BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Terytorializacja procesów gospodarczych - od specjalizacji do specyficzności w rozwoju
Territorialisation of Economic Processes - from Specialization to The Specificity in Development
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 320, s. 5-17, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Gospodarka, Gospodarka regionalna
Regional development, Economy, Regional economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R1, R11
streszcz., summ.
Abstrakt
Zjawisko terytorializacji procesów rozwoju pokazuje proces zakorzenienia działalności gospodarczej w relacjach społecznych i przestrzennych. Terytorializacja prowadzi do tworzenia nowych wartości i zasobów oraz powstania specyficznego, kreatywnego systemu relacji, zdolnego do szybkiego dostosowania się do zmian. Umożliwia ewolucję w rozwoju - od prostej koncentracji działalności gospodarczej przez specjalizację do specyficzności w rozwoju. Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: kiedy prosta koncentracja i aglomeracja działalności gospodarczej danej branży może przekształcić się w specjalizację regionalną? Jakie czynniki i uwarunkowania decydują o terytorializacji działalności gospodarczej i tworzeniu specyficzności w rozwoju? Artykuł ma charakter teoretyczny. Zastosowana metoda badawcza to krytyczna analiza literatury przedmiotu.(abstrakt oryginalny)

The phenomenon of territorialization of development processes shows the process of rooting of economic activity in social and spatial relationships. Territorialization leads to the creation of new values and resources, and the emergence of a specific, creative relationship system capable of rapidly adjusting to change. It enables evolution in development - from a simple concentration of economic activity through specialization to specificity in development. The aim of the article is to search, in a theoretical way, for the answers to the following questions: when a simple concentration and agglomeration of economic activity turns into a regional specialization? Which factors and conditions determine the territorialisation of economic activity and the emergence of specificity in development paths? The presented article is of theoretical nature, based on a method of critical analysis of literature.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barca F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-based Approach to Meeting European Union Challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/..._/barca_report_en.pdf (dostęp: 14.03.2015).
 2. Benko G. (1998), La science régionale, serie Que sais-je? PUF, Paris.
 3. Grzesiuk K. (2015), Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 4. Grzeszczak J. (1999), Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, nr 173, s. 56-58.
 5. Hess M. (2004), Spatial Relationships? Towards a Reconceptualization of Embeddedness, "Progress in Human Geography", Vol. 28, No. 2.
 6. Jean B. (2008), Le developpement territorial. Une discipline scientifique emergente [w:] G. Massicotte (ed.), Sciences du territoire. Perspectives quebecoises, Presses de L'Universite du Quebec, Quebec. Jewtuchowicz A. (2006), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersyetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Levesque B. (2008), Contribution de la 'nouvelle sociologie economique [w:] G. Massicotte (ed.), Sciences du territoire. Perspectives quebecoises, Presses de L'Universite du Quebec.
 8. Maillat D., Kebir L. (1999), Learning region et systemes territoriaux de production, "Revue d'Economie Regionale et Urbaine", No. 3, s. 429-449.
 9. Moulaert F., Sékia F. (2003), Territorial Innovation Models: A Critical Survey, "Regional Studies", Vol. 37(3), s. 289-302.
 10. Nowakowska A. (2011), Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Nowakowska A. (2013), Terytorium - źródło procesów innowacji [w:] A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Nowakowska A. (2015), Zintegrowane plany rozwoju - w stronę terytorialno- -funkcjonalnego podejścia do rozwoju jednostki terytorialnej [w:] A. Nowakowska (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Pecqueur B. (2000), Le developpement local pour une economie des territoires, Syros, Paris.
 14. Pietrzyk I. (2004), Paradygmat rozwoju terytorialnego [w:] W. Kosiedowski (red.), Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 15. Pietrzyk I. (2001), Zasoby specyficzne jako determinanta konkurencyjności regionów [w:] A. Klasik (red.), Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 16. Pietrzyk I. (2004), Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Rallet A (1999), L'economie de proximité, Communication INRA, Paris.
 18. Rallet A. (2008), Commentaires du texte d'Olivier Crevoisier [w:] A. Mollard, E. Sauboua, M. Hirczak, Territories et enjeux du developpement regional, Editions Quae, Paris.
 19. Sokołowicz M.E. (2008), Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu