BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychała Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Spychała Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Polityka fiskalna jako stabilizator koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 2000-2014
Fiscal Policy as a Stabilizer of Business Cycle Fluctuations in Poland in the Years 2000-2014
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 120-130, tab., bibliogr. 10 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Polityka fiskalna, Wahania koniunkturalne, Koniunktura gospodarcza
Fiscal policy, Business fluctuations, Business trends
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E32, E62, E63
streszcz., summ.
Abstrakt
Stabilizacyjna funkcja polityki fiskalnej - zgodnie z którą wpływając na strukturę oraz poziom popytu globalnego, można oddziaływać na kształtowanie się realnych procesów gospodarczych - pozwala antycykliczną politykę fiskalną podzielić na politykę aktywną, związaną z działaniami dyskrecjonalnymi państwa, oraz politykę pasywną, związaną z działaniem automatycznych stabilizatorów koniunktury. Celem głównym artykułu jest próba empirycznego zbadania charakteru oddziaływania automatycznych i dyskrecjonalnych instrumentów antycyklicznej polityki fiskalnej oraz określenia ich znaczenia w kształtowaniu aktywności gospodarczej w Polsce w latach 2000-2014. W opracowaniu przyjęto hipotezę, iż zasadnicze znaczenie dla kształtowania wahań koniunkturalnych w Polsce mają: wśród automatycznych stabilizatorów koniunktury - podatki bezpośrednie, natomiast wśród instrumentów o charakterze dyskrecjonalnym - wydatki na działalność inwestycyjną państwa. Podstawą analizy empirycznej jest oszacowany model regresji liniowej, w którym jako zmienne objaśniane wykorzystano wskaźniki wahań cyklicznych (wyrażone w PKB), natomiast jako zmienne objaśniające - strumienie dochodów i wydatków budżetowych. W badaniu przyjęto kwartalne indeksy dynamiki zmiennych objaśnianych i objaśniających pochodzące z bazy danych GUS. Oczekiwane oddziaływanie antycykliczne wykazał zaledwie jeden instrument - dochody z tytułu podatku CIT, przeciwdziałając nadmiernym wahaniom tempa wzrostu PKB w okresie bieżącym, jak również z opóźnieniem dwóch kwartałów. Pozostałe instrumenty fiskalne, które okazały się istotne w wyjaśnianiu zmian koniunkturalnych, nasilały nadmierne wahania tempa wzrostu PKB, oddziałując na polską gospodarkę w sposób procykliczny. (abstrakt oryginalny)

The stabilization function of fiscal policy allows a counter-cyclical fiscal policy to divide the policy of actively associated with the activities of discretionary state and passive policies associated with the operation of automatic stabilizers-congestion situation. The main aim of this article is to attempt to empirically examine the nature of the impact of automatic and discretionary instruments of counter-cyclical fiscal policies and determine their significance in the development of economic activity in Poland in the years 2000-2014. The study has been hypothesized that fundamental to economic fluctuations in Poland are: among the automatic stabilizers direct taxes, and among the instruments of a discretionary expenditure on public investment activities. The basis of the empirical analysis is estimated linear regression model, in which as explained variables used indicators of cyclical fluctuations (expressed in GDP), while the explanatory variables adopted streams of income and expenditure. The study adopted a quarterly index dynamics dependent variables and explanatory derived from the database the Central Statistical Office. Expected impact of countercyclical showed only one instrument - income from CIT, preventing excessive fluctuations in GDP growth in the current period, as well as the delay of two quarters. Other fiscal instruments, which proved to be important in explaining the changes in economic situation, aggravated excessive fluctuations in GDP growth, affecting the Polish economy in a pro- -cyclical. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczyk R., 2012, Determinanty wewnętrznej koordynacji narzędzi fiskalnych i pieniężnych w polityce antycyklicznej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 4.
  2. Gaweł A., 2004, Stabilizacja cyklu koniunkturalnego w Polsce za pomocą narzędzi polityki fiskalnej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. LXVI, nr 2.
  3. Grycuk A., 2010, CIT jako narzędzie polityki gospodarczej, "Infos", nr 4(74).
  4. GUS, 2015, Wyjaśnienia metodyczne, http://stat.gov.pl/ wskazniki-makroekonomiczne (30.08.2016).
  5. Kruszka M., 2009, Synchronizacja wahań koniunkturalnych w krajach wysoko rozwiniętych oraz państwach okresu transformacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 115.
  6. Mackiewicz M., 2010, Stabilizacyjna polityka fiskalna w krajach OECD, PWE, Warszawa.
  7. Maddala G.S., 2013, Ekonometria, PWN, Warszawa.
  8. Projekt z 22 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/web/bip/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/id/5241384 (27.09.2016).
  9. Wernik A., 2007, Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, PWE, Warszawa.
  10. Ząbkowski, T., 2006, Porównanie metod Tramo-Seats i Sieci Neuronowych wykorzystywanych do prognozowania krótkookresowego szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu