BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Barbara (Politechnika Opolska)
Tytuł
Idea wertykalnych farm miejskich w obiektach poprzemysłowych w Aglomeracji Górnośląskiej na tle uwarunkowań upraw rolnych w województwie
The Idea of Vertical Urban Farms in Post-Industrial Facilities in The Upper Silesia Agglomeration on The Background of The Determinants of Agricultural Crops in The Voivodeship
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 320, s. 87-106, rys., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Tereny poprzemysłowe, Rewitalizacja, Rewitalizacja miasta
Post-industrial areas, Revitalization, City revitalization
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R3, R39
streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja górnośląska
Upper Silesia agglomeration
Abstrakt
Procesy urbanizacji obszaru Aglomeracji Górnośląskiej doprowadziły do wykształcenia specyficznych struktur miejskich. Ich cechą charakterystyczną są poprzemysłowe przestrzenie położone niejednokrotnie w obszarach śródmiejskich. Są to zazwyczaj zaniedbane tereny po zakładach przemysłowych powstałych w XIX i na przełomie XIX i XX w. Niektóre z nich mają wybitne wartości architektoniczne, a wszystkie dotyczą historii, tożsamości Górnego Śląska. Niektóre zostały zrewitalizowane i pełnią różnorodne funkcje, jednak większość pozostaje opuszczona. Jedną z form wykorzystania tych obiektów jest ich adaptacja przez wprowadzenie do wnętrz brył budynków tzw. farm wertykalnych. Przekształcone w wertykalne farmy produkujące żywność piętrowo, mogłyby zaopatrywać mieszkańców aglomeracji i być alternatywnym sposobem rewitalizacji.(abstrakt oryginalny)

The processes of urbanization of today's Upper Silesian Agglomeration have led to the development of the specific urban structures. One of the special features of the Agglomeration are post-industrial spaces located often in the downtowns or in the central cities areas. These are usually the neglected industrial areas created in the late 19th and at the turn of the 19th and 20th centuries. Some of them have an outstanding architectural values, and all of them testify to the identity of Upper Silesia. Some of them have been revitalized and they perform various functions, but most of them remain deserted. One of the forms of use of these buildings is their adaptation by introducing the vertical farms. The buildings, transformed into the vertical farms, could supply the inhabitants of the Agglomeration of vegetables. The new function could to be an alternative way of the revitalization. Such action would promote also the sustainable development of degraded industrial areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adrianek Z., Skowronek K. (2016), Stan gleb w województwie śląskim w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Gliwice, http://www.schr.gliwice. pl/wp-content/uploads/2017/01/publikacje-04.pdf (dostęp: 20.07.2017).
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie śląskim (2014), Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 3. Daniel P. (2014), Contribution of Vertical Farms to Increase the Overall Energy Efficiency of Urban Agglomerations, "Journal of Power and Energy Engineering", No. 2, s. 82-85.
 4. Despommier D. (2010), The Vertical Farm. Feeding the World in the 21st Century, St. Martin's Press, New York.
 5. Drożdż-Szczybura M. (2014), Farmy pionowe w miastach przyszłości, "Czasopismo Techniczne Architektura", nr 2-A, s. 51-66.
 6. Duś E. (2008), Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w województwie śląskim, "Acta Geographica Silesiana", nr 3, s. 19-26.
 7. Dziubanek G., Baranowska R., Oleksiuk K. (2012), Metale ciężkie w glebach Górnego Śląska - problem przyszłosci czy aktualne zagrożenie, "Journal of Ecology and Health", R 16, nr 4, s. 169-176.
 8. Gasidło K. (1998), Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 9. Gunerka L., Jabłońska L., Sobczak W. (2014), Regionalne zróżnicowanie upraw ogrodniczych w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. XVI, z. 1, s. 57-63.
 10. IUNG (2012), Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012, Puławy.
 11. Komosa A. (2004), Aeroponiczna uprawa roślin ogrodniczych [w:] X Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Efektywność stosowania nawozów w uprawach ogrodniczych, Kraków, s. 249-254.
 12. Materny-Latos M. (2011), Przyszłość rolnictwa w województwie śląskim. Scenariusze 2050, Projekt Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050, poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 13. Maughan T. (2016), Is Farming the Future of Cities? "Engineering & Technology", No. 10(12), s. 56-59.
 14. Ogólnodostępna Platforma Informacji - Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane (OPI-TPP).
 15. Parysek J.J. (2008), Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju [w:] Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, IGSEiGP UAM, seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 5, s. 29-48.
 16. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" (2013), Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.
 17. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 (2015), Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
 18. Program Rządowy dla Terenów Poprzemysłowych (2004), Rada Ministrów, Warszawa.
 19. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014 (2015), Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa.
 20. Rewitalizacja terenów zdegradowanych / poprzemysłowych w województwie śląskim (2013), Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice.
 21. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
 22. Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r. (2012), Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 23. Wowrzeczka B. (2014), Agropolis - część II. Współczesna farma miejska, "Architektus", nr 3(39), s. 85-97.
 24. Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie śląskim w 2007 r. (2008), Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice
 25. Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie śląskim w 2011 r. (2012), Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 26. Zagórska E. (2013), Wojewódzkie bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych jako przykład podejmowanych działań w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 155, s. 108-121.
 27. [www 1] http://aerofarms.com/ (dostęp: 20.07.2017).
 28. [www 2] http://permaculturenews.org/2014/07/25/vertical-farming-singapores-solutionfeed- local-urban-population/ (dostęp: 20.07.2017).
 29. [www 3] http://www.evolo.us/architecture/urban-vertical-farming-generative-system-fora- vegetable-growing-infrastructure/ (dostęp: 20.07.2017).
 30. [www 4] http://www.sir-katowice.pl/ (dostęp: 20.07.2017).
 31. [www 5] http://www.techinsider.io/photos-of-aerofarms-the-worlds-largest-vertical-farmin- newark-2016-2 (dostęp: 20.07.2017).
 32. [www 6] Serwis Samorządu województwa śląskiego: Rolnictwo. Tereny wiejskie; http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1255944455&id_men u=260 (dostęp: 20.07.2017).
 33. [www 7] www.plantagon.com/ (dostęp: 20.07.2017).
 34. [www 8] http://ibrbs.pl/mediawiki/index.php/Rolnictwo_wojew%C3%B3dztwa_%C5% 9Bl%C4%85skiego (dostęp: 21.07.2016).
 35. [www 9] http://przyroda.katowice.pl/pl/component/search/?searchword (dostęp: 2.08.2016).
 36. [www 10] http://www.wykop.pl/ramka/2649353/w-newark-powstaje-najwieksza-farmawertykalna- na-swiecie/ (dostęp: 21.07.2016).
 37. [www 11] http://www.chip.pl/news/wydarzenia/trendy/2015/07/najwieksza-na-swieciefarma- wertykalna-stanie-w-usa-jeszcze-w-tym-roku (dostęp: 19.09.2016).
 38. [www 12] http://biokurier.pl/aktualnosci/2287-polski-rynek-zywnosci-ekologicznej-wliczbach (dostęp: 1.08.2016).
 39. [www 13] http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwoi- lesnictwo---biostrateg/ (dostęp: 28.04.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu