BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machowicz Kinga (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Tabaszewski Robert (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Koncepcja CSR jako norma soft law Rady Europy
Conception of CSR as the Council of Europe Soft Law Instrument
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (40), 2017, nr 113, s. 107-119, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Prawa człowieka, Regulacje prawne
Corporate Social Responsibility (CSR), Human rights, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Rada Europy
Council of Europe
Abstrakt
W artykule przedstawiono proces uzupełniania dorobku systemu Rady Europy w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Przedstawiono mechanizmy stanowienia aktów soft law funkcjonujące w tej organizacji międzynarodowej, a także przedmiotowy zakres CSR wynikający z przyjętych rozwiązań normatywnych. Zauważono, że biznes i prawa człowieka jako zmienne wzajemnie się warunkujące znajdują coraz to nowe płaszczyzny oparcia, nie tylko są usankcjonowane normami prawa stanowionego, ale coraz częściej mogą być promowane i rozpowszechnione dzięki normom soft law.(abstrakt oryginalny)

In this article the authors intend to present the issue of corporate social responsibility in the field of human rights law. The term CSR is used to describe a mechanism by which business entities take responsibility for their social actions. The article attempts to show the main ways of providing soft law guidance to assist member States of the Council of Europe in preventing and remedying human rights violations by business enterprises.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak M., Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy jako forma pozatraktatowej działalności normatywnej i harmonizującej w dziedzinie praw człowieka, [w:] Rada Europy - 60 lat na rzecz jedności europejskiej, I. Głuszyńska, K. Lankosz (red.), Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2009.
 2. Deva S., Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Companies, "European Company Law" 9 (2012), Issue 2.
 3. Machowicz K., Prowadzenie działalności gospodarczej a przestrzeganie praw człowieka (aspekty wybrane), [w:] Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, R. Biskup, M. Ganczar (red.), Lubelska Szkoła Biznesu, Lublin 2007.
 4. Mullerat R., Corporate Social Responsibility: A European Perspective, "The Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series" (13) 2013, No. 6.
 5. Skadegaard T.S., Andreasen S., Remodelling Responsible Supply Chain Management: The Corporate Responsibility to Respect Human Rights in Supply Chain Relationships, [in:] The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Foundations and implementation, ed. R. Mares, Martinus Nijhoff Publishers, Lund 2011.
 6. Weissbrodt D., Human Rights Standards Concerning Transnational Corporations and Other Business Entities, "Minnesota Journal of International Law" 23 (2014).
 7. Zadroga A., Etyka biznesu wyrazem społecznej odpowiedzialności, [w:] Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, P. Kawalec, A. Błachut (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 8. Zasuwa G., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozwój idei, korzyści finansowe i reakcje konsumentów, "Roczniki Nauk Społecznych" 2007, nr 35, z. 3.
 9. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Paryż, 10 grudnia 1948 r., U.N. Doc. A/810 at 71.
 10. Statut Rady Europy, Rzym, 9 maja 1949 r., E.T.S. nr 1.
 11. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Rzym, 4 listopada 1950 r., Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284 ze zm.
 12. Europejska Karta Społeczna, Turyn, 18 października 1961 r., Dz.U. z 1999 r. nr 8, poz. 67.
 13. Konwencja o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, Strasburg, 28 stycznia 1981 r., E.T.S. nr 108.
 14. Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju, Rio de Janeiro, 3-14 czerwca 1992 r. (A/CONF.151/26).
 15. Europejska Karta Społeczna (zrewidowana), Strasburg, 3 maja 1996 r., E.T.S. nr 163.
 16. Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca Fundamentalnych Zasad i Praw i Pracy, Genewa, 18 czerwca 1998 r.
 17. European Commission, Green Paper. Promoting A European Framework for Corporate Social Responsibility, Brusseles, 18 July 2001.
 18. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko Korupcji, Nowy Jork, 31 października 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 84, poz. 563).
 19. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 672, tekst jedn. z 8 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 584).
 20. Rekomendacja 1858 (2009) w sprawie prywatnych firm wojskowych i bezpieczeństwa oraz erozji państwowego monopolu na użycie siły.
 21. Resolution 1757 (2010) Final version, tekst przyjęty przez Zgromadzenie Parlamentarne 6 października 2010 r.
 22. Recommendation 1936 (2010) Final version.
 23. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework, Genewa, 21 marca 2011 r. (U.N. Doc. A/HRC/17/31).
 24. OECD, Guidelines for Multinational Enterprises, maj 2011 r.
 25. Draft Preliminary Study on Corporate Social Responsibility in the Field of Human Rights: Existing Standards and Outstanding Issues, przyjęte na 85. posiedzeniu CDDH-BU, Paryż, 7-8 czerwca 2012 r. (CDDH (2012) 012).
 26. Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, United Nations Human Rights Council, 10 August 2012, A/67/285, para. 24.
 27. Feasibility study on corporate social responsibility in the field of human rights, przyjęte na 76 spotkaniu CDDH, Strasburg, 27-30 listopada 2012 r. (CM (2012) 164 add).
 28. Declaration of the Committee of Ministers on the UN Guiding Principles on business and human rights, tekst przyjęty przez Komitet Ministrów 16 kwietnia 2014 r.
 29. Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights - State of Play. Commission Staff Working Document SWD (2015) 144 final.
 30. Recommendation CM/Rec(2016)3 of the Committee of Ministers to member States on human rights and business, tekst przyjęty przez Zgromadzenie Parlamentarne 2 marca 2016 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1411
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu