BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Jarosław (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant; radca prawny)
Tytuł
Status prawny nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w szkole lub placówce prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
The Legal Status of a Support Teacher Employed at a School or Facility Operated by a Territorial Self-Government Unit
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 7-8, s. 129-137
Słowa kluczowe
Pracownicy samorządowi, Nauczyciele, Regulacje prawne
Self-government employees, Teachers, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestię tzw. nauczycieli wspomagających w kontekście możliwości zakwalifikowania ich jako pracowników samorządowych. W artykule najpierw zostało ustalone pojęcie "pracownik samorządowy", następnie zostało przeprowadzone badanie, czy pracownikami samorządowymi są nauczyciele edukacyjni oraz pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a na końcu zostało zweryfikowane, czy nauczyciele wspomagający zatrudnieni w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego są pracownikami samorządowymi. Ostatecznie autor wskazuje, że nauczyciele wspomagający zatrudnieni w szkołach lub placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego nie są pracownikami samorządowymi. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of so-called support teachers in the context of the ability to qualify them as self-government employees. The article first establishes the concept of "a self-government employee", after which an analysis is conducted of whether educational teachers and non-educational employees employed in schools and establishments operated by territorial self-government units are self-government employees and, finally, it contains a verification of whether support teachers employed at schools and establishments operated by territorial self-government units are territorial self-government employees. The author concludes that support teachers employed at schools or establishments operated by territorial self-government units are not self-government employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Rzetecka-Gil, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009, art. 1, nb. 19.
 2. A. Szewc, Regulacja prawna zatrudniania pracowników w samorządowych jednostkach organizacyjnych i w jednostkach pomocniczych gmin, "Samorząd Terytorialny" 2010/11, s. 47-48.^ A. Szewc, T. Szewc [w:] Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, red. A. Szewc, Warszawa 2011, s. 66-67.
 3. E. Dereniowska-Gugała, Komentarz do wybranych przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy - Karta Nauczyciela, Warszawa 2011, art 5b, nb. 6.
 4. H. Szewczyk, Status pracownika szkoły niebędącego nauczycielem. Glosa do uchwały SN z dnia 27 kwietnia 2004 r., II PZP 3/04, "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2005/4, s. 127.
 5. J. Stelina [w:] Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, A. Rycak, M. Rycak, J. Stelina, J. Stępień, Warszawa 2013, art. 1 nb. 2.
 6. J. Szmit, Pojęcie pracownika samorządowego (de lege lata), "Samorząd Terytorialny" 2011/3, s. 6.
 7. J. Witkowski, Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 października 2013 r. (I OSK 1300/13), "Samorząd Terytorialny" 2016/1-2, s. 169.
 8. K.W. Baran, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014, art. 1, nb. 2.1.
 9. M. Pilch, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2015, art. 5, nb. 2.
 10. R. Trykozko, Glosa do uchwały SN z dnia 27 kwietnia 2004 r., II PZP 3/04, "Finanse Komunalne" 2005/1-2, s. 147-154.
 11. T. Fijołek, T. Sierzputowski, Ustawa o pracownikach samorządowych po 5 latach obowiązywania - wybrane zagadnienia, "Samorząd Terytorialny" 2014/7-8, s. 88.
 12. W. Drobny [w:] Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Warszawa 2010, art. 1, nb. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu