BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarkowski Maciej
Tytuł
Modernizacja wyposażenia i infrastruktury morskiej służby poszukiwania i ratownictwa
The Modernization of Equipment and Infrastructure of Polish Maritime Search and Rescue Duty
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 305-316, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Budownictwo okrętowe, Flota morska, Żegluga morska, Bezpieczeństwo, Ratownictwo medyczne, Bezpieczeństwo ekologiczne
Shipbuilding, Marine fleet, Sea navigation, Security, Emergency medical services, Environmental security
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR)
Maritime Search and Rescue Services (SAR Service)
Abstrakt
Polskie Ratownictwo Okrętowe, a od 2002 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) prowadzą proces modernizacji floty statków ratowniczych. Sukcesywnemu wprowadzaniu do służby nowych jednostek towarzyszyła modernizacja i rozbudowa baz w miejscach dyslokacji, a także pozostałego wyposażenia. W efekcie tego procesu siły i środki przeznaczane do poszukiwania i ratowania życia na morzu uległy nie tylko znacznemu unowocześnieniu, ale także lepszemu dopasowaniu do potrzeb transformującej się gospodarki morskiej, co przełożyło się na podniesienie bezpieczeństwa żeglugi. Skrócono czas dotarcia do najdalszego punktu w polskiej strefie odpowiedzialności z dziewięciu do czterech godzin. W takim samym stopniu zmniejszył się czas oczekiwania na udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Znacznemu skróceniu uległ czas dotarcia do potrzebujących pomocy dzięki prędkości, jaką osiągają nowe jednostki. Jednocześnie wzrosła do pięciu dni możliwa długość trwania akcji poszukiwawczej, a zastosowane rozwiązania techniczne ułatwiły poszukiwanie i podejmowanie rozbitków, a także udzielanie pomocy załodze i pasażerom zagrożonych jednostek. Nowoczesny sprzęt i nowe stacje ratownicze poprawiły komfort pracy załóg. Służba SAR odpowiada również za zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczenia środowiska morskiego. Na tym polu zmiany w wyposażeniu były znacznie mniejsze. Dlatego do 2020 r. planowane jest wprowadzenie do służby nowoczesnej jednostki. Celem artykułu jest omówienie procesu modernizacji wyposażenia i infrastruktury Służby SAR w latach 1997-2015, a także dalszych planów w tym zakresie. Treść artykułu obejmuje: (1) charakterystykę nowych statków ratowniczych; (2) wstępną ocenę ich przydatności do wyznaczonych zadań; (3) charakterystykę zmodernizowanych morskich i brzegowych stacji ratowniczych; (4) omówienie założeń projektowych dla nowego, wielozadaniowego statku ratowniczego, przystosowanego do zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego.(abstrakt oryginalny)

Since 1997 Polish Ship Rescue, and then Maritime Search and Rescue Services (SAR Service) lead the modernization process of their rescue fleet. Successive introduction of new units into service was accompanied by modernization and expansion of bases in places of dislocation as well as other equipment. As the result of this process, the strength and means for searching and saving life at the sea, were not only significantly modernized, but also a better fit to the needs of transforming the maritime economy, which resulted in increasing the safety of navigation. The time needed to reach the farthest point in the Polish zone of responsibility was shortened from nine to four hours. Equally decreased the time required to provide qualified medical first aid. The time to reach persons in need was significantly reduced thanks to a much higher speed reached by the new units. At the same time possible duration of the search action increased to five days, and the applied technical solutions significantly facilitated the exploration and taking survivors as well as providing qualified medical first aid for passengers and crew of the threatened unit. Modern equipment and new rescue stations improved rescuers comfort. SAR Service is also responsible for combating threats and marine pollution. In this field changes in equipment were much smaller. Therefore a modern unit of service is planned to be introduced by 2020 year. The aim of this article is to discuss the modernization process, equipment and infrastructure of SAR Service in 1997; 2015 years, and also further plans in this area. The content of the article includes: (1) the characteristics of the new rescue units; (2) an initial assessment of their suitability for particular tasks; (3) the characteristics of modernized marine and coastal rescue stations; (4) the discussion of design assumptions for the new multi-purpose rescue unit adapted to combat threats and marine pollution.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chybowski L., Matuszak Z., Mleczko M., Uwagi o eksploatacji jednostek ratowniczych typu SAR 1500, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" 2007, nr K/1 (168)
  2. Konkol D., Perka T, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa "Służba SAR" 2002-2012, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Gdynia 2012
  3. Konkol D., Perka T., Polskie statki ratownicze, Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2014
  4. Kopacz Z., Morgaś W, Krajowy system bezpieczeństwa morskiego w zintegrowanej polityce bezpieczeństwa morskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" 2001, nr 2(185)
  5. Morskie Służby Poszukiwania i Ratownictwa, www.sar.gov.pl
  6. Polskie Ratownictwo Okrętowe 1951-2001. Zarys działalności, red. J.K. Sawicki, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2001
  7. Polskie Ratownictwo Okrętowe, www.progdynia.pl
  8. Projekt programu funkcjonalno-użytkowego. Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Gdynia 2015
  9. Wendt J., Tarkowski M., Działalność PRO w polskiej strefie odpowiedzialności w latach 1988-1993 [w:] Polska w Europie Bałtyckiej. Materiały 45 Zjazdu PTG, red. E. Rydz, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Słupsk-Ustka 1996
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu