BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smaga Daniel (Akademia Sztuki Wojennej), Mazurek Marcin (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
Specyfika zadań polskiej Policji wobec terroryzmu
Specifics of Tasks of Polish Police Towards Terrorism
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 1, s. 122-133, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Terroryzm, Policja, Bezpieczeństwo
Terrorism, Police, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera specyfikę zadań polskiej Policji wobec terroryzmu, uwzględniając bezpieczeństwo, które jest najważniejszą wartością człowieka. Na artykuł składa się przegląd przedmiotowych definicji oraz prezentacja działań stricte policyjne, mających na celu ukazanie szeroko pojętego zwalczania terroryzmu przez tę uzbrojoną formację. Zaprezentowano również umiejscowienie policji w systemie antyterrorystycznym Polski. (abstrakt oryginalny)

This article contains the specificity of the Polish police's work against terrorism, taking into account security, which is the most important human value. It is described basic definitions connected to main topic at the beginning of the article. In addition, there is pre-sented police actions aimed at demonstrating the widely defined fight against terrorism by this armed formation. Article also presented the location of the police in the anti-terrorist system of Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz Tomasz. 2008. Terroryzm międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 2. Białek Tomasz. 2005. Terroryzm. Manipulacja strachem. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 3. Glaser Stefan. 1993. Polskie prawo karne w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo Arche.
 4. Hołyst Brunon. 2007. Socjologia kryminalistyczna - T.1-T.2, Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis.
 5. Hołyst Brunon. 2009. Terroryzm. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis.
 6. Jałoszyński Kuba. 2001. Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 7. Jałoszyński Kuba. 2008.Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 8. Jałoszyński Kuba. 2010. Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 9. Kaczmarek Julian, Łepkowski Wojciech, Zdrodowski Bogdan (red.). 2008. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 10. Kawka Władysław. 1999. Policja w ujęciu historycznym i współczesnym. Wilno: Wydawnictwo ART.
 11. Kopaliński Władysław.1997. Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 12. Korzeniowski Leszek. 2012. Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Wydawnictwo: Wydawnictwo DIFIN.
 13. Liedel Krzysztof. 2010. Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 14. Liedel Krzysztof. 2014. Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 15. Małecka-Łyszczek Marzena. 2008. Wybrane aspekty prawa jednostki do bezpieczeństwa na szczeblu samorządu lokalnego. W: Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, 9-15. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 16. Polko Roman. 2009. GROM w działaniach przeciwterrorystycznych. Warszawa: Wydawnictwo: Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
 17. Szafrański Jerzy. 2004. Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem. Szczytno: Wydawnictwo Wydziału Wydawnictw i Poligrafii WSP.
 18. Szafrański Jerzy. 2007. Bezpieczeństwo i obrona państwa w aspekcie zagrożeń terrorystycznych. W: Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, 27-39. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 19. Sztompka Piotr. 2002. Socjologia, analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
 20. Winniczuk Lidia. (red.). 1997. Mały słownik polsko-łaciński. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 21. Zubrzycki Waldemar. 2010. Pododdziały antyterrorystyczne Policji. Warszawa: Wydawnictwo Jografika.
 22. Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019 [M.P. z 2014 r., poz. 1218].
 23. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
 24. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.).
 25. Zarządzenia nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych (Dz. U. KGP z dnia 15 lipca 2015 r., poz. 5).
 26. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1041 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP nr 18 z 15 października 2007).
 27. Zarządzenie nr 1429 KGP z dnia 31grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz. KGP nr 3 z 28 stycznia 2005 r.).
 28. Zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 52 z 14 lipca 2015).
 29. Zarządzenie nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia lu-dzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. Urz. Nr 5, poz. 49).
 30. Ostrzeżenia dla podróżujących, http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ ostrzezenia_dla_podrozujacych,dn. 24.03.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu