BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyłowicz Klaudia, Mularczyk Krzysztof
Tytuł
Konsekwencje ekonomiczne implementacji recastu i pakietu kolejowego
The Economic Consequences of the Implementation of the Recast of I Railway Package
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 211-220, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Transport kolejowy, Prawo WE, Dyrektywy UE, Opłaty transportowe, Koszty transportu
Railway transport, European Community law, EU directives, Transport charges, Transport costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie konsekwencji ekonomicznych implementacji recastu I pakietu kolejowego do prawa polskiego. Analiza została dokonana głównie na podstawie przepisów dyrektywy 2012/34/UE oraz projektu ustawy o transporcie kolejowym, który ma implementować jej postanowienia. W niniejszym artykule poruszono następujące kwestie: brak zgodności proponowanych definicji z rozumieniem przyjętym w dyrektywie 2012/34/UE, zakwalifikowanie bocznic kolejowych do kategorii infrastruktury kolejowej i konsekwencje finansowe z tym związane, brak zachęt do obniżania stawek dostępu do infrastruktury przez zarządców infrastruktury kolejowej, kwestia ubezpieczenia OC przewoźnika kolejowego, zasady kalkulacji opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej i linii kolejowych. Przeprowadzona analiza wskazuje, że projekt ustawy co do zasady w sposób zgodny z prawem europejskim implementuje przepisy dyrektywy 2012/34/UE, niemniej jednak wymaga dopracowania.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the economic consequences of the implementation into the Polish legal system of the recast of I railway package. The analysis was conducted based on provisions of directive 2012/34/WE and the draft of the railway transport act, which shall implement this directive. This article mentions the following problems: the lack of compliance of the drafted definitions with the meaning adopted in Directive 2012/34/WE, new understanding of freight yards, reduction of access fees, RU's liability insurance and the methodology of access fees calculation. In my opinion, the provisions of Directive 2012/34/WE were implemented in general correctly, however they need to be developed further.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 28 czerwca 2015 r., DRRK-WKL. 730.3.2015.JG
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. U. L191 z 18.07.2008, p. 1)
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. U. UE L343/32 z 21.11.2012)
 4. Opinia rzecznika generalnego Nilla Jaaskinena przedstawiona w dniu 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-545/10 ze skargi Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej
 5. Prezes UTK wydał decyzję zatwierdzającą stawki jednostkowe opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na rozkład jazdy pociągów 2013/14, http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/3684,Prezes-UTK-wydal-decyzje-zatwier- dzajaca-stawki- jednostkowe-oplat-za-dostep-do-in.html
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, Rządowe Centrum Legislacji, https://legislacja.rd.gov.pl/projekt/12281650/katalog/ 12335058#12335058
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 788)
 8. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym
 9. Wheat Ph., Smith A., Nash Ch., (ITS) with contribution from partners: D8-Rail Cost Allo-cation for Europe, Version 2.0, March 2009, Cost Allocation of Transport Infrastructure cost (CATRIN)
 10. Wolański M., Opinia z dnia 7 sierpnia 2013 r. sporządzona na zlecenie Biura Analiz Sejmowych pt. Ocena skutków rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 1435), http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr7OpenPage &nr=1435
 11. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2013 r., C-512/10 Komisja przeciwko Polsce
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu