BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarz Andrzej S. (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie)
Tytuł
Zaskarżanie rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniu scaleniowym zwyczajnym
Contesting Administrative Decisions in Ordinary Consolidation Proceedings
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 7-8, s. 138-146
Słowa kluczowe
Postępowanie administracyjne, Gospodarka gruntami, Regulacje prawne
Administrative proceedings, Land economy, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza zagadnienie dostępności środków zaskarżenia w toku postępowania dotyczącego scalania gruntów, uregulowane w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami, których współstosowanie budzi wątpliwości. Wielość stron postępowania wymagała wprowadzenia trybu podejmowania lub ogłaszania rozstrzygnięć administracyjnych podczas zebrań uczestników scalenia. Informowanie zaś o nich poprzez dodatkowe obwieszczenia stwarza zarówno dla uczestników scalenia, jak również samych organów administracji ją prowadzących trudności m.in. w obliczaniu terminów przewidzianych do wniesienia dostępnych środków zaskarżenia. Autor podejmuje próbę wyjaśnienia znaczenia komunikowania aktów administracyjnych podczas zebrań uczestników scalenia i obwieszczeń oraz prezentuje możliwość wywarzenia interesów wszystkich podmiotów uczestniczących w postępowaniu przy realizacji prawa do zaskarżania aktów administracyjnych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the matter of availability of the remedy of an appeal in proceedings regarding the consolidation of land, as regulated in the Act on the consolidation and exchange of land and in the Act on real property management, the joint application of which gives rise to doubts. The multiplicity of parties to the proceedings has required the introduction of the procedure of making or announcing administrative decisions at meetings of the participants of the consolidation. Meanwhile, their notification through an additional notice creates difficulties for both the participants of the consolidation, as well as the administrative authorities conducting them, including in the calculation of the deadlines prescribed for filing for the available remedies. The author attempts to clarify the meaning of the communicating administrative acts during meetings of the participants of the consolidation and the notices and presents the ability to weigh up the interests of all entities involved in the proceedings on exercising the right to contest administrative acts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Łaszczyca, A. Matan, Doręczenie przez obwieszczenie [w:] G. Łaszczyca, A. Matan, Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym, Kraków 1998.
  2. G. Łaszczyca, Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Kraków 2000.
  3. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX 2015.
  4. M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX 2013, komentarz do art. 134.
  5. P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014, komentarz do art. 134.
  6. System Prawa Prywatnego, t. 1, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 369 i n.
  7. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013, komentarz do art. 101.
  8. Z. Kmieciak, Modele zaskarżania decyzji w administracyjnym trybie odwoławczym [w:] Z. Kmieciak, Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu