BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turała Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Prognozowanie zdolności do obsługi i zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarach funkcjonalnych
Forecasting the Capacity of Territorial Self-government Units to Support and Assume Obligations in Functional Areas
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 7-8, s. 43-56, rys., tab.
Słowa kluczowe
Wskaźnik zadłużenia, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Prognozowanie, Metody prognozowania
Debt ratio, Local government units, Forecasting, Forecasting methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor w artykule omawia metodę służącą prognozowaniu - w wieloletniej perspektywie - indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej części opisane zostały założenia i zasady leżące u podstaw przygotowania prognozy. Następnie analizie poddano poszczególne etapy składające się na proces opracowania prognozy. W ostatniej części artykułu przedstawiony został przykład zastosowania opisanej w nim metody dla gmin położonych w powiecie łódzkim wschodnim oraz dla samego powiatu łódzkiego wschodniego. Artykuł kończą wnioski odnośnie do możliwości zastosowania opisywanej metody do opracowywania prognoz dla jednostek samorządu terytorialnego tworzących obszar funkcjonalny. (abstrakt oryginalny)

In the article, the author discusses the method of long-term forecasting of the individual debt ratio of territorial self-government units. The first part he describes the assumptions and principles underlying the preparation of the forecast. Next, the individual stages making up the process of preparing the forecasts have been analysed. The last part of the article presents an example of the application of the method described in it for the municipalities of the Eastern Łódź County and for the Eastern Łódź County as a whole. The article ends on conclusions about the ability to apply this method to the preparation of forecasts for territorial self-government units constituting a functional area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Ciupek, P. Kania, Determinanty reguł fiskalnych w zarządzaniu zadłużeniem jednostek samorządowych, Wrocław 2015.
 2. D. Stegarescu, Public Sector Decentralisation: Measurement Concepts and Recent International Trends, "Fiscal Studies" 2005/3, s. 301-330.
 3. J.-E Meloche, F. Vaillancourt, S. Yilmaz, Decentralization or Fiscal Autonomy? What Does Really Matter? Effects on Growth and Public Sector Size in European Transition Countries, "World Bank Policy Research Working Paper" 2004/3254.
 4. L. Oulasvirta, M. Turala, Financial Autonomy and Consistency of Central Government Policy Towards Local Governments, "International Review of Administrative Science" 2009/2.
 5. Ł. Satota, Debt of communes in the light of a new individual debt ratio, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 2015/4.
 6. M. Jędrzejczyk, Rola wieloletniej prognozy finansowej jako narzędzia ograniczającego deficyt i dług publiczny gminy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2014/4.
 7. M. Turała, Mechanizm równoważenia dochodów j.s.t. a kohezja terytorialna i autonomia finansowa samorządów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2011/48.
 8. M. Turała, Ocena wpływu zmiany regulacji na zdolność gmin w Polsce do obsługi i zaciągania zobowiązań [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, A. Raszkowski, A. Sztando, Wrocław 2015.
 9. M. Turała, Spójność systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego a ich autonomia finansowa [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Wrocław 2006, s. 569-579.
 10. R. Ebel, S. Yilmaz, On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization, "World Bank Policy Research Working Paper" 2002/2809.
 11. В. Filipiak, M. Dylewski, Indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - problemy dostosowawcze, Wrocław 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu