BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cybula Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie), Zawistowska Hanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ocena funkcjonowania ustawy o usługach turystycznych i pytania o kierunki przyszłej regulacji
A Discussion about the Need for New Regulations in Tourism
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 4, s. 29-49, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna
Słowa kluczowe
Usługi turystyczne, Regulacje prawne, Ustawodawstwo ekologiczne UE, Prawo, Turystyka
Tourism services, Legal regulations, EU environmental legislation, Law, Tourism
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K22, L83
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule na przykładzie ustawy o usługach turystycznych i dyrektywy UE 2015/2302 podjęto problematykę potrzeby i możliwości wprowadzania nowych regulacji w turystyce. Autorzy zwrócili uwagę na to, że istotny wpływ na kształt i zakres regulacji krajowych mają przepisy prawa unijnego. Ich istnienie, będące efektem podziału uprawnień legislacyjnych pomiędzy UE i kraje członkowskie, pociąga za sobą istotne ograniczenie swobody regulacji na poziomie krajowym. To oznacza konieczność ustalenia, przed podjęciem działań legislacyjnych, czy - a jeśli tak, to w jakim zakresie - dana kwestia jest regulowana prawem unijnym. Na przykładzie dyrektywy UE 2015/2302 i ustawy o usługach turystycznych zilustrowano problem ograniczania swobody regulacji na poziomie krajowym. (abstrakt oryginalny)

In the article with the example of the act on tourist services and the EU Directive 2015/2302 was used to focus on the problems of the needs and possibilities of the introduction of new regulations in tourism. The authors drew attention to the essential impact EU law has on the shape and scope of national legislation. The existence of EU legislation, which is the result of the division of legislative powers between the EU and the member countries, entails a significant limitation of the freedom of regulation at national level. This causes the necessity to determine, prior to legislative action, whether, and if so to what extent, a given issue is regulated by EU law. The problem of the limitation of the freedom of legal regulation on the domestic level was illustrated with the example of the EU Directive 2015/2302 and the act on tourism services. The problem of the limitation the freedom of legal regulation on the domestic level was illustrated with the example of the EU Directive 2015/2302 and Polish act on tourism services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ćwikła, L., 2011, Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 2. Cybula, P., 2012, Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny, w: Jagielska, M., Rott-Pietrzyk, E., Wiewiórowska-Domagalska, A., (red.), Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Domagalski, M., 2008, Agencja turystyczna to nie agroturystyka, Rzeczpospolita, 15 lipca, http://www.rp.pl/artykul/162734-Agencja-towarzyska-to-nie-agroturystyka.html.
 4. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, Dz. Urz. L 255/22, 30,09.2005.
 5. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. WE L. 376, 27.12.2006.
 6. Dyrektywa 94/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 1994 r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie, Dz. Urz. WE L 280/83, 29.10.1994.
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie WE nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83 UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG, Dz. Urz. UE L326/1 z 11.12.2015.
 8. Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (90/314/EWG), Dz. Urz. L 158, 23/06/1990.
 9. European Commission, 2015, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Better Regulation for Better Results - An EU Agenda, Strasbourg, http://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-better-results-eu-agenda-0_en.
 10. Funkcjonowanie ustawy o usługach turystycznych, 2002, Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki, Warszawa.
 11. Gospodarek, J., 2012, Cel i zakres projektowanej ustawy o szlakach turystycznych, w: Cybula, P. (red.), Szlaki turystyczne a prawo - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków.
 12. Grzeszczak, R., 2012, Lepsze tworzenie prawa w Unii Europejskiej, http://robertgrzeszczak. bio.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/lepsze-tworzenie-prawa-w-UE.pdf.
 13. Kapała, A., 2008, Pojęcie agroturystyki, Przegląd Prawa Rolnego, nr 1.
 14. Komisja Europejska, 2009, Sprawy konsumentów: UE zamierza rozszerzyć ochronę dotyczącą podróży wakacyjnych, Bruksela, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1824_pl.htm.
 15. Nesterowicz, M., 2008, Projekt regulacji umowy o podróż w kodeksie cywilnym, w: Cybula, P., Raciborski, J. (red.), 2008, Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka-Kraków, s. 41-47.
 16. Pałecki, K., 2003, Prawoznawstwo - zarys wykładu. Prawo w porządku społecznym, Difin, Warszawa.
 17. Raciborski, J., 1999, Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 18. Zawistowska, H., Dębski, M., Górska-Warsewicz, H., 2014, Polityka turystyczna, PWE, Warszawa.
 19. Zielona księga w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta, 2007, Dz. Urz. UE C 61 z 15.3.2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.4.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu