BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiński Grzegorz Maciej (Politechnika Warszawska), Badyda Krzysztof (Politechnika Warszawska), Kopałka Jakub (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Funkcjonowanie polskiego rynku gazu na tle Europy
Polish Gas Market Status Against the Background of Europe
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 50, s. 209-231, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Gaz ziemny, Gazownictwo, Bezpieczeństwo energetyczne
Natural gas, Gas manufacture, Energy security
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L10, Q41
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono opis funkcjonowania polskiego rynku gazu na tle rozwiniętych rynków gazu w Niemczech i Zjednoczonym Królestwie. Problematyka rozwoju branży gazowniczej w Polsce uzależniona jest od warunków geopolitycznych, wdrażanych rozwiązań prawnych, a także rozbudowywanej infrastruktury. Polska jest krajem, który na tle państw zachodniej Europy stosunkowo niedawno rozpoczął wdrażać zmiany na rynku gazu. Pomimo zapoczątkowania prac nad rozwojem infrastruktury międzysystemowej oraz rozpoczęciem eksploatacji terminalu LNG infrastruktura przesyłowa jest wciąż słabo rozwinięta, ponadto występują ograniczenia prawne niepozwalające na rozwinięcie konkurencji, a także długoterminowy kontrakt PGNiG z Gazpromem stoją na przeszkodzie procesu liberalizacji. Tylko wdrożenie wszystkich rozwiązań mających na celu uwolnienie rynku pozwoli na osiągnięcie wszystkich oczekiwanych korzyści, tj. uzyskanie bezpieczeństwa dostaw przy niskich cenach rynkowych. Artykuł pokazuje sytuację w trzech krajach UE, opisuje obecny zarys powstającego rynku paneuropejskiego oraz przedstawia zagadnienia ograniczające rozwój polskiego rynku gazu. (abstrakt oryginalny)

The article illustrates Polish gas market compared to markets in developed countries, such as Germany and United Kingdom. Development of gas industry in Poland is dependent on geopolitical factors, legal regulations and the state of the infrastructure. In comparison to western Europe countries, Poland has started implementing gas market liberation measures relatively recently. Despite the fact that Poland has started preparations for further development of its transmission infrastructure and commissioned a LNG terminal in Swinujscie, there are still many obstacles like insufficient transmission infrastructure, legal limitations against business competition, as well as long-term contract between PGNiG and Gazprom are inhibiting the liberalization process. Only implementation of all measures aimed at freeing the market will enable the achievement of all the expected benefits, that is obtaining secure supply of fuel at low market prices. The article describes the situation in three countries inside the European Union. Moreover it outlines current state of the emerging pan- -European market and presents the issues hampering the development of the Polish gas market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BP Statistical Review of World Energy 2016, https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf (marzec 2017).
 2. Bujalski P., 2013, Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu, Warszawa.
 3. Dane transakcyjne European Energy Exchange, https://www.eex.com/ (sierpień 2016).
 4. Dane transakcyjne Gaspool Balansing Service, https://www.gaspool.de (sierpień 2016).
 5. Dane transakcyjne NetConnect Germany, https://www.net-connect-germany.de (sierpień 2016).
 6. Digest of United Kingdom Energy Statistics (DUKES), 2016, Natural Gas Chapter 4, https://www.gov.uk/government/statistics/natural-gas-chapter-4-digest-of-united-kingdom-energy-statistics-dukes (sierpień 2016).
 7. 2014 Great Britain and Northern Ireland National Reports to the European Commission, https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/2014-national-report-european-commission (sierpień 2016).
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0073 (sierpień 2016).
 9. ENTSOG, http://www.entsog.eu/maps/transmission-capacity-map (sierpień 2016).
 10. Energy Information Administration, Energy Policies of IEA Countries - Germany 2013 Review.
 11. Energy Information Administration, Oil & Gas Security Emergency Response of IEA Countries - Germany, https://www.iea.org/publications/freepublications /publication/energy-supply-security-the-emergency-response-of-iea-countries-2014.html (sierpień 2016).
 12. European Commission, 2014, EU Energy Markets in 2014, http://ec.europa.eu/energy/en/statistics/country (sierpień 2016).
 13. European Commission Fact Sheet, 16.02.2016, Security of gassupplyregulation, Brussels, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-308_en.htm (sierpień 2016).
 14. European Commission Press Release, 4.09.2012, Antitrust: Commission opens proceedings against Gazprom, Brussels, http://http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-937_en.htm (sierpień 2016).
 15. Gas Infrastructure Europe GIE, http://www.gie.eu/index.php/maps-data/gse-storage-map (sierpień 2016).
 16. Heather P., 2012, Continental European Gas Hubs: Are the fit for Purpose?, University of Oxford, https://www.oxfordenergy.org (sierpień 2016).
 17. ICE Monthly Utilities Report, https://www.theice.com (sierpień 2016).
 18. Informacje prasowe Gaz System, http://www.gaz-system.pl/nc/centrum-prasowe/aktualnosci/ (sierpień 2016).
 19. Informacje prasowe Urzędu Regulacji Energetyki, http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci (sierpień 2016).
 20. Nowak B., 2009, Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa.
 21. OIDE, Unia energetyczna wg stanu na 24.02.2016, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/unia_energetyczna.pdf (sierpień 2016).
 22. Operator Systemu Magazynowania SP. z o.o., https://www.osm.pgnig.pl/pl/magazyny (sierpień 2016).
 23. Raporty miesięczne Towarowej Giełdy Energii, https://www.tge.pl (sierpień 2016).
 24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0994 (sierpień 2016).
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000951042 (sierpień 2016).
 26. Staręga P., 2006, Kodeks sieci na wspólnotowym rynku gazu, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 1.
 27. Ustawa z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070520343 (sierpień 2016).
 28. Zajdler R., 2014, Polski rynek hurtowy gazu ziemnego na tle rynków Unii Europejskiej, Robert Zajdler Kancelaria Radcy Prawnego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu