BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bosiacki Stefan (Akademia Wychowania Fizycznego Poznań), Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Planowanie rozwoju turystyki - regulacja czy deregulacja?
The Planning Development of Tourism - Regulation or Deregulation?
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 4, s. 7-28, rys., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna
Słowa kluczowe
Turystyka, Polityka turystyczna, Planowanie terytorialne, Gospodarka, Gospodarka turystyczna, Regulacje prawne, Regulacja ekonomiczna
Tourism, Tourism policy, Territorial planning, Economy, Touristic economy, Legal regulations, Economic regulations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E6, H1, Z3
streszcz., summ.
Abstrakt
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia teoretyczne dotyczące polityki turystycznej wraz ze wskazaniem dynamiki jej zmian na globalnym rynku turystycznym. Zaprezentowano diagnozę aktualnej polityki turystycznej w Polsce wraz z oceną skuteczności rozwiązań systemowych i instrumentów planistycznych. Tłem rozważań była polityka Unii Europejskiej w obszarze gospodarki turystycznej oraz zagadnienia finansowania rozwoju turystyki ze środków UE w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020. Na podstawie diagnozy zarysowano propozycje zmian w polskim modelu polityki turystycznej w kontekście rozwiązań w Unii Europejskiej. Ponadto wskazano miejsce samorządów regionalnych i lokalnych w proponowanym modelu. Celem było dokonanie oceny aktualnego modelu polityki turystycznej w Polsce na tle rozwiązań globalnych i unijnych wraz z zarysowaniem propozycji rozwiązań w zakresie kształtowania polityki turystycznej w średnim i długim okresie. Zakres wykorzystanych metod obejmuje: krytyczną analizę literatury, operacje logiczne, analizę porównawczą oraz metody heurystyczne. Okres badawczy to ex post lata 2007-2014, a propozycje dotyczą horyzontu do 2022 roku. Zagadnienia polityki społeczno-gospodarczej obejmują problematykę koncepcyjną. Wyniki badań mogą być wykorzystane do kształtowania polityki turystycznej w Polsce przez kompetentne podmioty: centralne, regionalne i lokalne. Przedstawiona diagnoza polityki turystycznej wraz propozycjami jej zmian jest indywidualnym poglądem autorów. W tej formie rozważania nie były prezentowane w źródłach literaturowych. (abstrakt oryginalny)

The scope of the study includes theoretical issues relating to tourism policy, together with an indication of the dynamics of the changes in the global tourism market. A diagnosis will be presented of the current tourism policy in Poland, together with an assessment of the effectiveness of system solutions and planning instruments. The background discussion will be the European Union policy in the field of tourism and issues of financing the development of tourism from EU funds in the financial perspectives of 2007-2013 and 2014-2020. On the basis of the diagnosis proposals will be outlined for changes in the Polish model of tourism policy in the context of solutions in the European Union. In addition, local and regional authorities will be indicated in the proposed model. The aim of the paper is to assess the current model of tourism policy in Poland against the background of global solutions and the European Union together with proposed solutions in the field of tourism policy in the medium and long term. The scope of the methods used include: literature studies, logic operations, comparative analysis, and heuristic methods. The test period covers the years 2007-2014 ex post and the proposals will concern the horizon 2022. Issues of socio-economic policy are conceptual. The test results can be used for shaping tourism policy in Poland by competent bodies: central, regional and local. The diagnosis of tourism policy, together with proposals for it to be changed is the personal opinion of the authors. In this form of consideration, they have not been presented in the literature sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak, W., 2011, Globalna polityka turystyczna, Folia Turistica, nr 25/2.
 2. Alejziak, W., Marciniec T., 2003, Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Kraków.
 3. Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours, Official Journal of the European Communities L 158/59.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG, Dz. Urz. UE L 326/1.
 5. Firlit-Fesnak, G., Szylko-Skoczny, M. (red.), 2007, Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Gaczek, W., 2003, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz - Poznań.
 7. Guinard, A., 1989, Rola państwa w rozwoju turystyki socjalnej, Problemy Turystyki, nr 2/44.
 8. Horodecka, A., 2008, Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Jędrzejczyk, I., 1995, Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Śląsk, Katowice.
 10. Kowalik, T., 2000, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 11. Kulczycki, Z., 2011, Zarys historii turystyki w Polsce, Sport i Turystyka, Warszawa.
 12. Kurek, W. (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. McGuigan, J.R., Moyer, R.Ch., Harris, F.H. deB, 2008, Managerial Economics: Applications, Strategy, and Tactics, South-Western, Mason.
 14. Meyer, B., 2004, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 15. OECD Tourism Trends and Policies 2016, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi. org/10.1787/tour-2016-en.
 16. Ostrowski, S., 1983, Josta Krippendorfa wołanie o nową światową politykę turystyczną, Problemy Turystyki, nr 1-2.
 17. Panasiuk, A. (red.), 2011, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Panasiuk, A. (red.), 2014a, Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Difin, Warszawa.
 19. Panasiuk, A., 2014b, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa.
 20. Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku, 2015, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 21. Szpringer, W., 1994, Dostosowania strukturalne w gospodarce. Konkurencja czy regulacja?, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 22. United Nations Millennium Development Goals, 2012, http://mdgs.un.org/unsd/ mdg/Resources/Static Products/Progress 2012/English2012.pdf.
 23. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, t.j. DzU 2016, poz. 187.
 24. Winiarski, B. (red.), 2006, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Wodejko, S., 1998, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.4.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu