BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrocka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Niezgoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Współudział konsumentów w tworzeniu produktu turystycznego
Consumer Participation in the Creation of a Tourist Product
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 4, s. 126-146, tab., bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna
Słowa kluczowe
Prosument, Prosumpcja, Rynek turystyczny, Turystyka, Produkt turystyczny, Przedsiębiorstwo turystyczne
Prosumer, Prosumption, Tourism market, Tourism, Tourist product, Tourist enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M21, M39, O33
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była analiza cech konsumentów biorących współudział w tworzeniu produktów, tzw. prosumentów, a także analiza czynników umożliwiających takie współdziałanie ze strony przedsiębiorstw turystycznych. Wykorzystano przegląd literatury dotyczącej kategorii prosumenta z perspektywy rynku turystycznego wraz z autorską interpretacją. W części empirycznej wykorzystano skategoryzowane wywiady bezpośrednie z menedżerami oraz pracownikami mającymi bezpośredni kontakt z klientem w hotelach i biurach podróży, posiadającymi odpowiednie doświadczenie (kilkuletni staż pracy). Badania miały charakter badań jakościowych, eksploracyjnych. Efektem jest zdefiniowanie prosumenta na rynku turystycznym oraz zaproponowanie zmiany formuły CRM - zarządzanie relacjami z klientem, na CMR - zarządzanie relacjami przez klienta w warunkach tego rynku. Badanie eksploracyjne wykazało, że dostrzega się stereotypowe myślenie o kliencie, który jest traktowany jako nabywca oferty i źródło informacji o jego potrzebach i oczekiwaniach. Zebrane sugestie i opinie nie są wykorzystywane do budowania zaangażowania się klienta w sprawy biznesowe badanych firm, w tym tworzenia nowej wartości. Artykuł ma charakter przeglądowy w warstwie teoretycznej oraz empiryczny. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is an analysis of the characteristics of a consumer participating in the creation of products, the so-called prosumers, as well as an analysis of factors facilitating such participation on the part of tourist enterprises. The discussion covers the tourist market. The method is a review of subject literature discussing the category of a prosumer from the perspective of a tourist market along with the authors' interpretation. Categorized direct interviews with managers and employees having direct contact with customers in hotels and travel agencies, presenting appropriate experience (several years of work), were used in the empirical part. The research is of qualitative, explorative nature. In the article the category of a tourist market prosumer was defined and the changed CRM formula was suggested - customer relations management into CMR i.e. consumer management relations in the conditions of the discussed market. The exploratory analysis showed the stereotypical thinking about a customer, who is treated as: an offer purchaser and the source of information about his/her needs and expectations. The collected suggestions and opinions are used to construct customers' involvement in the business issues of the studied companies, including the creation of new value. The article is of an empirical nature and represents a review in its theoretical part. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson, J., 2014, From CRM to the Customer-Managed Relationship, SAPinsider, vol. 15, iss. 1, http://sapinsider.wispubs.com/Assets/Articles/2014/January/ SPI_Feature_From-CRM-to-the-Customer-Managed-Relationship [dostęp: 26.06.2016].
 2. Armstrong, G., Adam, S.,Denize, S., Kotler, Ph., 2014, Principles of Marketing, Pearson Higher Education, London.
 3. Bartkowiak, R., 2008, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 4. Biswas, S., 2014, Relationship Marketing, Indian Institute of Social Welfare and Business Management, Kolkata, India.
 5. Brzozowska-Woś, M., 2010, Źródła informacji najczęściej wykorzystywane przez młodych konsumentów podczas podejmowania decyzji nabywczych w Internecie, w: Rosa, G., Smalec, A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 594, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 175-186.
 6. Bylok, F., 2012, Między uległością a suwerennością konsumencką - zmiany w relacjach producent - konsument na rynku XXI wieku, w: Rosa, G., Smalec, A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 711, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 341-356.
 7. Bzdyra, A., Maciorowski, A., 2011, 11 na 2011, Marketing w Praktyce, nr 2, s. 74-78.
 8. Dziedzic, E., Szymańska, E., Zawistowska, H., Heliński, W., Migdal, M., 2016, Poradnik innowacyjności w turystyce dla przygotowujących oraz oceniających projekty innowacyjne i proinnowacyjne z zakresu turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_ attachments/attachments/93307/original/PORADNIK_INNOWACYNOSCI- _W_TURYSTYCE.pdf?1463737976 [dostęp: 12.07.2016].
 9. Kotler, Ph., Trias de Bes, F., 2004, Marketing lateralny, PWE, Warszawa.
 10. Kozłowski, T., 2009, Homo konsultant, Charaktery, nr 6, s. 38-41.
 11. Niezgoda, A., 2013a, Prosumers in the Tourism Market: The Characteristics and Determinants of Their Behaviour, Poznań University of Economics Review, vol. 13, no. 4, s. 130-141.
 12. Niezgoda, A., 2013b, Prosument na rynku turystycznym - próba zdefiniowania, w: Rapacz, A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny - współczesne trendy, problemy i perspektywy rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 304, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Peel, J., 2002, CRM. Redefining Customer Relationship Management, Elsevier Science, Amsterdam.
 14. Perechuda, K., Nawrocka, E., 2011, Holistyczne usługi turystyczne jako uniwersalny instrument rozwiązywania problemów klienta, w: Kaliszczak, L. (red.), Turystyka i rekreacja w kreowaniu przedsiębiorczości - uwarunkowania i przejawy, t. 1, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, s. 101-114.
 15. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V., 2005, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
 16. Puchała-Krzywina, E., 2011, Czynniki ograniczające aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2007-2009, w: Baczko, T. (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 17. Radziszewska, A., 2013, Crowdsourcing jako forma wykorzystania innowacyjności wirtualnych społeczności, Współczesne Zarządzanie, nr 2, s. 180-189.
 18. Rauch, M., 2013, Human-Computer Interaction. Applications and Services, w: Kurosu, M., Springer, E. (eds.), Best Practices for Using Enterprise Gamification to Engage Employees and Customers, Berlin, Heidelberg, s. 276-283.
 19. Roehrich, G., 2004, Consumer Innovativeness: Concepts and Measurements, Journal of Business Research, vol. 57, no. 6, s. 671-677.
 20. Rowley, J., 2006, Customer Knowledge Management, w: Academy of Management Best Papers Proceedings, s. 9-10, http://www.aom-iaom.org/pdfs/jms/JSM-18- 06_rowley.pdf [dostęp: 25.06.2016].
 21. Rudawska, E., 2008, Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 22. Rupik, K., 2015, Zastosowanie koncepcji customer engagement w branży odzieżowej, w: Rosa, G. (red.), Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 857, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 41, t. 1, s. 141-154.
 23. Sawhney, M., Prandelli, E., 2000, Communities of Creation: Managing Distributed Innovation in Turbulent Markets, California Management Review, vol. 42, no. 4, s. 24-54.
 24. Sever, N.S., Sever, G.N., Kuhzady, S., 2015, The Evaluation of Potentials of Gamification in Tourism Marketing Communication, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol. 5, no. 10, s. 188-202.
 25. Staniszewski, M., 2013, Prosument, producent, profesjonalista, www.crnavigator/ art./6 [dostęp 14.02.2013].
 26. Tamuno, D., 2015, Customer Managed Relationships (CMR). A Rebranding of CRM or Just a Philosophical Change?, CustomerThink, January 29, http://customerthink. com/customer-managed-relationships-cmr-a-rebranding-of-crm-or-justa-philosophical-change/ [dostęp: 16.06.2016].
 27. Tapscott, D., Williams, A.D., 2008, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 28. Toffler, A., 2001, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 29. Wrona, K., 2013, Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych, Marketing i Rynek, nr 10, s. 25-31.
 30. Wójcik, J., 2009, Prosument - współczesny mit marketingowy, w: Garbarski, L., Tkaczyk, J. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 369-377.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.4.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu