BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palmowski Tadeusz, Tarkowski Maciej
Tytuł
Modernizacja infrastruktury i suprastruktury w procesie kształtowania pozycji konkurencyjnej portu morskiego - przykład Gdyni
Modernization of Infrastructure and Superstructure in the Process of Forming Seaport Competitive Position - Case of Gdynia
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 293-303, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Porty morskie, Organizacja portów morskich, Infrastruktura techniczna portów, Inwestycje w transporcie, Konkurencyjność
Seaports, Organization of seaports, Ports technical infrastructure, Investments in transport, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Port Gdynia
Port of Gdynia
Kraj/Region
Gdynia
Gdynia
Abstrakt
Utrzymanie pozycji konkurencyjnej portu, a w szczególności jej wzmacnianie wymaga systematycznych inwestycji w infra- i suprastukturę. Służą one podniesieniu efektywności przeładunku, co pozwala zaoferować armatorom konkurencyjną usługę łączącą względnie krótki czas i niskie koszty postoju oraz obsługi statków. W okresie transformacji ustrojowej podstawową barierą dla inwestycji były niedobory kapitału własnego zarządów portów i operatorów terminali oraz brak zainteresowania globalnych inwestorów peryferyjnymi portami powiązanymi z zapleczem infrastrukturą transportową niskiej jakości. Proces integracji europejskiej, który zbiegł się z okresem korzystnej światowej koniunktury gospodarczej, pozwolił przełamać te niekorzystne uwarunkowania. Połączenie znacznego wzrostu gospodarczego, modernizacji i rozbudowy infrastruktury oraz suprastruktury portowej, a także inwestycji w infrastrukturę transportu na zapleczu, spowodowało wzrost atrakcyjności polskich portów dla armatorów i inwestorów. Na tej zmianie skorzystał również port w Gdyni. Celem artykułu jest omówienie wpływu inwestycji dokonanych na terenach portu, jak i w bezpośrednim otoczeniu na jego pozycję konkurencyjną. Artykuł skupia się na zagadnieniach: (1) struktury organizacyjnej portu, (2) modernizacji infrastruktury portowej i dostępowej, (3) perspektyw rozwoju.(abstrakt oryginalny)

To keep and enhance a competitive edge a port needs to regularly invest in the infrastructure and superstructure. Such steps improve cargo-handling effectiveness and offer shipowners competitive connections with a relatively short stopover time, low costs and efficient ship handling. In the period of economic transition, the basic barrier for investments was capital shortage of port authorities and terminal operators, and lack of interest of global investors in peripheral ports with low quality transport links with the hinterland. The European integration process coinciding with the global economic boom contributed to overcoming these unfavourable conditions. The considerable economic growth, upgrading and development of the port infrastructure and suprastructure, as well as transport infrastructure of the hinterland, raised the attractiveness of Polish ports for shipowners and investors. Port Gdynia also drew benefits from this change. The article aims at describing the impact of port investments and investments in its direct neighbourhood on the port's competitive position. The article focuses on: (1) port organisational structure; (2) modernisation of the port and port access infrastructure; (3) development perspectives. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bocheński T, Palmowski T, Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku, "Regiony Nadmorskie" 2015, nr 23
  2. Misztal K., Szwankowski S., Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999
  3. Palmowski T, Port gdyński w pierwszej dekadzie XXI wieku [w:] Koncepcje i problemy badawcze geografii, red. K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011
  4. Strategia rozwoju portu Gdynia do 2027 roku, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Gdynia 2014
  5. Terminal Promowy Stena Line, www.stenaline.pl
  6. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., www.port.gdynia.pl
  7. Zembrzycka-Kwiatkowska A., Rynek przewozów promowych z Polski do Szwecji w 2014 roku, www.oficynamorska.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu