BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulecka Olga
Tytuł
Identyfikowalność w transporcie ryb w świetle obowiązujących przepisów prawnych
Traceability in Fish Transport Under Applicable Law
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 283-292, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Przetwórstwo rybne, Hodowla ryb, Łańcuch dostaw, Transport
Fish processing, Fish farming, Supply chain, Transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ryby i produkty rybne z uwagi na odległość łowisk i hodowli ryb muszą być transportowane pomiędzy kolejnymi ogniwami łańcucha dostaw. Kluczowym aspektem jest zatem zapewnienie identyfikowalności w transporcie, szczególnie w przypadku łączenia i dzielenia partii ryb i produktów rybnych w łańcuchu. Celem artykułu jest ustalenie, czy każdy rodzaj transportu produktów rybnych i sposób ich pakowania gwarantuje zachowanie pełnej identyfikowalności w łańcuchu dostaw. W artykule poruszone zostały zagadnienia dotyczące przepisów prawnych odnoszących się do identyfikowalności w łańcuchu dostaw, w tym w transporcie ryb. Przeanalizowane zostały kwestie transportu ryb i produktów rybnych opakowanych oraz luzem w skrzynkach, big-boxach i cysternach, a także zagrożenia dla zapewnienia identyfikowalności w łańcuchu dostaw, jakie mogą wynikać z tych sposobów transportu. Przy zachowaniu należytej staranności transport produktów rybnych gwarantuje pełną identyfikację surowców i produktów rybnych. Jednakże stosowana praktyka transportu ryb luzem, w nieoznakowanych opakowaniach, łączenie kilku partii w jednym środku transportu, może powodować nieprawidłowości w zapewnieniu identyfikowalności już na początku łańcucha dostaw.(abstrakt oryginalny)

Fish and fish products, due to the distance from catch areas, fish farms and processing plants have to be transported between subsequent stages of the supply chain. A key aspect is to ensure the traceability during the transport of fish and fish products, particularly in the case of splitting and joining batches of fish and fish products in the supply chain. The aim of the article is to analyze whether each type of transport and packing system of fish products guarantees the full traceability in the supply chain. The article discusses the issues relating to the legal provisions relating to traceability in the supply chain, including transport of fish. The issues of transportation of fish and fish products in bulk and packaged in boxes, big-boxes and tanks and threats to ensure traceability in the supply chain that may result from these systems of transport were analysed in the article. With proper care, transport of fish products ensures full traceability of raw materials and fish products. However, the practice of transport of the loose fish in unmarked packages including several batch in the same vehicle may cause abnormalities in ensuring traceability at the beginning of the supply chain.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balfego Grup 2016, http://www.grupbalfego.com/?p=trazabilidad
 2. Borit M., Olsen P, Evaluation framework for regulatory requirements related to data recording and traceability designed to prevent illegal, unreported and unregulated fishing, "Marine Policy" 2012, vol. 36, issue 1
 3. Donnelly K.A.M., Karlsen K.M., Dreyer B., A simulated recall study infive major food sectors, "British Food Journal" 2012, vol. 114, issue 7
 4. Karlsen K.M., Dreyer B., Olsen P, Elvevoll E., Granularity and its role in implementation of seafood traceability, "Journal of Food Engineering" 2012, vol. 112, issue 1-2
 5. MSC Chain of Custody Standard: Default Version v4.0, 20 February, 2015, https://www. msc.org/documents/scheme-documents/msc-standards/msc-default-coc-standard-v4
 6. Poldrex 2016, http://www.poldrex.oferteo.pl/skrzynki-rybne-dunki-rozne/59287
 7. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L31 z 1.02.2002, s. 1-24 ze zm.)
 8. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L139 z 30.04.2004, s. 55-205 ze zm.)
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. U. L354 z 28.12.2013, s. 1-21 ze zm.)
 10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. U. L343 z 22.12.2009, s. 1-50 ze zm.)
 11. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. U. L112 z 30.4.2011, s. 1-153 ze zm.)
 12. Thakur M., Donnelly K.A.M., Modeling traceability information in soybean value chains, "Journal of Food Engineering" 2010, vol. 99, issue 1
 13. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 594)
 14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów po-chodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 ze zm.) - uchylona dnia 17 lutego 2006 r.
 15. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1970)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu