BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fedyk Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński), Potocki Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Nowa koncepcja zarządzania regionami turystycznymi
A New Concept of Managing Tourist Region
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 4, s. 50-81, rys., tab., bibliogr. 96 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna
Słowa kluczowe
Turystyka, Polityka turystyczna, Zarządzanie turystyką, Gospodarka, Gospodarka turystyczna, Organizacje turystyczne, Współpraca sieciowa
Tourism, Tourism policy, Tourism management, Economy, Touristic economy, Tourism organisation, Network cooperation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Z3, L3, L83
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej możliwości skutecznego zarządzania regionami turystycznymi na konkurencyjnym rynku, opartej na funkcjonowaniu regionalnych organizacji turystycznych (ROT) w Polsce, w kilku ujęciach modelowych, a także skutków proponowanych przekształceń w ROT i ich wpływu na rozwój ruchu turystycznego w obszarach recepcji turystycznej. W przeglądzie literatury wskazano na rozbieżności poglądów na temat celowości i kierunków modyfikacji systemu POT-ROT-LOT. Na podstawie idei konsorcjów produktowych i klastrów, DMO (Destination Managment Organization) i współpracy sieciowej zaproponowano trzy modele działania ROT, wskazując na kluczowe cechy pozwalające na wdrożenie tych modeli do praktyki organizacyjnej. W konsekwencji służą one wzrostowi skuteczności działania organizacji, implikując zmiany w logistyce i jakości obsługi ruchu turystycznego w regionach turystycznych. (abstrakt oryginalny)

The article contains the results of an analysis concerning the possibilities of effectively managing tourist regions in a competitive market, on the basis of the functioning of regional tourist organizations (ROT) in Poland according to several models. Furthermore, the results of the proposed ROT transformations and their influence on the development of tourist traffic in tourist reception areas are discussed. A literature review showcased the divergence of views on the purposefulness and direction of the POT-ROT-LOT system modifications. Three models of ROT activity were proposed on the basis of the idea of product consortia and tourism clusters, DMO and network cooperation, indicating the key qualities that allow for the implementation of those models in organizational practice. As a consequence, these qualities contribute to increasing the organizations' effectiveness, and further implicate changes in logistics and the quality of tourist service in tourist regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachvarov, M., 2003, Region turystyczny - nowa treść w starej formie?, Turyzm, vol. 13, z. 1, s. 5-19.
 2. Banasik, W., Borne-Januła, H., 2011, Konsorcja produktowe w rozwoju lokalnej i regionalnej gospodarki turystycznej, w: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 157, s. 365-374.
 3. Borzyszkowski, J., 2011, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 4. Borzyszkowski, J., 2012, Współczesne Destination Management Organizations (DMO) - przykłady rozwiązań brytyjskich, w: Wyrzykowska-Antkiewicz, M. (red.), Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 17, nr 16, s. 77-90.
 5. Borzyszkowski, J., 2013a, Współczesne wyzwania Destination Management Organizations (DMO), w: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 303, s. 49-57.
 6. Borzyszkowski, J., 2013b, Legal Forms of Modern Destination Management Organizations and Their Influence on the Range of Tasks and Responsibilities, UTMS Journal of Economics, vol. 4, no. 3, s. 367-376.
 7. Borzyszkowski, J., 2013c, Destination Management Organizations (DMOs) and Crisis Management, Journal of Tourism and Services, vol. 4, s. 8-17.
 8. Czakon, W., 2008, Sieci międzyorganizacyjne a niepewność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Krzakiewicz, K. (red.), Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 86, s. 229-237.
 9. Czernek, K., 2010, Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Turystyki.
 10. Czernek, K., 2012, Region turystyczny w ujęciu systemowym a potrzeba współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie, w: Turystyka i Hotelarstwo, nr 18, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 9-26.
 11. Dębski, M., 2012a, Współpraca interesariuszy destynacji w procesie kreowania jej konkurencyjności, Organizacja i Kierowanie, Organization and Management, nr 3 (152), s. 73-86.
 12. Dębski, M., 2012b, Współpraca jako warunek efektywnego budowania przewagi konkurencyjnej destynacji, w: Al.-Noorachi, M. (red.), Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 13, z. 2, s. 45-65.
 13. Dębski, M. (red.), 2014, Konkurencyjność regionów turystycznych, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 14. Durydiwka, M., Kowalczyk, A., 2003, Region turystyczny a procesy globalizacji, Turyzm, vol. 13, nr 1, s. 21-42.
 15. Fedyk, W., 2016, Uwarunkowania skuteczności regionalnych organizacji turystycznych w Polsce, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Jelenia Góra [maszynopis niepublikowany].
 16. Fedyk, W., Kachniewska, W., 2016, Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w formule klastra, w: Meyer, B. (red.), Trendy we współczesnym ruchu turystycznych, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 1 (33), s. 135-150.
 17. Fedyk, W., Morawski, M., 2014, Regionalne organizacje turystyczne - organizacjami współpracy. Prawda czy fałsz?, w: Folia Turistica, Varia, nr 32, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków, s. 241-274.
 18. Fedyk, W., Morawski, M., 2016, Uwarunkowania skuteczności funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w obszarach recepcji turystycznej w Polsce, w: Meyer, B. (red.), Trendy we współczesnym ruchu turystycznym, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 1 (33), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 107-124.
 19. Galata, S., 2004, Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Difin, Warszawa.
 20. Galvasová, I., Binek, J., Holeček, J., Chabičovská, K., Szczyrba, Z., 2008, Průmysl cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha.
 21. Gołembski, G., 2003, Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe, w: Gołembski, G., (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 11-22.
 22. Gołembski, G., Niezgoda, A., 2014, Organization of Tourism in Poland after Twenty Years of Systematic Changes, w: Costa, C., Panyik, E., Buhalis, D. (eds.), European Tourism Planning and Organisation Systems: The EU Member States, Channel View Publications, seria: Aspects of Tourism, Bristol, s. 243-256.
 23. Gorynia, M., Łaźniewska, E. (red.), 2010, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Grabińska, E., Mierniczak, P., 2010, Rola i znaczenie regionalnych organizacji turystycznych w zakresie promocji turystycznej regionu, w: Sala, J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 613-636.
 25. Grabowska, A., 2013, Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów, w: Żabińska, T. (red.), Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 174, s. 68-80.
 26. Grabowski, J., 2008, Uwarunkowania konkurencyjności turystycznej regionów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 70, z. 3, s. 149-164.
 27. Gretzel, U., Fesenmaier, D.R., Formica, S., O'Leary, J.T., 2006, Searching for the Future: Challenges Faced by Destination Marketing Organizations, Journal of Travel Research, vol. 45, November, s. 116-126.
 28. Gryszel, P., 2010, Destination management company a kształtowanie konkurencyjności obszaru turystycznego, w: Sala, J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 637-653.
 29. Holešinska, A., 2012, Destinační management jako nástroj podpory regionálního rozvoje, Regionální Studia, nr 1, http://www.regionalni-studia.cz/images/ 2012-1/1_tematicke_clanky_2-13_01_2012_1.pdf [dostęp: 28.07.2014].
 30. Holešinska, A., 2013, DMO - A dummy-made Organ or a Really Working Destination Management Organization, Czech Journal of Tourism, vol. 2, iss. 1, s. 19-36, doi: 10.2478/cjot-2013-0002, 2013.
 31. Inskeep, E., 1991, Tourism Planning, John Wiley & Sons, Toronto.
 32. Jafari, J. (ed.), 2000, Encyclopedia of Tourism, Routlegde, London.
 33. Januszewska, M., Nawrocka, E., 2008, Pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej i innowacyjności a konkurencyjność obszaru recepcji turystycznej, w: Gołembski, G. (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 282-292.
 34. Kachniewska, M., 2013, Klaster jako łącznik między popytowym i podażowym postrzeganiem oferty turystycznej, POT, 26 listopada, http://www.slideshare.net/ coffeeday/klaster-rot-lot [dostęp: 4.08.2014].
 35. Kachniewska, M., 2014, Polaryzacja podaży turystycznej jako stymulanta rozwoju sieciowych produktów turystycznych, w: Meyer, B. (red.), Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 1 (25), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 805, s. 27-42.
 36. Kizielewicz, J., 2012, Partnerstwo na rzecz rozwoju polityki turystycznej w województwach nadmorskich w Polsce, w: Rapacz, A. (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 258, s. 196-202.
 37. Klimek, K., 2013, Destination Management Organisations and their Shift to Systainable Tourism Development, European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, vol. 4, iss. 2, s. 27-47.
 38. Kornak, A.S., Rapacz, A., 2001, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 39. Kozak, M.W., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wydawnicwto Naukowe Scholar, Warszawa.
 40. Koźmiński, A.K., Jemielniak, D., Latusek, D., 2009, Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, E-mentor, nr 3(30) s. 4-14.
 41. Kruczek, Z., 2002, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.
 42. Kruczek, Z., Zmyślony, P., 2010, Regiony turystyczne, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.
 43. Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J., 1985, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
 44. Liszewski, S., 2003, Region turystyczny, Turyzm, vol. 13, nr 1, s. 43-54.
 45. Liszewski, S., 2008, Ewolucja poglądów na temat regionu turystycznego. Od regionu krajoznawczego po funkcjonalny, w: Gołembski, G. (red.), Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 127-135.
 46. Liszewski, S., 2009, Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, Folia Turistica, nr 21, s. 17-30.
 47. Medlik, S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 48. Meyer, B., 2006, Znaczenie strategii rozwoju w tworzeniu przewagi konkurencyjnej regionu, w: Flejterski, S., Zarzecki, D. (red.), Region 2006. Rozwój regionalny w Polsce w latach 2007-2013. Inwestycje i kapitał, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 11 grudnia 2006, Uniwersytet Szczeciński - Master of Business Administration, Buchalter, Szczecin, s. 95-107.
 49. Meyer, B., 2015, Możliwości wykorzystania przestrzeni wodnej (i nadwodnej) w procesie konkurencji regionów miejskich, na przykładzie Szczecina, w: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 379, s. 218-226.
 50. Meyer, B., Rab-Przybyłowicz, J., 2011, Koncepcja klastrowa jako jeden z czynników rozwoju turystyki w Polsce i na świecie, w: Namyślak, B. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych (t. 1). Współczesne kierunki przemian społeczno-ekonomicznych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, nr 19, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 93-105.
 51. Migdal, M., 2008, Ewaluacja regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, Instytut Wspierania Turystyki - Doradztwo, Szkolenia, Badania, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.
 52. Migdal, M., 2012, Nie marnujmy unijnych dotacji, Wiadomości Turystyczne, nr 21 (267), Warszawa, s. 14.
 53. Migdal, M., 2013, Poradnik. Lokalna Organizacja Turystyczna, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.
 54. Mileska, M.I., 1963, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, Prace Geograficzne, nr 43, IGiPZ PAN, Warszawa.
 55. Molenda, M., 2011, Regionalny produkt turystyczny i jego kreatorzy, w: Rakowski, W. (red.), "Rocznik Żyrardowski". Poświęcony sprawom globalnym, regionalnym i lokalnym, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, t. 9, s. 293-304.
 56. Müller, H., Berger, P., 2012, Benchmarking for Destination Management Organizations: The Case of Swiss Cities and Alpine Destination Management, Tourism Review, vol. 67, iss. 4, s. 26-39.
 57. Nawrocka, E., 2013, Wizerunek obszaru recepcji turystycznej. Podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania, Wydawnicwto Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 58. Osbert-Pociecha, G., 2010, Zdolność organizacji do zmian - w ujęciu modelowym, w: Dudycz, T., Osbert-Pociecha, G. (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 144, s. 373-386.
 59. Panasiuk, A., 2006, Integracja działań samorządu terytorialnego i podmiotów sektora turystycznego jako warunek rozwoju gospodarki turystycznej, w: Wodejko, S. (red.), Gospodarka turystyczna a grupy interesu, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 98-107.
 60. Panasiuk, A., 2008, Struktura podmiotowa gospodarki turystycznej, w: Panasiuk, A. (red.), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 5-33.
 61. Panasiuk, A., 2009, Instrumenty polityki turystycznej w regionie, w: Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 50, Wrocław, s. 15-23.
 62. Panasiuk, A. (red.), 2010, Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 93-102.
 63. Panasiuk, A., 2014, Relacje na rynku turystycznym, w: Meyer, B. (red), Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 1 (25), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 805, s. 101-114.
 64. Pike, S., 2007, Consumer-Based Brand Equity for Destination; Practical DMO Performance Measures, Journal of Travel & Tourism Marketing, vol. 22, iss. 1, s. 51-61.
 65. Pike, S., Page, S.J., 2014, Destination Marketing Organizations and Destination Marketing. A Narrative Analysis of the Literature, Tourism Management, vol. 41, s. 202-227.
 66. Presenza, A., Sheehan, L., Ritchie, J.R.B., 2005, Towards a Model of the Roles and Activities of Destination Management Organizations, Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Science, vol. 3, s. 1-16.
 67. Problemy i przyszłość polskich LOT-ów - VI Gremium Ekspertów Turystyki we Wrocławiu, 2012, Turystyczne Mazowsze, 29 grudnia, http://www.turystycznemazowsze. pl/article.php?aid=249 [dostęp: 8.08.2013].
 68. Program rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Krkonoše, GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství, Brno 2003.
 69. Rapacz, A., 2008, Rola klastrów w kształtowaniu struktury i jakości produktu turystycznego regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 29, Gospodarka a Środowisko, nr 10, s. 106-117.
 70. Rapacz, A., Gryszel, P., Jaremen, D., 2010, Klaster turystyczny jako forma kooperacji w obszarze recepcji turystycznej, w: Sala, J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 706-721.
 71. Rapacz, A., Jaremen, D., 2007, Regionalne organizacje turystyczne jako przejaw partnerstwa w gospodarce turystycznej. Przypadek Dolnego Śląska, w: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Jaremen Press, Jelenia Góra, s. 222-233
 72. Sala, J. (red.), 2010, Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 73. Stasiak, A., 2007, Klaster turystyczny - nowe wyzwanie dla ROT-ów i LOT-ów? Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie, t. 6, Warszawa, s. 183-196.
 74. Survey of Destination Management Organizations. Report, 2004, World Tourism Organization, Madrid.
 75. Staszewska, J., 2009, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa.
 76. Tatuśko, A., 2002, Sposoby pomiaru konkurencyjności miast, w: Sobczak, E. (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 939, s.122-134.
 77. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, Dz.U. nr 62, poz. 689, z późn. zm.
 78. Vystoupil, J., Holešinská, A., Kunc, J., Šauer, M., 2007, Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR, Masarykova univerzita, Brno.
 79. Walas, B., 2007, Kierunki ewolucji regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w kontekście polityki turystycznej - mocne i słabe strony, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, t. 6.
 80. Walas, B. (red.), 2012, Marketingowa strategii rozwoju turystyki POT 2012-2020, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 81. Walas, B., Olszewski, J., 2012, Diagnoza strategiczna budowy turystycznego konsorcjum produktowego w obszarze uzdrowisk, spa i wellness, w: Borkowski, K., Łabaj, M., Sondel-Cedermas, J. (red.), Studia i materiały, Zeszyty Naukowe nr 2, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, s. 5-18.
 82. Wanagos, M., 2011, Regionalne i lokalne organizacje turystyczne - system relacji i powiązań marketingu wewnętrznego regionu, w: Rosa, G., Smalec, A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 663, Ekonomiczne Problemu Usług, nr 75, s. 284-285.
 83. Warszyńska, J., Jackowski, A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 84. Włodarczyk, B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 85. Wojciechowska, J., 2012, Ścieżki rozwoju organizacyjnego turystyki w Polsce - od rewolucji po ewolucyjny system, w: Rapacz, A. (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 258, s. 89-101.
 86. Wolna-Samulak, A., Bordun, M., 2013, Funkcje i zadania regionalnej oraz lokalnej organizacji turystycznej w aspekcie rozwoju turystyki w regionie na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Meyer, B. (red.), Środki unijne w gospodarce turystycznej województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 2 (22), Środki unijne w gospodarce turystycznej, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 783, s. 75-91.
 87. Wyrzykowski, J., 1975, Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle stanu badań, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, nr 2/3.
 88. Wyrzykowski, J., 1986, Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 935, Studia Geograficzne XLIV, Wrocław.
 89. Zajadacz, A., Śniadek, J., 2010, Klaster turystyczny jako forma współpracy podmiotów gospodarki turystycznej w powiecie leszczyńskim, w: Bosiacki, S. (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, nr 19, s. 169-181.
 90. Zins, A.H., 2014, Internal Benchmarking for Regional Tourism Organizations: A Case Example, Tourism Analysis, vol. 19, iss. 4, s. 413-424.
 91. Ziółkowski, R., 2012, Turystyczna sieć współpracy - doświadczenia w zakresie budowy klastrów turystycznych, w: Rapacz, A. (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 258, s. 240-250.
 92. Zmyślony, P., 2013, Konieczne korekty systemu, Aktualności Turystyczne, http://www.aktualnosciturystyczne.pl/wiadomoci-rot-i-lot/konieczne-korekty-systemu[dostęp: 8.12.2013].
 93. Zmyślony, P., 2014, Realizator, partner czy przywódca - funkcje i relacje. Model współpracy JST - ROT - LOT - LGD, VII Gremium Ekspertów Turystyki, 10-12.12.2014 r., Kraków-Sucha Beskidzka [materiał niepublikowany], http://turystykawmiescie.org/2014/12/12/realizator-partner-czy-przywodca-o-modeluwspolpracy-jst-rot-lot-lgd-relacja/ [dostęp: 14.12.2014].
 94. Żabińska, T., 2010, Klastry turystyczne jako forma współpracy sieciowej i ich rola w budowaniu konkurencyjności regionu, w: Sala, J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 733-752.
 95. Żemła, M., 2010a, Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 96. Żemła, M., 2010b, Możliwości i ograniczenia pełnienia roli przywódcy w kooperacyjnym kreowaniu potencjału turystycznego obszaru recepcji przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne, w: Panasiuk, A. (red.), Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 93-102.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.4.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu