BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Micek Grzegorz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Piziak Bartosz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Wpływ bliskości międzyorganizacyjnej na rozwój usług IT w Krakowie i na Górnym Śląsku
The Impact of Inter-Organisational Proximity on The Development of It Services Sector in Kraków and Upper Silesia
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 320, s. 107-128, tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Rynek usług informatycznych, Relacje organizacja-otoczenie
IT services market, Organization-environment relations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R1, R12
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków, Górny Śląsk
Cracow, Upper Silesia
Abstrakt
W artykule poddano ocenie wpływ różnych wymiarów bliskości (geograficznej, społecznej, organizacyjnej, kulturowej, instytucjonalnej, poznawczej, epizodycznej) na rozwój usług IT w Krakowie i na Górnym Śląsku. Celem opracowania jest identyfikacja tych rodzajów bliskości międzyorganizacyjnej, które mają istotny wpływ na rozwój nowych sektorów gospodarki. Na podstawie analizy treści wywiadów wskazano na znaczenie bliskości geograficznej w skali mikro (parki technologiczne i inkubatory) dla kształtowania interakcji międzyorganizacyjnych. Podkreślono rolę bliskości społecznej opartej o sieci relacji. Wskazano również na znaczenie bliskości poznawczej oraz epizodycznej dla rozwoju firm i całych branż nowej gospodarki. W pracy wykorzystano wywiady z kluczowymi informatorami (przedsiębiorcami, zarządzającymi klastrami i parkami technologicznymi).(abstrakt oryginalny)

The impact of different dimensions of proximity (geographical, social, organizational, cultural, institutional, cognitive, temporary) on the development of IT services in Kraków and Upper Silesia has been assessed in the paper. Hence, the aim of the study is to identify those types of inter-organizational proximity that have a significant influence on the development of new sectors of the economy, in particular IT services. The interviews were conducted with key informants (entrepreneurs, clusters and technology parks managers). Based on the analysis of the interviews' contents, it has been pointed out the large importance of microscale geographical proximity (e.g. within technology parks and business incubators) in shaping inter-organizational interactions. The role of social proximity based on mainly informal social networks was emphasized. The importance of cognitive and temporary proximity for the development of companies and the entire industry has been also identified.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asheim B.T., Boschma R., Cooke Ph. (2011), Constructing Regional Advantage: Platform Policies Based on Related Variety and Differentiated Knowledge Bases, "Regional Studies", Vol. 45, No. 7, s. 893-904.
 2. Audretsch D., Feldman M. (1996), Knowledge Spillovers and the Geography of Innovation and Production, "American Economic Review", No. 86, s. 630-640.
 3. Balland A.-P. (2012), Proximity and the Evolution of Collaboration Networks: Evidence form Research and Development Projects within the Global Navigation Ssatellite System (GNSS) Industry, "Regional Studies", Vol. 46, No. 6, s. 741-756.
 4. Bathelt H., Malmberg A., Maskell P. (2004), Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the Process of Knowledge Creation, "Progress in Human Geography", No. 28, s. 31-56.
 5. Boschma R.A. (2005), Proximity and Innovation. A Critical Assessment, "Regional Studies", No. 39, s. 61-74.
 6. Cassi L., Plunket A. (2014), Proximity, Network Formation and Inventive Performance: In Search of the Proximity Paradox, "Annals of Regional Science", No. 53, s. 395-422.
 7. Cooke P. (2003), Introduction [w:] P. Cooke (red.), The Raise of the Rustbelt, Routledge, London-New York, s. 1-19.
 8. Cooke P., de Laurentis C., Tödtling F., Trippl M. (2007), Regional Knowledge Economies: Markets, Clusters and Innovation, Edward Elgar, Cheltenham.
 9. Cook S., Lucas R. (2016), Andrew Hallam: The Surprising Role Corporations Have in Startup Success, http://projectkazimierz.com/andrew-hallam-corporations-startups/ (dostęp: 21.06.2016).
 10. Crescenzi R., Nathan M., Rodríguez-Pose A. (2013), Do Inventors Talk to Strangers? On Proximity and Collaborative Knowledge Creation, Institute for the Study of Labor (IZA) Discussion Paper, No. 7797.
 11. Czakon W. (2010), Hipoteza bliskości, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 16-21.
 12. Domański B., Guzik R., Micek G., Wiedermann K. (2003), Śląsk i Małopolska jako potencjalne regiony gospodarki opartej na wiedzy [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Biuro Banku Światowego, Warszawa, s. 253-259.
 13. Domaradzki K. (2016), Klątwa 38 milionów, czyli dlaczego w Polsce nie rosną jednorożce, wywiad z Piotrem Wilamem, http://www.forbes.pl/piotr-wilam-tworcainnovation- nest-o-polskich-start-upach,artykuly,205075,1,1.html (dostęp: 31.05.2016).
 14. Ghemawat P., Siegel J. (2011), Cases about Redefining Global Strategy, Harvard Business Review Press.
 15. Godart F.C. (2015), Trend Networks: Multidimensional Proximity and the Formation of Aesthetic Choices in the Creative Economy, "Regional Studies", Vol. 49, No. 6, s. 973-984.
 16. Gwosdz K. (2014), Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku, Instytut Geografii i Gospodarki Przesrzennej UJ, Kraków.
 17. Hackerspace Silesia (2016), https://hs-silesia.pl/ (dostęp: 20.08.2016).
 18. Heanau K., Jacobson D. (2002), Organisational Proximity and Institutional Learning. The Evolution of a Spatially Dispersed Network in the Irish Furniture Industry, "International Studies of Management & Organization", Vol. 31, No. 4, s. 56-72.
 19. Hofstede G. (2001), Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, Thousand Oaks, Sage, CA.
 20. Jarczewski W., Micek G. (red.) (2003), Krakowska przestrzeń biurowa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 21. Klimas P. (2012), Operacjonalizacja bliskości organizacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 260, s. 195-205.
 22. Knoben J., Oerlemans L.A.G. (2006), Proximity and Inter-Organizational Collaboration: A Literature Review, "International Journal of Management Reviews", Vol. 8, No. 2, s. 71-89.
 23. Lagendijk A., Lorentzen A. (2007), Proximity, Knowledge and Innovation in Peripheral Regions. On the Intersection between Geographical and Organizational Proximity, "European Planning Studies", Vol. 15, No. 4, s. 457-466.
 24. Levy R., Talbot D. (2015), Control by Proximity: Evidence from the 'Aerospace Valley' Competitiveness Cluster, "Regional Studies", Vol. 49, No. 6, s. 955-972.
 25. MacKinnon D., Cumbers A., Chapman K. (2002), Learning, Innovation and Regional Development: A Critical Appraisal of Recent Debates, "Progress in Human Geography", Vol. 26, No. 3, s. 293-311.
 26. Mattes J. (2012), Dimensions of Proximity and Knowledge Bases: Innovation between Spatial and Non-spatial Factors, "Regional Studies", Vol. 46, No. 8, s. 1085-1099.
 27. Micek G. (2006), Mechanizmy koncentracji przestrzennej firm informatycznych w Polsce [w:] Z. Szyjewski, J. Nowak, J. Grabara (red.), Strategie informatyzacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Górnośląski, Katowice, s. 87-96.
 28. Micek G. (2008), Exploring the Role of Sticky Places in Attracting the Software Industry to Poland, "Geographia Polonica", Vol. 81, No. 2, s. 42-60.
 29. Micek G. (2015), Uproszczenia i wyzwania badawcze w studiach nad bliskością [w:] P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Sermak, A. Kołoś (red.), Miasto w badaniach geografów, t. 1, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 243-257.
 30. Micek G. (2017), Bliskość geograficzna firm zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków (w druku).
 31. Micek G., Gwosdz K., Kwiatkowski T., Panecka-Niepsuj M. (2017), Branże nowoczesnych technologii w Krakowie: czynniki i mechanizmy rozwoju, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" (w druku).
 32. Moodysson J., Jonsson O. (2007), Knowledge Collaboration and Proximity: The Spatial Organization of Biotech Innovation Projects, "European Urban and Regional Studies", Vol. 14, No. 2, s. 115-131.
 33. Niemczura S. (2016), Szymon Niemczura: Growing a Team from 2 to 80 in Two Years (S2Ep7), http://projectkazimierz.com/szymon-niemczura/ (dostęp: 7.06.2016).
 34. North D.C. (1991), Institutions, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 5, No. 1, s. 97-112.
 35. Oerlemans L., Meeus M. (2005), Do Organizational snd Spatial Proximity Impact On Firm Performance? "Regional Studies", Vol. 39, No. 1, s. 89-104.
 36. Rallet A., Torre A. (1998), On Geography and Technology: Proximity Relations in Localised Innovations Networks [w:] M. Steiner (ed.), Clusters and Regional Specialisation, Pion Publication, London, s. 41-56.
 37. Rodriguez-Pose A. (2011), Economists as Geographers and Geographers as Something Else: On tThe Changing Conception of Distance in Geography and Economics, "Journal of Economic Geography", No. 11, s. 347-356.
 38. Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce (2016), ABSL, Warszawa.
 39. Siewierski J. (2008), Polskie górnictwo węglowe po 1989 r. [w:] W. Morawski, A. Zawistowski (red.), Stare Okręgi Przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa, s. 245-282.
 40. Spysz A. (2014), More Than Good Vodka: The Polish Startup Scene, wywiad z Piotrem Wilamem, https://startupxplore.com/en/blog/polish-startup-scene-bitinspirationinterview/? utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=polish-startupscene (dostęp: 28.10.2014).
 41. Suchacka M. (2012), O przemianach kapitału ludzkiego i szansach na klasę kreatywną na przykładzie regionu przemysłowego, "Studia Regionalne i Lokalne", Vol. 3, nr 49, s. 5-21.
 42. Suchacka M. (2014), Transformacja regionu przemysłowego w kierunku rozwoju wiedzy. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 43. Szeląg M. (2014), Jako jedyny fundusz w Polsce i jeden z nielicznych w Europie świadomie skupiamy się na softwarze, http://blog.kurasinski.com/2014/01/marcinszelag- innovation-nest-jako-jedyny-fundusz-w-polsce-i-jeden-z-nielicznych-weuropie- swiadomie-skupiamy-sie-na-softwarze/ (dostęp: 28.01.2014).
 44. Szlachta J. (2012), Ekspertyza w zakresie oceny ex ante Projektu Strategii dla Rozwoju Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020, Urzędy Marszałkowskie Województwa Małopolskiego i Śląskiego, Katowice- Kraków.
 45. Śleszyński P. (2013), Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, "Przegląd Geograficzny", Vol. 85, nr 2, s. 173-197.
 46. Torre A., Gilly J.-P. (2000), On the Analytical Dimension of Proximity Dynamics, "Regional Studies", No. 34, s. 169-180.
 47. Torre A., Rallet A. (2005), Proximity and Localization, "Regional Studies", No. 39, s. 47-60.
 48. Wdowicka M. (2011), Modern Economic Space in Polish Cities as a Symptom of Globalisation, "Quaestiones Geographicae", Vol. 30, No. 4, s. 33-38.
 49. Wilam P. (2014), How to Turn a Local Tech Centre into a Tech Hub - Krakow, Poland, http://pw.innovationnest.co/post/118362317197/how-to-turn-a-local-tech-centreinto- a-tech-hub (dostęp: 23.12.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu