BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Picej Aleksandra (Uniwersytet Warszawski, doktorantka)
Tytuł
Ewolucja sieci współpracy samorządów lokalnych na przykładzie związków międzygminnych
Evolution of the Cooperation of Territorial Self-Governments Using the Example of Unions of Municipalities
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 7-8, s. 19-31, rys.
Słowa kluczowe
Współpraca międzygminna, Współpraca regionalna, Samorząd terytorialny
Commune cooperation, Regional cooperation, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza ewolucji sieci współpracy międzygminnej rozumianej przede wszystkim jako zmiany partnerów, zakresu dziedzinowego oraz sposobu współdziałania. Autorka stawia pytania, czy układy kooperacyjne ewoluują oraz - odwołując się do retoryki spill-over - jaki jest dominujący kierunek i wymiar ich przekształceń: rozszerzanie czy też zawężanie (dziedzinowe bądź przestrzenne) współpracy. Swoją uwagę skupia na związkach międzygminnych. Analizę dokonuje na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli ich biur, która wykazała, że zmiany w dziedzinach działalności były rzadsze niż te w ich składach członkowskich. Autorka stwierdza pozytywną zależność między rozszerzeniami przestrzennymi a dziedzinowymi współdziałania. Pogłębione badania wybranych studiów przypadków wskazują na duże zróżnicowanie intensywności i kierunków przekształceń, które zależą m.in. od postaw aktorów tworzących sieć, ich indywidualnej oceny opłacalności dotychczasowej i dalszej współpracy, a także od zmian otoczenia prawnego i politycznego. (abstrakt oryginalny)

The article contains an analysis of the evolution of the inter-municipality cooperation network, understood primarily as changes of partners, the range of subjects and the method of collaboration. The authoress questions whether the cooperative systems are evolving and, addressing the spill-over rhetoric, what the main direction and dimension is of their transformations: expanding or narrowing the collaboration (in terms of subject matter and territorially). She focuses her attention on unions of municipalities. She conducts the analysis on the basis of a survey held among the representatives of their offices which demonstrated that changes in the areas of activity were rarer than those in their membership. The authoress concludes that there is a positive relationship between extensions in terms of territory and areas of collaboration. An in-depth examination of selected case studies indicates a large variation in the intensity and directions of the transformations that depend, inter alia, on the attitudes of actors making up the network, their individual assessments of the cost-effectiveness to date and the further cooperation, as well as of the changes in the legal and political environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Perska, Czynniki kształtujące międzysamorządową współpracę samorządów gminnych w Polsce, rozprawa doktorska, Poznań 2016.
 2. A.F. Tavares, R.C. Feiock, Intermunicipal Cooperation in Regional Governance in Europe: An Institutional Collective Action Framework, Glasgow 2014, s. 8.
 3. B. Kołsut, Zinstytucjonalizowane sieci współdziałania międzygminnego w Polsce, niepubl. rozprawa doktorska, Poznań 2015.
 4. D.J. Brass i in. za: M. Lackowska, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Warszawa 2009.
 5. E. Klijn, J. Koppenjan, Zarządzanie publiczne i sieci powiązań. Podstawy podejścia do rządzenia opartego na teorii sieci, "Zarządzanie Publiczne" 2011/2-3, s. 130-131.
 6. Inter-Municipal Cooperation in Europe, red. R. Hulst, A. Montfort, Dordrecht 2007.
 7. J. Krukowska, M. Lackowska, Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja ZIT w kontekście doświadczeń współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich, "Studia Regionalne i Lokalne" 2016/1, s. 100.
 8. K. Szmigiel-Rawska, S. Dołzbłasz, Trwałość współpracy przygranicznej, Warszawa 2012, s. 42.
 9. M. Hatch za: M. Furmankiewicz, Umocowanie lokalnych i regionalnych sieci gmin na przykładzie Dolnego Śląska [w:] Wymiar i współczesne interpretacje regionu, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Gdańsk-Poznań 2003, s. 101.
 10. P. Swianiewicz, A. Gendźwiłł, J. Krukowska, M. Lackowska, A. Picej, Współpraca międzygminna w Polsce. Związek z rozsądku, Warszawa 2016.
 11. P. Swianiewicz, Demanded but Diffi cult: Intermunicipal Cooperation in Central and Eastern Europe [w:] Working Together. Intermunicipal Cooperation in Five Central European Countries, red. P. Swianiewicz, Budapest 2011, s. 3.
 12. P. Swianiewicz, Współpraca międzygminna - formy, zakres, motywacje, "Samorząd Terytorialny" 2016/5, s. 13.
 13. R. Atkinson, C. Rossignolo za: M. Lackowska, Miejska polityka "zagraniczna". Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast, Warszawa 2014, s. 59.
 14. R. Domański za: K. Szmigiel, Regionalnie po co i z kim? Internacjonalizacja relacji polskich województw, Warszawa 2009, s. 39.
 15. R.J. Bennett za: M. Furmankiewicz, Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002/1, s. 8.
 16. Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, red. K. Szmigiel-Rawska, W. Dziemianowicz, J. Szlachta, Warszawa 2010, s. 10.
 17. T. Kaczmarek, Ł. Mikuła, Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej, Poznań 2011, s. 76-77.
 18. Taylor za: S. Konopacki, Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernsta Haasa i Leona Lindberga, "Studia Europejskie" 1998/3, s. 112.
 19. Working Together. Intermunicipal Cooperation in Five Central European Countries, red. P. Swianiewicz, Budapest 2011.
 20. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju, red. T. Potkański, Poznań 2016, s. 28-30.
 21. Współpraca JST w Polsce: stan i potrzeby, red. A. Porawski, Poznań 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu