BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfiluk Eugenia (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wpływ środków unijnych na atrakcyjność turystyczną regionu - case study
The Impact of EU Funds on the Tuorist Attractiveness of a Region - a Case Study
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 4, s. 82-103, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna
Słowa kluczowe
Turystyka, Polityka turystyczna, Środki unijne, Fundusze ekologiczne, Fundusze unijne, Dotacje, Systemy zarządzania
Tourism, Tourism policy, EU funds union, Ecological funds, EU funds, Subsidies, Management system
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O22, H71, R51
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu inwestycji współfinansowanych ze Śródków z EFRR wydatkowanych na rozwój sektora turystycznego z wykorzystaniem modelu atrakcyjności turystycznej Gunn. Opracowano teoretyczny model oceny wpływu inwestycji współfinansowanych z EFRR na atrakcyjność turystyczną regionu i poddano go weryfikacji empirycznej. Materiał do badań empirycznych zebrano metodą ankietową. Badaniu poddano turystów odwiedzających region podlaski. Wnioski końcowe pozwoliły na uogólnienia, że opracowany model oceny wpływu inwestycji współfinansowanych z EFRR na atrakcyjność turystyczną regionu może służyć do oceny skuteczności systemu zarządzania EFRR na poziomie regionu, a także do identyfikacji słabych i mocnych stron systemu sterowania turystyką na poziomie regionalnym w kierunku kreowania atrakcyjności turystycznej przestrzeni, a także do ustalania przyczyn odchyleń i ewaluacji kierunków rozwojowych regionalnych programów i planów politycznych w obszarze rozwoju turystyki. Może też mieć zastosowanie w procesie planowania rozwoju turystyki regionu na etapie zarówno ewaluacji, jak i dalszego programowania, realizacji lub wprowadzania zmian w odniesieniu do rozwoju destynacji turystycznej. (abstrakt oryginalny)

This article aims to analyse the impact of the investments co-financed by the ERDF, spent on the development of the tourism sector, using the Gunn model of tourist attractiveness. A theoretical model for assessing the impact of the investments, co-financed by the ERDF, on the tourist attractiveness of a region was developed and subjected to empirical verification. The material for empirical research was collected with the use of a questionnaire. The study involved tourists visiting the Podlaskie voivodeship. The final conclusions allowed the generalization that the developed model for assessing the impact of investments co-financed by the ERDF on the tourist attractiveness of a region can be used to assess the effectiveness of the ERDF management at the regional level, is used for the identification of the strengths and weaknesses of the tourism control system at the regional level towards creating a more attractive tourist area, is used for the determination of the causes of deviations and the evaluation of developmental directions of regional policy plans, and programmes in the area of tourism development, may be used in the planning process of tourism development of a region at the stage of evaluation, as well as further programming, implementation or introduction of changes in relation to the development of a tourist destination. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson, T.D., Lundberg, E., 2013, Commensurability and Sustainability: Triple Impact Assessments of a Tourism Event, Tourism Management, vol. 37, no. 4, s. 99-109.
 2. Barrio, M.J., Devesa, M., Herrero, L.C., 2012, Evaluating Intangible Cultural Heritage: The Case of Cultural Festivals, City, Culture and Society, vol. 3, no. 4, s. 235-244.
 3. Benckendorffer, P.J., 2006, Attractions Megatrends, w: Buhalis, D., Costa, C. (eds.), Tourism Business Frontiers. Consumer, Products and Industry, Elsevier, Butterworth- Heinemann, Oxford, s. 200-210.
 4. Bogucka, A., 1976, Zagadnienia terminologii w geografii turyzmu. Materiały międzynarodowego sympozjum Kraków - Zakopane, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CDXXIX, Prace Geograficzne, z. 42, PWN, Warszawa.
 5. Cheng-Fei, L., Hsun-Inn, H., Huery-Ren, Y., 2010, Developing an Evaluation Model for Destination Attractiveness: Sustainable Forest Recreation Tourism in Taiwan, Journal of Sustainable Tourism, vol. 18, no. 6, s. 811-828.
 6. Crouch, G.I., 2007, Modeling Destination Competitiveness: A Survey and Analysis of the Impact of Competitiveness Attributes, Serie Technical Raports, CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd., http://sustain.pata.org/wp-content/uploads/ 2014/12/Crouch_modelDestnComp-v2.pdf [dostęp: 1.01.2017].
 7. Florida, R., 2002, The Rise of the Creative Class, Basic Books, New York.
 8. Getz, D., 2008, Event Tourism: Definition, Evolution, and Research, Tourism Management, vol. 29, no. 3, s. 403-428.
 9. Gibson, H.J., Kaplanidou, K., Kang, S.J., 2012, Small-scale Event Sport Tourism: A Case Study in Sustainable Tourism, Sport Management Review, vol. 15, no. 2, s. 160-170.
 10. Gonzalez, M., Leon, C.J., 2003, Consumption Process and Multiple Valuation of Landscape Attributes, Ecological Economics, vol. 45, no. 2, s. 159-169.
 11. Gunn, C.A., 1972, Vacationscape: Designing Tourist Regions, Bureau of Business Research, University of Texas, Austin.
 12. Jaremen, D.E., Rapacz, A., Gryszel, P., 2010, Innowacje a atrakcyjność turystyczna wybranych miejscowości sudeckich, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, vol. 9, nr 4, s. 165-176.
 13. Kaur, J., 1981, Methodological Approach to Scenic Resource Assessment, Tourism Recreation Research, vol. 6, no. 1, s. 19-22.
 14. Kruczek, Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.
 15. Kruczek, Z., Sacha, S., 1999, Geografia atrakcji turystycznych Polski, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.
 16. Kurek, W., 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Law, C.M., 1993, Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities, Mansell Publishing Limited, London.
 18. Lew, A., 1987, A Framework of Tourist Attraction Research, Annals of Tourism Research, vol. 14, no. 4, s. 553-575.
 19. Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J., 2008, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
 20. McCannell, D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 21. Nash, R., Koyabe, D., Stansbie, P., 2006, Impact of European Union Funding on Tourism in the Grampian Region, International Journal of Tourism Research, vol. 8, no. 4, s. 247-261.
 22. Panfiluk, E., 2013a, Oddziaływanie instrumentów unijnych na działalność inwestycyjną w sektorze turystycznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 2(22), s. 91-109.
 23. Panfiluk, E., 2013b, Analiza ekonomicznych wyników działalności inwestycyjnej w sektorze turystycznym. Studium przypadku województwa podlaskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 304, s. 230-240.
 24. Panfiluk, E., 2015, Ocena efektów projektów z zakresu turystyki i kultury, realizowanych z RPOWP w latach 2007-2013, w: Szymańska, E. (red.), Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy, t. 2, Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Podlaskiego, Białystok, s. 180-224.
 25. Panfiluk, E., 2016a, Efekty regionalnej polityki turystycznej - case study województwa podlaskiego, w: Jalinik, M., Bakier, S. (red.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, EkoPress, Białystok, s. 101-118.
 26. Panfiluk, E., 2016b, Impact of EU on the Development of Tourism in Poland, w: 21th International Scientific Conference: Economics and Management 2016, Proceeding of Selected Papers, Brno University of Technology, Brno, s. 673-681.
 27. Panfiluk, E., Szymańska, E., 2015, Instrumentarium badawcze, w: Panfiluk, E. (red.), Potencjał turystyczny województwa podlaskiego, t. 1, Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Podlaskiego, Białystok, s. 26-27.
 28. Pearce, P.L., 1991, Analysing Tourist Attractions, Journal of Tourism Studies, vol. 2, no. 1, s. 46-55.
 29. Ritchie, J.R.B., Zins, M., 1978, Culture as Determinant of the Attractiveness of a Tourism Regions, Annals of Tourism Research, vol. 5, no. 2, s. 252-267.
 30. Rosentraub, M.S., Joo, M., 2009, Tourism and Economic Development: Which Investments Produce Gains for Regions?, Tourism Management, vol. 30, no. 5, s. 759-770.
 31. Spencer, D.M., Nsiah, C., 2013, The Economic Consequences of Community Support for Tourism: A Case Study of a Heritage Fish Hatchery, Tourism Management, vol. 34, s. 221-230.
 32. Warszyńska, J., Jackowski, A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 33. Whitt, J.A., 1988, The Role of the Performing Arts in Urban Competition and Growth, w: Cummings, S. (ed.), Business Elites and Urban Development, State University of New York Press, Albany, s. 49-70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.4.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu