BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszewska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Efekty redystrybucyjne części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w Polsce
Redistribution Effects of the Compensating Part of the General Subsidy for Municipalities in Poland
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 7-8, s. 32-42, tab.
Słowa kluczowe
Dochody gminy, Redystrybucja dochodów, Subwencje ogólne
Local revenues, Redistribution of income, General subsidies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autorka bada wpływ redystrybucji poziomej na potencjał dochodowy gmin w Polsce w latach 2007-2014. Przedstawia w nim przesłanki i zagrożenia związane z wyrównywaniem poziomym oraz konstrukcję systemu wyrównywania dochodów gmin. Analizuje również skalę transferów wyrównawczych, natomiast za pomocą współczynnika Giniego oraz pozycyjnych miar położenia określa bezpośredni wpływ redystrybucji poziomej na wyrównywanie dochodów własnych i dochodów ogółem gmin per capita. O ile w rozpatrywanym okresie redystrybucja pozioma ograniczała zróżnicowanie dochodów własnych gmin na mieszkańca, o tyle miała marginalny wpływ na zmniejszanie nierówności pod względem dochodów ogółem na mieszkańca. Przeprowadzone w artykule badanie potwierdza formułowane w literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie krytyczne uwagi na temat systemu redystrybucji poziomej w polskim podsektorze samorządowym. (abstrakt oryginalny)

In the article, the authoress examines the impact of horizontal redistribution on the income-generating potential of municipalities in Poland in 2007-2014. She presents the premises and threats related to horizontal compensation, as well as the structure of the municipality income compensation system. She also analyses the scale of compensatory transfers, while, using the Gini coefficient and positional measures of the location, she specifies the direct impact of horizontal redistribution on the compensation of the per capita own income and total income of municipalities. While horizontal redistribution has reduced the differentiation of the municipalities' own income per capita in the period under consideration, it has had a marginal impact on reducing inequalities in total income per capita. The survey conducted in the article confirms the critical comments formulated in the literature and case law about horizontal redistribution in the Polish territorial self-government subsector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Bergvall, С. Charbit, D.J. Kraan, O. Merk, Intergovernmental Transfers and Decentralised Public Spending, "OECD Journal on Budgeting" 2006/4, s. 144.
 2. H. Izdebski, Funkcjonowanie instytucji wpłat na subwencję ogólną ("janosikowe") z punktu widzenia finansów m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego, "Samorząd Terytorialny" 2013/11, s. 11.
 3. H. Majszczyk, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów-z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 772 w sprawie wysokości kwot wpłacanych z tytułu tzw. janosikowego oraz sposobu ich rozdysponowywania, Warszawa 2012, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=689A0EB8 (dostęp: 5.05.2016 r.).
 4. M. Kurata M., Y. Ikemoto, Decentralization and Economic Development in Thailand: Regional Disparity in Fiscal Capacity and Educational Decentralization [w:] Fiscal Decentralization and Development. Experiences of Three Developing Countries in Southeast Asia, red. H. Uchimura, Basingstoke 2012, s. 187.
 5. M. Obrębalski, Kontrowersje wokół "janosikowego" systemu finansowego wspierania jednostek samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013/28, s. 28.
 6. M. Poniatowicz, О tym jak kryzys finansowy podważył ideę redystrybucji poziomej dochodów w sektorze samorządowym, "Zeszyty Naukowe PTE" 2011/10, s. 248.
 7. P Swianiewicz, J. Łukomska, Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST2014, http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/Andrzej_Gniadkowski/Ranking_bogactwo_samorzadow.pdf (dostęp: 9.05.2016 r.)
 8. P. Swianiewicz, Transfery г budżetu państwa dla samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003/1, s. 106-107.
 9. R. Boadway, The Theory and Practice of Equalization, "CESifo Economic Studies" 2004/1, s. 212.
 10. S. Kańduła, Projekt zmian mechanizmu wyrównywania finansowego dla gmin na tle postulatów teorii federalizmu fiskalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2015/881, s. 155.
 11. V.N. Parrillo, Encyclopedia of Social Problems, Thousand Oaks 2008, s. 407.
 12. Z. Strzelecki, Opinia dotycząca projektów ustaw o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wniesionych: z inicjatywy ustawodawczej obywateli (druk nr 19), projekt przygotowany przez Komitet "STOP Janosikowe" oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP (druk nr 230), Warszawa 2012, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu