A., 2016, Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, Nauki o Zarządzaniu, Nr 1(26), s. 77-90.
 9. Oslo Manual, 2005, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD/Eurostat, Paris.
 10. Pałucha, K., 2016: Współpraca przedsiębiorstw w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego , Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 93, Gliwice, s. 393-403.
 11. Pittaway, L. i in., 2004, Networking and innovation: a systematic review of the evidence International Journal of Management Reviews, 5(3-4): s. 137-168.
 12. 12 Popławski, W., Sudolska, A., Zastempowski, M., 2008, Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, TNOiK, Toruń.
 13. 13 Porter, M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 14. Poznańska, K., 2016, Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi w zakresie innowacyjności, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 280, s. 143- 156.
 15. 15 Ranga, M., Etzkowitz, H., 2013, Triple Helix systems: an analytical framework for innovation policy and practice in the Knowledge Society, Industry and Higher Education, 2013, 27(4).
 16. Regional Innovation Scoreboard 2016, Regional profiles Poland, http://ec.europa.eu/DocsRoom/ documents/17900, dostęp z dnia 27.05.2017.
 17. Sudolska, A., 2011, Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 16-17.
 18. 18 Weresa, M.A., Poznańska K. (red. nauk), 2012, Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu