BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewski Piotr (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wybrane elementy potencjału konkurencyjności biur podróży na rynku turystyki seniorów w Polsce
Selected Elements of the Potential of the Competitiveness of Travel Agencies in the Tourism Market of the Retired in Poland
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 4, s. 208-227, rys., bibliogr. 59 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna
Słowa kluczowe
Turystyka, Rynek, Rynek turystyczny, Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi, Konkurencyjność, Biuro podróży
Tourism, Market, Tourism market, Ageing of the population, Elderly people, Competitiveness, Travel agency
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Z32
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i charakterystyka wybranych elementów potencjału konkurencyjności biur podróży na rynku turystyki seniorów. Tekst składa się z dwóch zasadniczych części - teoretycznej oraz wyników badań empirycznych. Zdaniem autora, w wypadku oferty turystycznej biur podróży dedykowanej seniorom, kluczowym elementem budującym przewagę konkurencyjną jest jakość - rozumiana w szerokim ujęciu. Zrealizowane badania, oprócz charakteru eksploracyjnego, mają wymiar szczególnie praktyczny - mogą być istotnym źródłem informacji zarówno dla istniejących obecnie, jak i potencjalnych oferentów na rynku turystyki seniorów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to identify and characterize selected elements of the potential competitiveness of travel agencies in the tourism market of the retired in Poland. The paper consists of two main parts - theoretical and a presentation of the results of the empirical research. According to the author in the case of tourism dedicated to the retired a key building block for competitive advantage is the quality - understood in a broad sense. A summary of the results of the research conducted among the providers of tourism for the retired can be an important source of information for both existing and potential bidders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak, W., 2007, Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie, w: Kruczek, Z. (red.), Kompendium pilota wycieczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków, s. 7-54.
 2. AP Wojażer, 2015, Slow Travel, Akademia Podróży Wojażer, http://akademiawojazer. pl/pl/slow-travel [dostęp: 0.10.2015].
 3. AP Wojażer, 2016, O nas, Akademia Podróży Wojażer, http://akademiawojazer.pl/ pl/o-nas [dostęp:1.08.2016].
 4. Bańko, M. (red.), 2007, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Bąk, I., 2013, Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
 6. Butler, E., 2010, Najlepsza książka o rynku. Jak przestać się martwić i pokochać wolny rynek?, Wydawnictwo IPS, Warszawa.
 7. CEOTiPT, 2015, Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce, CEOTiPT - strona główna, https://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html [dostęp: 26.08.2015].
 8. CIS, 2015, Centrum Inicjatyw Senioralnych, www.centrumis.pl/o-centrum2.html [dostęp: 29.11.2015].
 9. Encyklopedia Zarządzania, 2017, Turystyka, Encyklopedia Zarządzania, https:// mfiles.pl/pl/index.php/Turystyka [dostęp: 5.03.2017].
 10. Gaworecki, W.W., 2003, Turystyka, PWE, Warszawa.
 11. Głąbiński, Z., 2014a, Aktywność turystyczna seniorów w świetle badań jakościowych metodą zogniskowanych wywiadów grupowych, w: Walas, B., Sobczuk, J. (red.), Ewolucja podaży i popytu w turystyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, s. 69-94.
 12. Głąbiński, Z., 2014b, Zastosowanie metod badań społecznych w analizie aktywności turystycznej seniorów w Polsce, w: Gołembski, G., Niezgoda, A. (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata: strategie, marketing, programowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 197-208.
 13. Gorynia, M., 1998, Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji, w: Najlepszy, E. (red.), Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 226, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 14. Grabowski, H., 2011, Metodologia pracy naukowej, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka.
 15. Gruchmanowa, M., Walczak, B. (red.), 1997, Słownik gwary miejskiej Poznania, http://www.poznan.pl/mim/slownik/words.html?co=word&word=tytka [dostęp: 31.10.2015].
 16. Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecka, B., Kwiatkowski, G., 2011, Problem aktywności turystycznej seniorów, w: Stasiak, A. (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 265-279.
 17. Jafari, J., 1987, Tourism Models: The Sociocultural Aspects, Tourism Management, vol. 8, iss. 2, s. 151-159.
 18. Jędrzejczyk, I., 2000, Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Jurek, Ł., 2012, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa.
 20. Kachniewska, M., 2009, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 21. Kachniewska, M., Nawrocka, E., 2012, Ekonomika podaży turystycznej, w: Kachniewska, M., Nawrocka, E., Niezgoda, A., Pawlicz, A., 2012, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 57-112.
 22. Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, wyd. 2 zmienione, PWE, Warszawa.
 23. Karta Seniora, 2015, http://seniorzy.uml.lodz.pl/kartaseniora-k-74.html [dostęp: 19.09.2015].
 24. Kociszewski, P., 2012, Turystyka seniorów w Europie. Wybrane problemy, Problemy Turystyki i Rekreacji, nr 2, s. 17-39.
 25. Kociszewski, P., 2013, Turystyka seniorów jako nowy trend w turystyce - uwarunkowania oferty turystycznej dla seniorów, w: Piotrowski, P. (red.), Trendy w turystyce, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Wydawnictwo Proksenia, wydanie elektroniczne.
 26. Kociszewski, P., 2016, Oferta turystyczna dla seniorów - jej istota i społeczno-geograficzne uwarunkowania, rozprawa doktorska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 27. Kociszewski, P., 2017, Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów), Turystyka Kulturowa, nr 1, s. 80-105.
 28. Kostrowicki, A.S., 1975, Podejście systemowe w badaniach nad rekreacją, Przegląd Geograficzny, t. 47, z. 2, s. 263-277.
 29. Krzymowska-Kostrowicka, A., 1980, Terytorialny system rekreacyjny. Analiza struktury i charakteru powiązań, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, nr 138, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 30. Kusa, R., 2006, Wybrane aspekty konkurencyjności małopolskich biur podróży, w: Nowakowska, A., Przydział, M. (red.), Turystyka w badaniach naukowych: prace ekonomiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów, s. 335-350.
 31. Kusa, R., 2007a, Metodyka badania wybranych aspektów konkurencyjności małych przedsiębiorstw usługowych, w: Pyka, J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, Katowice, s. 467-475.
 32. Kusa, R., 2007b, Potencjał konkurencyjności a pozycja konkurencyjna małopolskich biur podróży. Raport z badań, Kraków.
 33. Kusa, R., 2008a, Zarządzanie konkurencyjnością małych przedsiębiorstw usługowych, w: Marciniak, S., Ostaszewski, J. (red.), Nowoczesne instrumenty zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 213-219.
 34. Kusa, R., 2008b, Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw, Ekonomia Menedżerska, nr 3, s. 57-66.
 35. Leiper N., 1990, Tourist Attraction Systems, Annals of Tourism Research, vol. 17, no. 3, s. 367-384.
 36. Mazurkiewicz, L., 2002, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa.
 37. Mazurkiewicz, L., 2012, Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 38. Mika, M., 2012, Competitiveness of Tourist Destinations as a Research Problem in the Geography of Tourism - Analytical Assumptions behind the Research Model, Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 130, s. 91-105.
 39. Mika, M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 40. Milewski, D., 2006, Rynek usług turystycznych, w: Panasiuk, A. (red.), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 24-44.
 41. Nawrot, Ł., Zmyślony, P., 2009, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.
 42. Niemczyk, A., 2011, Zmiany w zachowaniach turystycznych segmentu dojrzałych konsumentów w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 72 (660), s. 613-626.
 43. Niemczyk, A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 44. Niezgoda, A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 45. Niezgoda, A., Jerzyk, E., 2013, Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego, w: Rosa, G., Smalec, A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 32, s. 475-489.
 46. Niezgoda, A., Zmyślony, P., 2006, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 47. Panasiuk, A., 2014, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa.
 48. Pawlusiński, R., 2007a, Gospodarcze aspekty turystyki, w: Kurek, W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 339-405.
 49. Pawlusiński, R., 2007b, Biura podróży, w: Kurek, W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-180.
 50. Pierścionek, Z., 2003, Strategie konkurencji w rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 51. Prieobrażenski, W.S. (red.), 1975, Teoreticzeskije osnowy riekreacjonnoj gieografii, Izd. Nauka, Moskwa.
 52. Sawińska, A., 2014, Seniorzy i preseniorzy jako perspektywiczny podmiot rynku turystycznego i rekreacyjnego, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 46, s. 171-17.
 53. Szwarc, H., Wolańska, T., Łobożewicz, T., 1988, Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 54. Śniadek, J., 2007, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, Gerontologia Polska, t. 15, nr 1-2, s. 21-30.
 55. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 ze zmn.
 56. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. z 2014 r., poz. 196, ze zmn.
 57. Zmyślony, P., 2004, Rola przywództwa w rozwoju regionu turystycznego, praca doktorska, maszynopis, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 58. Zmyślony, P., 2006, Koncepcja systemu turystyki w regionie jako podstawa programowania rozwoju regionów turystycznych, w: Gołembski, G. (red.), Turystyka w ujęciu przedmiotowym i przestrzennym. Człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 181-190.
 59. Zmyślony, P., 2008, Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.4.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu