BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miler Ryszard K.
Tytuł
Koncepcja safety surcharge jako instrumentu strategii ekonomizacji krajowego systemu bezpieczeństwa morskiego w Polsce
The Concept of the Safety Surcharge as an Instrument of the Polish National Maritime Safety and Security System (KSBM) Economisation Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 245-256, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Żegluga morska, Transport morski, Bezpieczeństwo w transporcie, Polityka morska, Źródła finansowania, Administracja morska
Sea navigation, Sea transport, Transport safety, Maritime policy, Source of financing, Maritime administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich operacji związanych z transportem morskim staje się nadrzędnym obowiązkiem administracji morskiej państw nadbrzeżnych. W Polsce powinność ta realizowana jest w ramach implementacji Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), którego beneficjentem jest Urząd Morski w Gdyni. Wdrożenie systemu odbywa się przy udziale środków unijnych, a zgodnie z koncepcją jego utrzymanie finansować będzie budżet państwa. Po zakończeniu realizacji drugiego etapu KSBM, współfinansowanego ze środków unijnych, wszystkie wydatki będą pokrywane wyłącznie z budżetu państwa, obciążając koszt społeczny (kategoria TSC). Biorąc pod uwagę rosnące koszty eksploatacyjne, konieczność dokonywania niezbędnych modernizacji, bieżącą amortyzację środków trwałych (elementów struktury morfologicznej systemu) oraz bardzo prawdopodobne ograniczenie dalszego współfinansowania inwestycji ze środków UE w kolejnej perspektywie finansowej, rozważyć trzeba kwestię internalizacji kosztów KSBM, a także opracować strategię przeniesienia ich na końcowych użytkowników systemu. Celem niniejszego opracowania jest próba holistycznej analizy systemowych przesłanek koncepcji nowej opłaty safety surcharge, która zapewniłaby zewnętrzne finansowanie funkcjonowania, rozwoju, modernizacji oraz amortyzacji struktur KSBM. W artykule pozytywnie zweryfikowano hipotezę roboczą, która stanowi, iż istnieją identyfikowalne przesłanki internalizacji kosztów KSBM w Polsce. Na podstawie analizy społeczno-ekonomicznej KSBM wskazano trzy potencjalne opcje strategiczne kalkulacji i wdrożenia proponowanej opłaty.(abstrakt oryginalny)

Achieving safety and security in maritime operations becomes one of the most important tasks for the National Maritime Authorities in all riparian countries worldwide. In Poland this task is being implemented as a National Maritime Safety and Security System (KSBM) under supervision of the Maritime Office in Gdynia. There is a significant EU founds involvement in the process of KSBM implementation, however, initial concept of its functioning and maintenance do not assume any elements of further costs of internalization, furthermore a central budget is pointed as a financial source to cover all forthcoming expenses. As soon as a second stage (KSBM II) is finished, all operational costs will be debiting directly social cost (in category of Total Social Cost). Thus, taking into account growing operational costs, maintenance, modernisation and finally appreciation of the technical infrastructure of KSBM as well as a possible reduction of available UE founds in the next financial perspective, it seems absolutely justified to introduce the concept of internalization KSBM costs. The main aim of this article is to present a holistic approach in analysis and identification of systematic premises of the Safety Surcharge original concept. The concept is aimed at introduction of possible financial measures in order to achieve external founds for further exploitation of KSBM. Working hypothesis stating that there are predictable sources of external financing and technical premises for internalization of KSBM costs in Poland has been positively verified. On the background of the KSBM social- economic analysis three strategic options of the new Safety Surcharge implementation have been identified. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych Europejskiej Funduszu Strukturalnego - EFRR Spójności i ISPA, Jednostka ds. Ewaluacji Polityki Regionalnej, Warszawa 2012
 2. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, https://www.cupt.gov.pl/?id=1522; http://www. cupt.gov.pl/?id=933
 3. http://www.portgdansk.pl/zegluga/taryfy-portowe
 4. KSBM etap I. Studium wykonalności, dokument wewnętrzny Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia 2007
 5. Makowski A., Siły morskie współczesnego państwa, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2000
 6. Miler R., Monitoring bezpieczeństwa transportu morskiego - modelowanie systemów - strategie ekonomizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016
 7. Mollat du Jourdin M., Europa i morze. Tworzenie Europy, tłum. M. Bruczkowska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1995
 8. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2015
 9. Raport z przebiegu realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r., Między-resortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.
 11. Rydzkowski W, Wojewódzka-Król K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 12. Ustawa o obszarach morskich i administracji morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131 ze zm.)
 13. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (uchylający rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej), COM (2011) 804
 14. Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu, t. 1, Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce, red. Krystek R., Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Politechnika Gdańska, Warszawa-Gdańsk 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu