BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Maciej Jakub
Tytuł
Zróżnicowanie powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy w zależności od rodzaju umowy o pracę w świetle prawa międzynarodowego i prawa UE
Differentiation of General Protection of Employment Durability Based on the Type of Employment Contract in the Light of International and the European Union Law
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 7, s. 11-22, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Stosunek pracy, Ochrona pracy, Praca tymczasowa, Umowa o pracę, Prawo międzynarodowe
Legal employment relation, Work protection, Temporary work, Employment contract, International law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor, wychodząc z założenia, że płaszczyzna konstytucyjna w naszym kraju nie jest adekwatna dla dokonywania ocen przepisów ustawowych różnicujących zakres powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umów terminowych i bezterminowych, koncentruje się na przepisach prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej. Stwierdza, że przepisy różnicujące zakres tej ochrony nie mogą być oceniane z punktu widzenia zgodności z aktami prawnymi MOP i Rady Europy. Jeżeli zaś chodzi o płaszczyznę prawa UE, to przeprowadzone rozważania prowadzą przede wszystkim do wniosku, że art. 30 Karty Praw Podstawowych UE nie pozwala na wyłączenie z zakresu jego stosowania pracowników zatrudnionych na podstawie umów terminowych. Po drugie, ustawodawca nieprawidłowo implementował dyrektywę nr 99/70 do polskiego porządku prawnego, co ma ten skutek, że w sporach między państwem jako pracodawcą a pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów terminowych ci ostatni mogą powoływać się na bezpośrednio skuteczną klauzulę 4 pkt 1 porozumienia ramowego, stanowiącego załącznik do tej dyrektywy, domagając się pominięcia tych norm prawa polskiego, które są z nią sprzeczne. W przypadku sporów z pracodawcami niemającymi statusu państwa bądź jego emanacji pracownikowi pozostaje jedynie możliwość dochodzenia od Skarbu Państwa odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek nieprawidłowej implementacji dyrektywy 99/70. (abstrakt oryginalny)

This paper covers the issue of differentiated general protection of employment durability depending on the type of employment contract in the light of international and European Union law. Assuming that constitutional perspective is not adequate for assessing laws differentiating the scope of general protection of employment durability when it comes to fixed-term and permanent workers, the author focuses on international and European Union law. The observations lead to the conclusion that provisions differentiating the scope of that protection cannot be assessed from the perspective of ILO and the Council of Europe acts. As regards the EU law perspective two conclusions seem to be of great importance. Firstly, Article 30 of the EU Charter of Fundamental Rights does not exclude fixed-term workers from its scope. Secondly, the Polish legislator has implemented the Directive No. 99/70 into the Polish legal system in correctly. As a consequence, fixed-term workers may rely on directly effective clause No. 4 point 1 of the framework agreement annexed to the aforesaid Directive in disputes against the state as employer and demand that the Polish lawswhich do not conform theretonot be applied. In the event of disputes against employers which do not have the status of a state or its emanations, fixed-term employees are only able to claim compensation from the State Treasury for the damage suffered as a result of incorrect implementation of the Directive No. 99/70. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnull, A. (1999). The European Union and its Court of Justice. Oxford.
 2. Bercusson, B. (2006). The EU Charter of Fundamental Rights and national laws and practices. W: B. Bercusson (red.), European Labour Law. Baden-Baden.
 3. Blanpain, R. (2008). European Labour Law. Alphen aan den Rijn-Frederick.
 4. Bruun, N. (2006). Protection against unjustified dismissal (Article 30). W: B. Bercusson (red.), European Labour Law and the EU Charter of Fundamental Rights. Baden-Baden.
 5. Brzeziński, P. (2010). Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej. Warszawa.
 6. Bury, B. (2009). Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony - glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r., P 48/07. Monitor Prawa Pracy, (7).
 7. Derlacz-Wawrowska, M. (2015). Glosa do wyroku TSUE z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie C-38/13. LEX/el.
 8. Dral, A (2009). Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian. Warszawa.
 9. Florek, L. (1990). Staż pracy i ciągłość pracy. W: Z. Salwa (red.), Przesłanki reformy prawa pracy, cz. 2. Studia i Materiały IPiSS. Warszawa.
 10. Florek, L. (2010). Konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe podstawy ochrony trwałości stosunku pracy. W: G. Goździewicz (red.), Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. Warszawa.
 11. Gersdorf, M. (2010). O przyczynowości zawarcia i rozwiązania umowy na czas określony. W: A. Sobczyk (red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner. Warszawa.
 12. Hajn, Z. (2003). Ochrona miejsc pracy a interes pracodawców. W: L. Florek (red.), Prawo pracy a bezrobocie. Warszawa.
 13. Jackowiak, C. (1957). Zagadnienie trwałości stosunku pracy. Państwo i Prawo, (3).
 14. Kubot, Z. (2005). W: Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Pasternak, H. Szurgacz, Prawo pracy. Zarys wykładu. Warszawa.
 15. Kunkiel-Kryńska, A. (2008). Granice swobody implementacyjnej. Europejski Przegląd Sądowy, (10).
 16. Kurcz, B. (2012). Komentarz do art. 288. W: A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III. Art. 223-358. Warszawa.
 17. Liszcz, T. (2004). Prawo pracy. Warszawa.
 18. Mik, C. (2000). Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toт I. Warszawa.
 19. Mitrus, L. (2010). Kilka uwag o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony. W: A. Sobczyk (red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner. Warszawa.
 20. Mitrus, L. (2013). Komentarz do art. 30. W: A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz. Warszawa.
 21. Peers, S. Harvey, T. Kenner, J. Ward, A. (2014). The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary. Oxford- -Portland.
 22. Pisarczyk, Ł. (2006). Terminowe umowy o pracę - szansa czy zagrożenie? Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4).
 23. Reda-Ciszewska, A. (2015). Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, LII.
 24. Sanetra, W. (2009). Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a prawo pracy. W: A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym. Warszawa.
 25. Sanetra, W. (2010). Ustrojowe uwarunkowania ochrony trwałości stosunku pracy. W: G. Goździewicz (red.), Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. Warszawa.
 26. Skąpski, M. (2006). Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej. Kraków.
 27. Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom 2. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka. Warszawa.
 28. Sobczyk, A. Buch, D. (2016). W: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Toт I. Komentarz do art. 1-86. Warszawa.
 29. Stelina, J. (2001). Prawna stabilizacja terminowych umów o pracę. Przegląd Sądowy, (6).
 30. Szewczyk, H. (1998). Powszechna ochrona trwałości umownego stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy. Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, (13).
 31. Szpunar, M. (2008). Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego. Warszawa.
 32. Świątkowski, A.M. (1997). Zasady prawa pracy. Warszawa.
 33. Świątkowski, A.M. (2006). Karta Praw Społecznych Rady Europy. Warszawa.
 34. Unterschütz, J. (2010). Ochrona praw podstawowych w UE. Uwagi na marginesie orzeczeń ETS w sprawach Viking i Laval. Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, (9).
 35. Wichrowska-Janikowska, E. (2000). Wypowiadanie umów o pracę na czas określony. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10).
 36. Wratny, J. (2007). Problem ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7).
 37. Wronikowska, E. (2010). Terminowe umowy o pracę a ochrona trwałości stosunku pracy, W: G. Goździewicz (red.), Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej. Warszawa.
 38. Wróbel, A. (2004). Źródła prawa wspólnot europejskich. W: A. Wróbel (red.), Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) Kraków.
 39. Wypych-Żywicka, A. (2005). W: U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa. Kraków.
 40. Zieliński, T. (1986). Prawo pracy. Zarys systemu. Część 2. Prawo stosunku pracy. Warszawa-Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu