BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerw Jarosław (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Tytuł
Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania rad powiatów w wybranych obszarach
Theoretical and Practical Aspects of the Functioning of County Councils in Selected Areas
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 7-8, s. 98-115, tab.
Słowa kluczowe
Powiat, Organy samorządu terytorialnego, Pracownicy samorządowi, Regulacje prawne
County, Local government bodies, Self-government employees, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi analizę funkcjonowania rad powiatów w wybranych obszarach. Zaprezentowano w nim teoretyczne i praktyczne aspekty dotyczące ustroju i zasad funkcjonowania tych organów. Rozważania zostały oparte na wynikach własnych badań autora przeprowadzonych w 2013 r., którymi zostały objęte 32 powiaty. Przeprowadzona w artykule analiza prowadzi do stwierdzenia potrzeby zmian ustawowych dookreślających ustrój rad powiatów oraz zasady ich funkcjonowania we wskazanych w artykule obszarach. (abstrakt oryginalny)

The article constitutes an analysis of the functioning of the county councils in selected areas. It presents theoretical and practical aspects of the system and the principles of functioning of these bodies. The considerations were based on the results of the author's own research conducted in 2013, which encompassed 32 counties. The analysis presented in the article leads to the conclusion that legislative changes are required to specify in detail the system of county councils and the principles of their functioning in the areas specified in article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Wierzbica, Samorząd powiatu [w:] Administracja publiczna, t. 3, Ustrój administracji samorządowej. Komentarz, red. B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2012, s. 362-371.
 2. A.M. Wierzbica, Status prawny radnego [w:] A.M. Wierzbica, Miasto na prawach powiatu. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2006.
 3. B. Dolnicki, Klasyfikacja środków nadzorczych nad samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim, "Samorząd Terytorialny" 1997/6.
 4. B. Dolnicki, Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 45-46.
 5. C. Martysz, Komentarz do art. 14 ustawy o samorządzie powiatowym [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2007.
 6. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011, s. 263-265.
 7. I. Andruszkiewicz, Za co radnemu przysługują diety, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2003/1.
 8. J. Czerw, Kwoty wyborcze w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w świetle przepisów polskiego Kodeksu wyborczego jako realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn [w:] Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność, red. J. Jaskiernia, Toruń 2015, s. 209-220.
 9. J. Czerw, Przewodniczącemu rady nie grożą żadne konsekwencje za niezwołanie sesji, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2008/11.
 10. J. Czerw, Ustrój i funkcjonowanie rad i zarządów powiatów. Stan aktualny i postulaty zmian (w wybranych obszarach), Lublin 2014.
 11. J. Czerw, Użytkownicy i beneficjenci prawa wyborczego w wyborach samorządowych w zakresie dotyczącym biernego prawa wyborczego [w:] Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce. Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy - Kodeks wyborczy, red. M. Mączyński, Warszawa 2015, s. 146-157.
 12. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 248-250.
 13. L. Jaworski, Maksymalna wysokość diety jest limitowana, "Dziennik Gazeta Prawna" 2011/139.
 14. L. Trepka, Przy ustalaniu wysokości diet rady powinny brać pod uwagę funkcje pełnione przez radnego, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2007/13.
 15. M. Waszak, J. Zbieranek, Propozycja obniżenia wieku czynnego prawa wyborczego do lat 16. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2010, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1292225719.pdf (dostęp: 27.05.2016 r.).
 16. M.W. Sienkiewicz, Samorząd powiatowy w Polsce. Założenia i realizacja, Lublin 2011, s. 288-289.
 17. S. Bułajewski, Komisja rewizyjna jako pomocniczy organ kontrolny rady powiatu z uwzględnieniem instytucji absolutorium, "Radca Prawny" 2006/5.
 18. T. Gąsior, Ustalanie liczby radnych, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2010/15.
 19. W. Łączkowski, Kierunki zmian polskiego prawa wyborczego [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 202-203.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu