BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewicz Łucja (Uniwersytet Łódzki), Trębska Joanna (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Finansowe modele input-output w analizie powiązań międzysektorowych
Financial Input-output Models in the Analysis of Intersectoral Linkages
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2017, nr 1 (92), s. 7-26, bibliogr. 25 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Analiza przepływów międzygałęziowych, Przepływy międzygałęziowe
Input-output analysis, Input−Output Model
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G2, C67
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest konstrukcja tablic przepływów poszczególnych instrumentów finansowych między sektorami instytucjonalnymi. Tablice te zostały oszacowane przy zastosowaniu metod input-output i przedstawione graficznie w postaci map powiązań międzysektorowych. Umożliwiły one ocenę znaczenia sektorów w przepływach instrumentów finansowych w Polsce w latach 2003-2015 i ocenę zmian skali i struktur tych powiązań. Analiza powiązań międzysektorowych potwierdza hipotezę o rosnącej roli instytucji finansowych jako głównego pośrednika finansowego w polskiej gospodarce (wzrost przepływów w zakresie gotówki i depozytów oraz kredytów i pożyczek). Jednocześnie potwierdza się hipoteza o rosnącej roli sektora zagranicy w finansowaniu popytu polskiej gospodarki na środki finansowe (nabywanie instrumentów rynku kapitałowego - akcje oraz dłużne papiery wartościowe). Dodatkowym celem, w naturalny sposób wynikającym z dysponowania oszacowanymi tablicami finansowych przepływów międzysektorowych według instrumentów, jest konstrukcja finansowego modelu input-output, który może być użyty w różnych analizach empirycznych, a w szczególności analizach prognostyczno-symulacyjnych popytu na instrumenty finansowe (i ich podaży).(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to build the tables of individual financial instruments' flows between institutional sectors. These tables were estimated using input-output methods and presented graphically as maps of intersectoral linkages. They enabled the assessment of sectors' significance in the flows of financial instruments in Poland in 2003-2015 and changes in the scale and structure of these linkages. The analysis of intersectoral linkages confirms the hypothesis about the growing role of financial institutions as the main financial intermediary in the Polish economy, mainly in terms of an increase in flows of currency, deposits and loans. Simultaneously, the hypothesis of the growing role of the foreign financial sector in meeting the demands of the Polish economy for funds (acquisition of capital market's instruments - equity and debt securities) is confirmed. An additional aim, naturally derived from the availability of the estimated tables of intersectoral financial flows by instruments, is the construction of an input-output model, which can be used in various empirical analyses, in particular in projection and simulation analyses of demand for financial instruments and their supply.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European System of Accounts ESA 2010 (2013), European Commission, Luxembourg.
 2. Green C.J., Murinde V. (2005), Flow of funds: the relationship between finance and the macroeconomy, w: Finance and Development: Surveys of Theory, Evidence and Policy, C.J. Green, C.H. Kirkpatrick, V. Murinde (red.): 62-89.
 3. Klein L.R. (1983), Lectures in Econometrics, Amsterdam.
 4. Klein L.R. (2003), Some potential linkages for input-output analysis with flow-of-funds, "Economic Systems Research", 15(3): 269-277.
 5. Leontief W., Bródy A. (1993), Money-flow Computations, "Economic Systems Research", 5(3): 225-233.
 6. Li J. (2008),The financial social accounting matrix for China, 2002, and its application to a multiplier analysis, "MPRA Paper", 8174: 215-239.
 7. Miller R.E., Blair P.D. (2009), Input-output analysis: foundations and extensions, Cambridge University Press.
 8. Okuma R. (2012), Sectoral interlinkages in balance sheet approach, "IFC Bulletin", 28: 387.
 9. Palumbo M.G., Parker J.A. (2009), The integrated financial and real system of national accounts for the United States: does it presage the financial crisis?, w14663, National Bureau of Economic Research.
 10. Postawy Polaków wobec oszczędzania (2014), Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS.
 11. Przybyliński M., Tomaszewicz Ł., Trębska J., Świeczewska I., Florczak W. (2017), Wybrane zjawiska i procesy wpływające na rozwój polskiej gospodarki w pierwszej połowie XXI wieku. Projekcje na podstawie systemu modeli makroekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Raport o funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego w ujęciu międzysektorowym (2011), Materiały i opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 13. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r. (2015), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 14. Shrestha M., Mink R., Fassler S. (2012), An integrated framework for financial positions and flows on a from-whom-to-whom basis: Concepts, status, and prospects, "IMF Working Paper", 12/57.
 15. Stone J.R.N., Roe A. (1971), A Programme for Growth No. 11: The Financial Interdependence of the Economy, 1957-66, Chapman & Hall, Cambridge.
 16. Survey on the access to finance of enterprises (SAFE). Analytical Report 2014 (2014), European Commission, Brussels.
 17. System of National Accounts 2008 (2009), United Nations Statistical Commission, New York.
 18. Tomaszewicz Ł., Trębska J. (2015), Modelling of final demand financing based on SNA - the case of households, "Journal of International Studies", 8(3): 31-49.
 19. Tomaszewicz Ł., Trębska J. (2013), Flow of funds accounts in the system of national account, w: Macroeconomic Modelling for Policy Analysis, R. Bardazzi, L. Ghezzi (red.), Firenze University Press, Florencja.
 20. Tsujimura K., Mizoshita M. (2003), Asset-Liability-Matrix analysis derived from the flow-of-funds accounts: The Bank of Japan's quantitative monetary policy examined, "Economic Systems Research", 15(1): 51-67.
 21. Tsujimura K., Mizoshita M. (2004), Compilation and application of asset-liability matrices: A flow-of-funds analysis of the Japanese economy 1954-1999, "K.E.O Discussion Paper", 93.
 22. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2011 Nr 75, poz. 398).
 23. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 7).
 24. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 25. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie_n. html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu