BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mucha-Leszko Bogumiła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wzrost gospodarczy i proces konwergencji Polski i Słowacji w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
The Economic Growth and Convergence in Poland and Slovakia under Conditions of the European Union Membership
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 74-88, tab., bibliogr. 24 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Konwergencja gospodarcza, Integracja gospodarcza
Economic growth, Economic convergence, Economic integration
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F15, O47, O57
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Słowacja
Poland, Slovak Republic
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza empiryczna, której celem jest weryfikacja korzyści z przystąpienia do ugrupowania integracyjnego krajów o niższym poziomie rozwoju gospodarczego zdominowanego przez kraje wysoko rozwinięte. Studium przypadku stanowią: grupa krajów UE-10 z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska i Słowacja. Weryfikacja korzyści z integracji została przeprowadzona na podstawie oceny wyników wzrostu gospodarczego w aspekcie konwergencji, czyli zmniejszania przez te kraje luki rozwojowej. Przedmiotem oceny jest konwergencja beta i sigma. Okres badawczy obejmuje lata 2000-2014/15. Podstawowe wnioski z analizy danych liczbowych Komisji Europejskiej i opracowań autorskich są następujące: 1) wyniki analizy potwierdzają możliwość przyśpieszenia rozwoju gospodarczego w rezultacie przystąpienia do wspólnego rynku krajów charakteryzujących się luką gospodarczą; 2) tempo procesu konwergencji było jednak silnie zróżnicowane w ramach grupy UE-10; 3) czynników wpływających na zróżnicowanie tempa procesu konwergencji może być wiele, np. siła rynku wewnętrznego, specjalizacja eksportowa i przewaga konkurencyjna oraz wzrost eksportu, napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich, postęp techniczny, wzrost wydajności pracy itp.; 4) tempo zmniejszania luki rozwojowej przez badane kraje było znacznie wyższe w warunkach dobrej koniunktury, a kryzys finansowo-gospodarczy zdecydowanie je osłabił; 5) największą odporność na kryzys wykazała Polska; 6) głęboki spadek PKB w czasie kryzysu 2008-2009 wystąpił w krajach bałtyckich. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is an empirical analysis, the aim of which is to verify the benefits of accession to economic integration grouping for countries with a lower level of economic development. Case studies include: the EU-10 countries from Central and Eastern Europe, in particular Poland and Slovakia. Verification of the integration benefits was carried out by economic growth assessment in terms of convergence, which can be used as a proof of closing the development gap. The subject of evaluation is beta and sigma convergence. Test period covers the years 2000-2014/15. Key conclusions from the analysis of the European Commission figures and authors' research are: 1) the results of the analysis confirm the possibility of speeding up economic development as a result of accession to the common market by countries with economic gap; 2) the pace of the convergence process was strongly differentiated among the EU-10 countries; 3) there can be a lot of factors affecting differences in the pace of the convergence process e.g.: strength of the internal market, specializing in exports, competitive advantage and exports increase, inflow of foreign direct investment, technological progress, labor productivity growth, etc.; 4) the rate of reduction of the development gap was much higher under conditions of prosperity and economic and financial crisis significantly weakened the catching-up process; 5) Among the surveyed countries, Poland was the most resistant to the crisis; 6) deep decline in GDP during the 2008-2009 crisis occurred in the Baltic countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B., 1961, The Theory of Economic Integration, Homewood, III, Irwin.
 2. Baldwin R., Wyplosz Ch., 2004, The Economics of European Integration, McGraw-Hill Education (UK).
 3. Barro R., Sala-i-Martin X., 1990, Economic Growth and Convergence across United States, "NBER Working Paper", no. 3419, https://doi.org/10.3386/w3419.
 4. Barro R., Sala-i-Martin X., 1991, Convergence across States and Regions, "Brookings Papers on Economic Activity", no. 1, http://dx.doi.org/10.2307/2534639.
 5. Barro R., Sala-i-Martin X., 1992, Convergence, "The Journal of Political Economy", no. 100, http://dx.doi.org/10.1086/261816.
 6. Ben-David D., Loewy M.B., 2003, Trade and the Neoclassical Growth Model, "Journal of Economic Integration", vol. 18, http://dx.doi.org/10.11130/jei.2003.18.1.1.
 7. Białowąs T., 2014, Rozwój i znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich [w:] Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, red. B. Mucha-Leszko, Wyd. UMCS, Lublin.
 8. Biea N., 2015, Economic Growth in Slovakia: Past Successes and Future Challenges, "European Economy Economic Brief", 008, March.
 9. Bogumil P., Wielądek R., 2014, Securing Poland's Economic Success: A Good Time for Reforms, ECFIN Country Focus, vol.11, issue 9.
 10. Dobrinsky R., Havlik P., 2014, Economic Convergence and Structural Change: the Role of Transition and EU Accession, The Viena Institute for International Economic Studies, July.
 11. European Commission, 2009, Five Years of an Enlarged EU. Economic Achievements and Challenges, "European Economy", no. 1.
 12. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (12.06.2016).
 13. Grossman G., Helpman E., 1991, Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge, Mass.
 14. Kąkol M.K., 2007, Pomoc państwowa w polityce konkurencji w Unii Europejskiej, Biuletyn Europejski" 2006/2007, Wyd. UMCS, Lublin.
 15. Lucas Jr. R.E., 1988, On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", vol. 22, no. 1, http://dx.doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7.
 16. Mączyńska E., 2015, Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 854, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 73.
 17. Mucha-Leszko B., 2014, Wzrost gospodarczy i proces konwergencji oraz średnio i długoterminowe perspektywy zmniejszania luki rozwojowej [w:] Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, red. B. Mucha-Leszko, Wyd. UMCS, Lublin 2014.
 18. Mucha-Leszko B., Twarowska K., 2015, Problem nadwyżek i deficytów na rachunkach obrotów bieżących krajów strefy euro, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 41, t. 3.
 19. Noga A., 1993, Dominacja a efektywna konkurencja, Wyd. SGH, Warszawa.
 20. Romer P., 1990, Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", vol. 98, no. 5, http://dx.doi.org/10.1086/261725.
 21. Ross G., Delors J., 1995, European Integration, Polity Press, Cambridge.
 22. Siwiński W., 2005, Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, "Ekonomista", nr 6.
 23. Summers L.H., 2014, Reflections on the 'New Secular Stagnation Hypothesis [w:] Secular stagnation: Facts, Causes, red. C. Teulings, R. Baldwin, CPER Press, London.
 24. The Conference Board, 2015, The Conference Board Total Economy Database™, September 2015, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu