BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz-Lech Agata (Politechnika Częstochowska), Skowron-Grabowska Beata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Competitive processes on foreign markets and the intelligent enterprise
Źródło
Journal of Management and Financial Sciences, 2016, vol. 9, nr 24, s. 133-146, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Konkurencyjność międzynarodowa, Organizacje inteligentne
Competitiveness, International competitiveness, Intelligent organisations
Uwagi
Summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na procesy konkurencyjne na rynkach zagranicznych oraz określenie istoty i pozycji przedsiębiorstwa inteligentnego. W podstawach rozważań wskazano na przesłanki konkurencyjności a następnie podkreślono znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwach zmierzających w swej strategii do osiągnięcia statusu inteligentnego przedsiębiorstwa. Ponadto przeprowadzono statystyczną analizę funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w kontekście działań przedsiębiorstw w kierunku zwiększenia konkurencyjności, barier działalności i form zabezpieczenia ryzyka kursowego, form wsparcia działań przedsiębiorstw ze strony banków. W tym celu zastosowano elementy statystyki matematycznej oraz analizę współzależności. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to indicate the competitive processes on foreign markets and define the essence and position of the intelligent enterprise. The premises of competitiveness were indicated as the basis of deliberations, while subsequently the significance of knowledge in enterprises was indicated which in terms of their strategies are aimed at the achievement of the status of intelligent enterprises. Furthermore, a statistical analysis of the functioning of enterprises on foreign markets has been carried out in the context of the activities of enterprises in the direction of increasing the level of competitiveness, barriers to activities and the forms of safeguarding against currency rate risk, while also forms of supporting the activities of enterprises on the part of banks. With this aim in mind, elements of mathematical statistics were applied, as well as an analysis of co-dependencies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitkowska A., Rola mierników efektywności procesów w perspektywie zarządzania wiedzą, "Przegląd Organizacji" 2015, no. 8.
 2. Borowiecki R., Jaki A., Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji. "Przegląd Organizacji" 2015, no. 9.
 3. Brzeziński S., Outsourcing Idea in Contemporary Management, VSB Technical University of Ostrava, Ostrava 2015.
 4. Brzóska J., Jelonek D., Koncepcja pomiaru wartości tworzonej przez aplikację modeli biznesu. Podstawy teoretyczne i studium przypadku, "Przegląd Organizacji" 2015, no. 9.
 5. Cummings T.G., Worley Ch.G., Organization Development and Change, USA, 1997.
 6. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., Granice w świecie sieciowych i wirtualnych organizacji, [In:] Granice strukturalnej złożoności organizacji, eds. A. Sopińska, S. Gregorczyk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 7. Daroń M., Wócik-Mazur A., Przedsiębiorczość akademicka - uwarunkowania i implikacje, "Organizacja i Zarządzanie, Kwartalnik Naukowy", no. 2(26), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 8. Dess G.G., Miller A., Strategie Management, USA 1993.
 9. Dyduch W., Bratnicki M., Tworzenie i przechwytywanie wartości w organizacjach współdziałających w sieci, "Prace Naukowe WWSZiPT", no. 32.
 10. Hamel G., Breen B., The Future of Management, USA 2007.
 11. Kaplan R.S., Norton D.P., The Execution Premium. Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage, USA 2008.
 12. Krawczyk-Sokołowska I., Innowacyjność przedsiębiorstw i jej regionalne uwarunkowania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 13. Krupski R., Granica chaosu i tradycyjnego porządku, [In:] Granice strukturalnej złożoności organizacji, eds. A. Sopińska, S. Gregorczyk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 14. Niewiadomski P., Nogalski B., Kryteria konkurencyjności wyrobów w elastycznej organizacji - perspektywa wytwórcy, [In:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, ed. J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 340, Wrocław 2014.
 15. Olko S., Problemy zarządzania wiedzą w sieciach i klastrach w przemysłach kreatywnych, [In:] Wiedza w przedsiębiorczości - aspekty technologiczne, organizacyjne i społeczne, eds. I. Pawełoszek, C. Stępniak, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2015.
 16. Poznańska K., Sieci współpracy a innowacyjność przedsiębiorstw, [In:] Granice strukturalnej złożoności organizacji, eds. A. Sopińska, S. Gregorczyk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 17. Report: How to Compete on Foreign Markets research by Kronenberg Foundation of Citi Handlowy, Millward Brown, August 2015.
 18. Romanowska M., Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce, "Przegląd Organizacji" 2015, no. 8.
 19. Rybicki J., Inteligencja strategiczna w myśleniu sieciowym, "Prace Naukowe WWSzZiP", no. 32
 20. Rzemieniak M., Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń 2013.
 21. Sopińska A., Kierunki i metody badań orientacji zasobowej, w utworzeniu strategii, [In:] Metody badań problemów zarządzania strategicznego, ed. R. Krupski, "Prace Naukowe WWSzZiP", Wałbrzych 2012.
 22. Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, Ekspertyza EMAR Research Marketing, S. Łobejko, PARP, Warszawa 2009.
 23. Wiśniewska J., O potrzebie zmiany w podejściu do zasobów technicznych w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2015, no. 9.
 24. Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, ed. R. Krupski, Wałbrzych 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-8968
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu