BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stopka Karolina (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Wokół pojęcia dochodu w ustawie o pomocy społecznej
About the Concept of Income in the Act on Social Welfare
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 7-8, s. 116-128
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Zasada subsydiarności, Redystrybucja, Dochody
Social assistance, Principle of subsidiarity, Redistribution, Income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zawarto analizę przepisów ustawy o pomocy społecznej regulujących pojęcie dochodu, w tym składników niewliczanych do dochodu w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Analizę tę autorka dokonuje z punktu widzenia celów i wartości pomocy społecznej, sygnalizując potrzebę podjęcia przez ustawodawcę refleksji nad jego obowiązującym normowaniem. (abstrakt oryginalny)

The study contains an analysis of the Act on Social Welfare governing the concept of income, including components not included in income in matters of social welfare. The authoress conducts this analysis from the point of view of the objectives and the value of social welfare, indicating the need for the lawmakers to consider the applicable provisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kokoszkiewicz, U. Wojtczak, O potrzebie zmian w systemie opieki społecznej, "Samorząd Terytorialny" 2016/4.
 2. B. Dańska-Borsiak, Wykluczenie społeczne a ubóstwo. Możliwości wykorzystania danych panelowych, "Polityka Społeczna" 2015/5-6, s. 6 i n.
 3. B. Sajkiewicz, Poziom świadczeń socjalnych w Polsce, a normatywne linie ubóstwa, "Polityka Społeczna" 1998/7, s. 21.
 4. G. Szpor, Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej [w:] Dylematy społeczne i gospodarcze starego regionu przemysłowego. Wnioski dla parlamentu, red. I. Lipowicz, Warszawa 1996, s. 123-124.
 5. H. Szurgacz, Problemy regulacji prawnej pomocy społecznej, "Biuletyn Rady Legislacyjnej" 1990/18, s. 127 i 130.
 6. H. Szurgacz, Wstęp do pomocy społecznej, Wrocław 1992, s. 42.
 7. H. Szurgacz, Zakres pojęcia "pomoc społeczna", "Państwo i Prawo" 1988/12, s. 67.
 8. I. Sierpowska, Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2012, s. 94-96.
 9. I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, Warszawa 2014, s. 100-101
 10. I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2008, s. 44.
 11. I. Sierpowska, Sprawiedliwość społeczna i równość jako zasady pomocy społecznej, "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" 2012/6, s. 160.
 12. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2001, s. 392 i 396.
 13. J. Karp, Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Kraków 2004, s. 104.
 14. K. Zamorska, Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, Wrocław 2010, s. 179-188.
 15. L. Kaczyński, Nowe tendencje w dziedzinie pomocy społecznej, "Polityka Społeczna" 1987/11-12, s. 11.
 16. M. Lewandowicz-Machnikowska, Pomoc socjalna dla uczniów [w:] Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, red. T. Kuczyński, Z. Kubot, Warszawa 2011, s. 464-465.
 17. M. Lewandowicz-Machnikowska, Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach, Wrocław 2013, s. 115 i n.
 18. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012, s. 205-211.
 19. P. Broda-Wysocki, Stare i nowe funkcje pomocy społecznej [w:] Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji. 40 lat doświadczeń socjalnych, red. B. Balcerzak-Paradowska, Warszawa 2003, s. 320.
 20. R. Babińska, Problem wykluczenia społecznego a system świadczeń z pomocy społecznej [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J. Boć, Wrocław 2009, s. 509.
 21. R. Nęcek, Pomoc społeczna elementem systemu zabezpieczenia społecznego, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" 2013, s. 592.
 22. S. Biernat, Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo, Kraków 1985.
 23. S. Nitecki, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008, http://sip.lex.pl/#/monografi a/369182600/27?keyword=nitecki&tocHit=1 (dostęp: 6.07.2017 r.).
 24. Z. Góral [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, red. Z. Góral, Warszawa 2011, s. 474.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu