BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlicz Adam (Uniwersytet Szczeciński), Molski Andrzej (Hotel Reservation Service), Liszka Wojciech (Z-Factor)
Tytuł
Wpływ wieku i wielkości przedsiębiorstw turystycznych na ich innowacyjność
Innovation, Firm Size, and a Firms Age in Tourism
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 4, s. 228-241, bibliogr. 42 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiany na rynku turystycznym. Nowe modele biznesowe i polityka turystyczna
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo turystyczne, Turystyka, Rynek turystyczny, Przedsiębiorstwo typu start-up, Innowacje
Tourist enterprises, Tourism, Tourism market, Startup, Innovations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H11, O38, O39
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie wpływu wybranych cech przedsiębiorstw turystycznych, zwłaszcza wieku oraz wielkości, na poziom ich innowacyjności oraz analiza teoretycznych i praktycznych aspektów wsparcia startupów na rynku turystycznym. Na pierwszym etapie badań dokonano przeglądu literatury w celu ustalenia teoretycznych przesłanek przemawiających za i przeciw wsparciu startupów ze środków publicznych w kontekście specyfiki rynku turystycznego. Na drugim etapie pracy zastosowano metody jakościowe, takie jak panel ekspercki oraz analiza ograniczeń. Autorzy, bazując na teorii ekonomii sektora publicznego, wskazują na szczególne uwarunkowania w zakresie wspierania startupów na rynku turystycznym. Niniejszy artykuł wypełnia lukę w dotychczasowym piśmiennictwie naukowym dotyczącym tej problematyki oraz wpływu wielkości i wieku przedsiębiorstw turystycznych na ich działalność innowacyjną. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono związku pomiędzy wielkością i wiekiem przedsiębiorstw oraz ich funkcjonowaniem na rynku turystycznym a ich poziomem innowacyjności. Wydaje się zatem, że tworzenie programów wsparcia dla startupów na rynku turystycznym nie ma teoretycznego uzasadnienia na gruncie nauk ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the impact of selected characteristics of tourism enterprises, especially the age and size on their level of innovation and an analysis of the theoretical and practical aspects of public support to start-ups on the tourist market. In the first stage of the study the relevant literature has been reviewed to determine the theoretical evidence for and against public support to start-ups in the context of the specific nature of the tourism market. In the second stage qualitative methods have been used such as an expert panel of restriction analysis. This papers deals only with the most important, from the point of view of economic practice, and areas of justifying public support to start-ups on the tourist market. It has to be underlined that a full theoretical analysis of the merits of supporting start-ups can contribute to a better distribution of a substantial amount of public aid allocated to support its development. This paper constitutes a pioneering attempt to the issue of supporting start-ups in the tourist market and the impact of the size and age of tourism enterprises on their innovation activities. The main findings from the study can be summarized as follows: there is no relationship between a firm's size and age on their innovation behaviour. Moreover, no specificity of innovations on the tourism market could be identified. So there is no economic rationale for the creation of tourism specific subsidies that are aimed at fostering innovations in start-ups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balasubramanian, N., Lee, J., 2008, Firm Age and Innovation, Industrial and Corporate Change, vol. 17, no. 5, s. 1019-1047.
 2. Boadway, R., Tremblay, J.F., 2003, Public Economics and Startup Entrepreneurs, CESifo Working Paper, nr 887.
 3. Borodako, K., Berbeka, J., Rudnicki, M., 2014, Znaczenie wysokospecjalistycznych usług biznesowych (KIBS) dla innowacji w przedsiębiorstwach turystyki biznesowej, Folia Turistica, nr 32, s. 195-213.
 4. Borowiecki, M., 2006, Teoria kosztów transakcyjnych a powstanie i rozprzestrzenianie się innowacji w gospodarce, w: Strużycki, M. (red.), Innowacyjność w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 47-62.
 5. Borzyszkowski, J., 2005, Polityka turystyczna państwa, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 6. Castellacci, F., 2008, Technological Paradigms, Regimes and Trajectories: Manufacturing and Service Industries in a New Taxonomy of Sectoral Patterns of Innovation, Research Policy, vol. 37, no. 6-7, s. 978-994.
 7. Davila, A., Foster, G., Gupta, M., 2003, Venture Capital Financing and the Growth of Startup Firms, Journal of Business Venturing, vol. 18, iss. 6, s. 689-708.
 8. Ettlie, J.E., Rosenthal, S.R., 2011, Service versus Manufacturing Innovation, Journal of Product Innovation Management, vol. 28, no. 2, s. 285-299.
 9. Evangelista, R., 2003, Innovation and Employment in Services, w: Vivarelli, M., Pianta, M. (eds.), The Employment Impact of Innovation: Evidence and Policy, s. 121-141.
 10. Gołembski, G., Nawrot, Ł., Olszewski, M., Zmyślony, P., 2010, Investment Decisions in the Early Stages of the Tourism Area Life Cycle, Tourism, vol. 58, no. 4, s. 361-377.
 11. Hall, C.M., 2009, Innovation and Tourism Policy in Australia and New Zealand: Never the Twain Shall Meet?, Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, vol. 1, no. 1, s. 2-18.
 12. Hijzen, A., Upward, R., Wright, R.W., 2010, Job Creation, Job Destruction and the Role of Small Firms: Firm Level Evidence for the UK, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 72, no. 5, s. 621-647.
 13. Hjalager, A.M., 2002, Repairing Innovation Defectiveness in Tourism, Tourism Management, vol. 23, no. 5, s. 465-474.
 14. Hjalager, A.M., 2010, A Review of Innovation Research in Tourism, Tourism Management, vol. 31, no. 1, s. 1-12.
 15. Huergo, E., Jaumandreu, J., 2004, How Does Probability of Innovation Change with Firm Age?, Small Business Economics, vol. 22, s. 193-207.
 16. Januszewska, M., 2008, Innowacyjność a konkurencyjność gospodarki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 29, s. 68-77.
 17. Januszewska, M., 2009, Przesłanki kreowania innowacji w turystyce na szczeblu regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 46, s. 158-166.
 18. Januszewska, M., Nawrocka, E., 2010, Innowacyjne przedsiębiorstwo turystyczne oparte na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 145, s. 35-48.
 19. Kachniewska, M., 2014, Big data analysis jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów turystycznych, Folia Turistica, nr 32, s. 35-55.
 20. Kanniainen, V., Poutvaara, V., 2007, Imperfect Transmission of Tacit Knowledge and other Barriers to Entrepreneurship, Comparative Labor Law and Policy Journal, vol. 28, no. 4, s. 675-694.
 21. Markiewicz, J., 2010, Instytucje otoczenia biznesu. Rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MŚP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 22. Miles, I., 2008, Patterns of Innovation in Service Industries, IBM Systems Journal, vol. 47, no. 1, s. 115-128.
 23. Niedzielski, P., Rychlik, K., 2007, Innowacje w sektorze produkcyjnym i usługowym - odmienność czy podobieństwo, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 8, s. 177-186.
 24. Nijssen, E.J., Hillebrand, B., Vermeulen, P., Kemp, R., 2006, Exploring Product and Service Innovation Similarities and Differences, International Journal of Research in Marketing, vol. 23, no. 3, s. 241-251.
 25. Panasiuk, A., 2014, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa.
 26. Pawlicz, A., 2016, Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 34, z. 2, s. 155-165.
 27. Pawlicz, A., Sidorkiewicz, M., 2013, Ekologia jako podstawa innowacyjnego produktu hotelarskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 105, s. 59-68.
 28. Przybylska, N., 2015, Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw i regionu poprzez otwarte innowacje, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 16, nr 5, s. 203-216.
 29. Rapacz, A., Gryszel, P., Jaremen, D., 2010, Klaster turystyczny jako forma kompetycji w obszarze recepcji turystycznej, w: Sala, J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, PWE, Warszawa, s. 705-721.
 30. Rhodes-Kropf, M., Nanda, R., 2012, Investment Cycles and Startup Innovation, Journal of Financial Economics, vol. 110, s. 403-418.
 31. Rothwell, R., Dodgson, M., 1991, External Linkages and Innovation in Small and Medium Sized Enterprises, R&D Management, vol. 21, no. 2, s. 125-138.
 32. Schumpeter, J.A., 1934, The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Transaction Publishers.
 33. Shan, W., Walker, G., Kogut, B., 1994, Interfirm Cooperation and Startup Innovation in the Biotechnology Industry, Strategic Management Journal, vol. 15, s. 387-394.
 34. Sorensen, J., Stuart, T., 2000, Aging, Obsolescence, and Organizational Innovation, Administrative Science Quarterly, vol. 45, no. 1, s. 81-112.
 35. Stawasz, E., 1999, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 36. Sundbo, J., Orfila-Sintes, F., Sorensen, F., 2007, The Innovative Behaviour of Tourism Firms - Comparative Studies of Denmark and Spain, Research Policy, vol. 36, no. 1, s. 88-106.
 37. Tokarz, A., 2009, Kompetencje pracowników a innowacyjność przedsiębiorstw hotelarskich, Handel Wewnętrzny. Rynek, Przedsiębiorstwo, Konsumpcja, Marketing, nr 5, s. 83-90.
 38. Tokarz, A., 2010, Zasoby ludzkie jako jeden z czynników determinujących innowacyjność przedsiębiorstw usługowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 145, s. 165-175.
 39. Walder, B., Weiermair, K., Sancho Pérez, A., 2006. Innovation and Product Development in Tourism: Creating Sustainable Competitive Advantage, Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 40. Wang, Q., Zhao, X., Voss, Ch., 2016, Customer Orientation and Innovation: A Comparative Study of Manufacturing and Service Firms, International Journal of Production Economics, vol. 171, s. 221-230.
 41. Withers, M.C., Drnevich, P.L., Marino, L., 2011. Doing More with Less: The Disordinal Implications of Firm Age for Leveraging Capabilities for Innovation Activity, Journal of Small Business Management, vol. 49, no. 4, s. 515-536.
 42. Zmyślony, P., 2011, Wspólne decyzje cenowe jako narzędzie tworzenia i umacniania partnerstwa turystycznego, w: Krakowiak, B., Latosińska, J. (red.), Warsztaty z geografii turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 129-139.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.4.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu