BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brejdak Paulina (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Tytuł
Bezpieczeństwo podatników w świetle określoności prawa
Legal Security Based on the Definite Character of Tax Regulations
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 1, s. 72-84, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Prawo podatkowe, Państwo prawne, Podatki
Tax regulations, State governed by the rule od law, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie określoności prawa. Stanowi ona normatywny nakaz, który realizowany jest przez jasność, precyzyjność przepisów prawnych oraz poprawność legislacyjną. Z uwagi na specyfikę prawa podatkowego zasada ta odgrywa szczególną rolę w jego tworzeniu. Jednakże, wiele przepisów prawnopodatkowych jest mało zrozumiałych, nieprecyzyjnych i skomplikowanych. W konsekwencji podatnik w myśl ignorantia iuris nocet narażony jest na dodatkowe obciążenia lub sankcje. Dlatego też, na gruncie przepisów prawa podatkowego istnieją stosowne mechanizmy chroniące i gwarantujące bezpieczeństwo podatnika w toku stosowania prawa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze the definite character of legal tax regulations. It is a normative order which is realized by the clarity, precision of legislation and legislative correctness. Due to the specificity of tax law this principle to perform a special role in its creation. However, many of the tax laws are incomprehensible, imprecise and complex. Consequently, the taxpayer in ignorantia iuris nocet is exposed to additional charges or sanctions. Therefore, under the provisions of tax law there are adequate mechanisms to protect and guarantee the safety of the taxpayer. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (t. jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 283 z poźn. zm.).
 4. Wyrok TK z dnia 26 września 1989 r., sygn. akt K 3/89, Legalis nr 10042.
 5. Wyrok TK z dnia 24 października 1989 r. sygn. akt K 6/89, Legalis nr 10046.
 6. Wyrok TK z dnia 10 listopada 1998 r., sygn. akt K 39/97, Legalis nr 10457.
 7. Wyrok TK z dnia 14 września 2001 r., sygn. akt SK 11/00, Legalis nr 50865.
 8. Wyrok TK z dnia 11 grudnia 2001 r., sygn. akt SK 16/00, Legalis nr 51678.
 9. Wyrok TK z dnia 22 maja 2002 r., sygn. akt K 6/02, Legalis nr 54131.
 10. Wyrok TK z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt SK 39/06, Legalis nr 88884.
 11. Wyrok TK z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt KP 3/09, Legalis nr 175631.
 12. Wyrok TK z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt K 19/06, Legalis nr 258407.
 13. Wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 2009 r., sygn. akt II FSK 389/09, Legalis 225864.
 14. Wyrok NSA z dnia 26 lipca 2011 r., sygn. akt II FSK 425/10, Legalis nr 382689.
 15. Wyrok NSA z dnia 18 września 2015 r., sygn. akt II FSK 182/15, Legalis nr 1362420.
 16. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 484/09, Legalis nr 239836.
 17. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Go 563/09, Legalis nr 243633.
 18. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 1489/12, Legalis nr 796105.
 19. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2015 r., sygn. akt I SAB/Ol 20/14, Legalis nr 1198397.
 20. Brzeziński Bogumił, Agnieszka Olesińska. 2014. Podstawowe instytucje ogólnego prawa po-datkowego. W Zagadnienia ogólnego prawa podatkowego, 17-62.Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 21. Dziewulska-Gaj Izabela. 2014. "Spojrzenie na zasadę określoności w kontekście jej źródeł". Studia Prawa Publicznego 2: 131-152.
 22. Etel Leonard, Stefan Babiarz, Rafał Dowgier, Hanna Filipczyk, Włodzimierz Gurba, Ireneusz Krawczyk, Wiesław Kuśnierz, Marcin Łoboda, Andrzej Nikończyk, Adam Nita, Agnieszka Olesińska, Piotr Pietrasz, Mariusz Popławski, Jan Rudowski, Dariusz Strzelec. 2015. Ordy-nacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji. Białystok: Temida 2.
 23. Gajl Natalia. 1995.Modele podatkowe. Podatki dochodowe. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 24. Glumińska-Pawlic Jadwiga. 2007. Zasada pewności opodatkowania w polskim prawie podatkowym. W Zasady prawa. Materiały konferencyjne, 33-40. Bydgoszcz: Oficyna Wy-dawnicza Branta.
 25. Gnela Bogusława, Anna Kaźmierczyk-Jachowic, Michał Łuc, Kinga Michałowska. 2007. Prawo podatkowe. Część ogólna: Kazusy. Kraków: Wolters Kluwer.
 26. Hybka Małgorzata Magdalena. 2009. Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym przez organy podatkowe w Polsce. W Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, 471-479. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 27. Kunowska Kalina. 2007. In dubio pro fisco : założenie systemowe czy błąd w praktyce stosowania prawa? W Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, 51-62. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 28. Łukasiak Patryk. Zasada demokratycznego państwa prawa w prawie podatkowym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. http://knpf.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2012/ 12/Patryk- ukasik-Zasada-demokratycznego-panstwa-prawa-w-prawie-podatkowym-w- wietle-orzecznictwa-Trybuna u-Konstytucyjnego.pdf.
 29. Mastalski Ryszard. 2008. Stosowanie prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 30. Napiórkowska Anna. 2011. Czy ktoś chroni podatnika? W Podatnik versus organ podatkowy, 141-154. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
 31. Niedojadło Jacek. 2014. "Nullum tributum sine lege-dopuszczalność wyboru drogi najmniej opodatkowanej". Studia Prawnicze i Administracyjne 1: 53-59.
 32. Nykiel Włodzimierz. 2015. Polskie prawo podatkowe. Warszawa: Difin.
 33. Oniszczuk Jerzy. 2004. Równość-najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ.
 34. Orłowski Janusz. 2013. "Konstytucyjna zasada powszechności opodatkowania-wybrane zagadnienia". Studia Prawnoustrojowe 22: 81-100.
 35. Pelewicz Grażyna. 2012. Korekta deklaracji podatkowej jako forma optymalizacji obciążeń finansowych. W Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 36. Pomorski Piotr. 2014. System podatkowy i jego uwarunkowania. W Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 37. Radzikowski Krzysztof. 2010. "Glosa do wyroku WSA z dnia 29 kwietnia 2009 r., VIII SA/Wa 714/08". W www.lex.pl/pip-akt/-/akt/glosa-do-wyroku-wsa-z-dnia-29-kwietnia-2009-r-viii-sawa-71408.
 38. Sosnowski Michał. 2012. "Znaczenie zasad podatkowych dla systemu podatkowego". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 708: 59-71.
 39. Szewc Waldemar, Maciej Broniecki. 2011. Jeszcze raz o zasadzie in dubio pro tributario. W Podatnik versus organ podatkowy, 189-201. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
 40. Uszyński Daniel. 2010. Niejasne przepisy, legislacyjne pułapki i luki w systemie prawa podatkowego. W W świecie finansów i prawa finansowego. Działalność dydaktyczna profesora Jana Głuchowskiego, 143-160. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa.
 41. Wyrzykowski Mirosław, Michał Ziółkowski. 2012. Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji zasad ogólnych prawa i postępowania administracyjnego. W Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej. Tom 2, 1-47. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 42. Zaleśny Jacek. 2011. "Określoność przepisów prawa na tle orzecznictwa Trybunału Konsty-tucyjnego". "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 1: 159-178.
 43. Encyklopedia Historii Świata, Warszawa 2001.
 44. http://interpretacje-podatkowe.org/przepisy/pk4-8022-44-2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu